Dźak za docpěte wuspěchi a gratulacija nowym čłonam

Minjenu wutoru je so nowa Załožbowa rada skonstituowała. Dobra to składnosć w mjenje Domowiny a serbskeho ludu wšitkim dotalnym radźićelkam a radźićelam za angažement a docpěte wuspěchi dźak wuprajić.

Z lěta 2016 bě Susann Šenkec předsydka Załožboweje rady. W času jeje skutkowanja w dwěmaj dźěłowymaj dobomaj Załožboweje rady smy zhromadnje wusahowace wuspěchi za Serbski lud docpěli. Zwjazk a krajej Sakska a Braniborska su swoje spěchowanje za Serbow w štwórtym zrěčenju wo financowanju Załožby za serbski lud (2021-2025) z lětnym zwyšenjom wo 5,3 milion eurow porno předchadźacej periodźe wobzamknyli. Z tym bě móžno, tarifowe stopnjowanja wobkedźbować, nowe dźěłowe pola – kaž na přikład digitalizaciju – wotkrywać a wobstejace struktury skrućić.

W procesu změny strukturow je Susann Šenkec sobu pomhała, serbske zajimy w zwjazkowym zakonju zakótwić. Tak je so radźiło, přidatne pjenjezy za projekty w Braniborskej a Sakskej zakótwić.

Na přikład móžachmy z pomocu tutych srědkow přistajić rěčnych motiwatorow za spěchowanje a rewitalizaciju našeje serbskeje rěče. Woni wukonjeja swoje dźěło nětko wosebje w kónčinach, w kotrychž je so  naša maćeršćina zdźěla hižo pozhubiła. Zdobom podpěramy jako Domowina tak tež realizowanje inowatiwnych projektow. W Delnjej Łužicy je tamniši projekt Zorja w dalšej projektowej fazy, mjenujcy aktiwizowanja nowych rěčnicow a rěčnikow. Za lěto budźemy wědźeć, hač je so nam poradźiło, w krótkim času noworěčnikow na maćernorěčnym niwowje wukubłać. By to był přewšo wažny krok za skrućenje rěčneho kubłanja w Serbach. 

Susann Šenkec je jako předsydka dźěławosć Rady Załožby za serbski lud w minjenych lětach rozsudnje formowała. Wobšěrna powšitkowna, politiska a fachowa wěda radźićelkow a radźićelow je k skrućenju kulturneho herbstwa a identity serbskeho ludu přinošowała. W mjenje Domowiny wuprajam najwutrobniši dźak za wšu prócu a tež za dobre zhromadne dźěło. Zdobom přeju nowym radźićelam a nowemu předsydźe Załožboweje rady, Markej Kowarjej, wšo dobre, dosć mocow za wažny nadawk a mnohe dobre mysle, zo móhli na dotalne wuspěchi nawjazać. 

W mjenje Domowiny,

Dawid Statnik, předsyda Domowiny

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment