Domowina und Julian Brüning im Gespräch: Lehrermangel in Brandenburg gefährdet Erhalt des Niedersorbischen ernsthaft

Am vergangenen Montag, dem 14.11.2022 besuchte der brandenburgische Landtagsabgeordnete Julian Brüning (CDU) die Domowina – Bund Lausitzer Sorben in Bautzen/Budyšin. Im Mittelpunkt des zweistündigen Gesprächs stand die Situation des sorbischen/wendischen Volkes in Brandenburg. Brüning, der selbst Mitglied der Domowina ist und damit bereits 2021 Delegierter der Hauptversammlung war, informierte sich unter anderem über die Lage des Niedersorbischen und entsprechende Fördermaßnahmen. Die Vertreter der Domowina verwiesen hierzu auf die prekäre Situation im Schulwesen.

Der Vorsitzende der Domowina Dawid Statnik hierzu: „Obgleich das Land Brandenburg seine Aufgabe des Schutzes der sorbischen/wendischen Identität und Sprache sehr ernstnimmt, reichen die bisherigen Maßnahmen leider nicht aus, um das sorbische/wendische Schulsystem nachhaltig zu stabilisieren. Der anhaltende Lehrermangel wird uns zwingen, abseits bereits beschrittener Pfade neue Möglichkeiten zu suchen, Lehrernachwuchs zu bekommt. Bereits jetzt reicht die Zahl der aktiven Lehrerinnen und Lehrer nicht aus, um dem Bedarf zu entsprechen.“

Marcus Kóńcaŕ, Geschäftsführer der Domowina in der Niederlausitz weiter: „Der Strukturwandel bietet uns die einmalige Chance, neue Pfade zu suchen. Ein Beispiel ist das Projekt ‚Zorja‘. Dieses richtet sich an Erwachsene und soll helfen, in kurzer Zeit neue Sprecherinnen und Sprecher auf muttersprachlichem Niveau auszubilden. Beispiele dafür, dass solch ein vollimmersives Projekt funktioniert, sehen wir auf der ganzen Welt.“

Pětr Brězan, Referent der Domowina für wirtschaftliche und infrastrukturelle Angelegenheiten, der ebenfalls am Gespräch teilnahm, ergänzte: „Vor einigen Tagen war ich im Rahmen eines FUEN-Seminars über die Wechselwirkungen von Sprachförderung und Wirtschaftsentwicklung insbesondere durch Tourismus in Irland. Im Ergebnis können wir festhalten, dass die Situation des sorbischen/wendischen Volkes durchaus vergleichbar ist mit Verhältnissen in anderen Ländern, wir also durch wechselseitige Impulse Anregungen zur Erschließung weiterer Potenziale in Brandenburg und Sachsen nutzen können.“

Julian Brüning nach dem Gespräch: „Mir liegt die Entwicklung der sorbischen Kultur und vor allem die Stärkung der sorbischen Sprache am Herzen. Ich begrüße daher das Projekt ‚Zorja‘ im Zuge des Strukturwandels in der Lausitz, das Menschen im Erwachsenenalter ermöglichen wird, sorbisch auf einem muttersprachlichen Niveau zu erlernen. Dennoch ist es wichtig, dass wir die sorbische Sprache bereits unseren Kindern und Schülern so früh wie möglich vermitteln können. Daher muss das Witaj-Konzept in den Kindertagesstätten und Schulen deutlich gestärkt werden. Dafür ist es notwendig, dass das Land Brandenburg seine Bemühungen weiter intensiviert, damit eine ausreichende Zahl von Erziehern und Lehrern mit Sprachkompetenz zur Verfügung stehen. Diesen Prozess werde ich als Landtagsabgeordneter gern parlamentarisch begleiten.“ 

Foto: Domowina

 

Domowina a Julian Brüning w rozgronje: Njedostatk wucabnikow w Bramborskej wobgrozujo zdźaržanje dolnoserbšćiny

Zajźonu pónjeźelu, dnja 14.11.2022 woglěda wótpósłańc Bramborskego krajnego sejma Julian Brüning (CDU) Domowinu – Zwězk Łužyskich Serbow w Budyšynje. W srjejźišću dwěgóźinskego rozgrona jo stojała situacija serbskego luda w Bramborskej. Brüning, kenž jo sam cłonk Domowiny a z tym južo 2021 delegat głowneje zgromaźiny był, jo se informěrował mjazy drugim wó połoženju dolnoserbšćiny a wótpowědujucych spěchowańskich napšawow. Zastupniki Domowiny pokazachu w tom zwisku na prekernu situaciju w šulstwje.

Pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik k tomu: „Lěcrownož kraj Bramborska swój nadawk šćita serbskeje identity a rěcy wjelgin pówažnje bjerjo, doněntejšne napšawy bóžko njedosegaju, aby serbski šulski system trajnje stabilizěrowali. Trajucy njedostatk wucabnikow buźo nas nuzkaś, zboka južo kšaconych sćažkow nowe móžnosći pytaś, wucabnikojski dorost zdobyś. Južo něnto licba aktiwnych wucabnicow a wucabnikow njedosega, aby pótrjebje wótpowědowała. “

Marcus Końcaŕ, jadnaŕ Domowiny w Dolnej Łužycy dalej: „Strukturna změna pódajo nam jadnoraznu šansu, nowe sćažki pytaś. Jaden pśikład jo projekt ‚ Zorja ‘. Toś te měri se na dorosćonych a ma pomagaś, w krotkem casu nowe powědarki a powědarjow na maminorěcnem niwowje wukubłaś. Pśikłady za to, až taki projekt funkcioněrujo, wiźimy pó cełem swěśe.“

Pětš Brězan, referent Domowiny za góspodaŕske a infrastrukturelne nastupnosći, kótaryž jo se tejerownosći na rozgronje wobźělił, doda: „Pśed někotarymi dnjami som był we wobłuku FUEN-seminara w Irskej. We wuslědku móžomy zwěsćiś, až jo situacija serbskego luda bźeze cwiblowanja pśirownujobna z poměrami w drugich krajach, móžomy pótakem pśez mjazsobne impulse póstarki za spóznawanje dalšnych potencialow w Bramborskej a Sakskej wužywaś. “

Julian Brüning pó rozgronje: „Mě lažy wuwiśe serbskeje kultury a pśedewšym skšuśenje serbskeje rěcy na wutšobje. Witam toś projekt ‚ Zorja ‘ w běgu strukturneje změny we Łužycy, kótaryž buźo dorosćonym zmóžniś, serbšćinu na maminorěcnem niwowje nawuknuś. Weto jo wažne, až móžomy serbšćinu južo swójim źiśam a wuknikam tak jěsno ako móžno pósrědnjaś. Toś musy se Witaj-koncept w źiśownjach a šulach jasnje skšuśiś. Za to jo trjeba, až kraj Bramborska swóje procowanja dalej intensiwěrujo, aby dosegajuca licba wótkubłarjow a wucabnikow z rěcneju kompetencu k dispoziciji stali. Toś ten proces budu ako wótpósłańc krajnego sejma rady parlamentariski pśewóźowaś.“

 

Domowina a Julian Brüning w rozmołwje: Njedostatk wučerjow w Braniborskej wohroža zdźerženje delnjoserbšćiny chutnje

Zašłu póndźelu, dnja 14.11.2022 wopyta zapósłanc Braniborskeho krajneho sejma Julian Brüning (CDU) Domowinu – Zwjazk Łužiskich Serbow w Budyšinje. W srjedźišću dwuhodźinskeje rozmołwy steješe situacija serbskeho ludu w Braniborskej. Brüning, kiž je sam čłon Domowiny a z tym hižo 2021 delegat hłowneje zhromadźizny bě, informowaše so mjez druhim wo połoženju delnjoserbšćiny a wotpowědnych spěchowanskich naprawach. Zastupjerjo Domowiny pokazachu w tutym zwisku na prekernu situaciju w šulstwje.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik k tomu: „Hačrunjež kraj Braniborska swój nadawk škita serbskeje identity a rěče jara chutnje bjerje, dotalne naprawy bohužel njedosahaja, zo bychu serbski šulski system trajnje stabilizowali. Trajacy njedostatk wučerjow budźe nas nuzować, zboka hižo kročenych šćežkow nowe móžnosće pytać, wučerski dorost zdobyć. Hižo nětko ličba aktiwnych wučerkow a wučerjow njedosaha, zo by potrjebje wotpowědowała. “

Marcus Końcaŕ, jednaćel Domowiny w Delnjej Łužicy dale: „Strukturna změna skića nam jónkrótnu šansu, nowe šćežki pytać. Jedyn přikład je projekt ‚Zorja‘. Tute měri so na dorosćenych a ma pomhać, w krótkim času nowe rěčnicy a rěčnikow na maćernorěčnym niwowje wukubłać. Přikłady za to, zo tajki projekt funguje, widźimy po cyłym swěće.“

Pětr Brězan, referent Domowiny za hospodarske a infrastrukturne naležnosće, kotryž so tohorunja na rozmołwje wobdźěli, doda: „Před něšto dnjemi běch we wobłuku FUEN-seminara w Irskej. We wuslědku móžemy zwěsćić, zo je situacija serbskeho ludu bjezdwěla přirunajomna z poměrami w druhich krajach, móžemy potajkim přez wzajomne impulsy nastorki k wotkryću dalšich potencialow w Braniborskej a Sakskej wužiwać. “

Julian Brüning po rozmołwje: „Mi leži wuwiće serbskeje kultury a předewšěm skrućenje serbskeje rěče na wutrobje. Witam tuž projekt ‚Zorja‘ w běhu strukturneje změny we Łužicy, kotryž budźe dorosćenym zmóžnić, serbšćinu na maćernorěčnym niwowje nawuknyć. Přiwšěm je wažne, zo móžemy serbšćinu hižo swojim dźěćom a šulerjam tak zahe kaž móžno sposrědkować. Tuž dyrbi so Witaj-koncept w pěstowarnjach a šulach jasnje skrućić. Za to je trjeba, zo Kraj Braniborska swoje prócowanja dale intensiwuje, zo by dosahaca ličba kubłarjow a wučerjow z rěčnej kompetencu k dispoziciji stała. Tutón proces budu jako zapósłanc krajneho sejma rady parlamentarisce přewodźeć.“

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment