Rozprawa sekcije ludowěda/muzejownistwo 2015/2016

Naša sekcija dźěła na skromnej, ale solidnej bazy. Smy tuchwilu 17 čłonow, wjetšina z nich pak je jenož formelnje zapisana a so aktiwnje na dźěle wotrjada njewobdźěli, resp. je w druhich wotrjadach aktiwna. Naš hłowny nadawk je tuchwilu organizowanje lětnjeho zetkanja muzejownikow Hornjeje a Delnjeje Łužicy, kiž mjenuje so Dźěłowy kruh łužiskich muzejow a muzealnych zarjadnišćow. Při tym wobroćimy so w prěnim rjedźe na wjesne muzeje a domizniske stwy ze serbskeho sydlenskeho ruma, kiž tajke zetkanje jako wuměnu nazhonjenjow a aktualnych informacijow trjebaja. Wjetše měšćanske łužiske muzeje so w poslednich lětach jenož zrědka wobdźělichu.

Loni zeńdźechmy so 22.junija w rjemjeslniskim a přemysłowym muzeju w Zagorju pola Mužakowa. Přišło bě 15 zajimcow. Předsyda spěchowanskeho towarstwa muzeja w Zagorju Gotthard Kreisel wjedźeše po stajnej wustajeńcy a w přednošku „400 lět hornčerstwo kołowokoło Mužakowa“ předstaji fachowča Helga Heinzowa wosebitosće znateje Mužakowskeje keramiki. W bohatej zběrce muzeja namakaja so tež Mužakowske serbske drasty a historiske fota Serbow, jutrowne jejka a objekty ze wšědneho dnja serbskich holanow. Gmejna Krušwica muzej podpěruje, tola zahorići muzejownicy, kiž dźěłaja na čestnohamtskej bazy, bychu sej tež ze stron města Mužakow a Załožby wjercha  Pücklerowy park Mužakow wjac kedźbnosće a kooperacije zasłužili, wšako reprezentuja wjesnu a serbsku kulturu regiona. Hłowny wobstatk muzeja wobsteji z priwatnych požčonkow. Internetna strona muzeja bu wot zastupjerja našeje sekcije do serbšćiny přełožena.

Serbstwo wokoło Drjowka by była lětuša tema zetkanja. Chcemy so w meji podać do Drjowkowskeje Serbskeje tkajerskeje stwy, hdźež chowa so mjez druhim zběrka jutrownych jejkow a serbskeje drasty ludowědnika dr. Lotara Balki.

Na tutym městnje chcu hišće raz składnosć wužić a wšitkich maćicarjow do wustajeńcy Serbskeho muzeja Pruhi, kruhi, třiróžki. Pisane jutrowne jejka ”wutrobnje přeprosyć a zdobom tež w mjenje našeje sekcije prosyć wo podpěru při dalšich rešeršach nastupajo tradicionelne jejkowe mustry a rozšěrjenje něhdyšich technikow debjenja.

Chcemy wuzběhnyć, zo sekcija ze zajimom slěduje wuwiće nastupajo wuznaća k serbstwu w namjeznych kónčinach serbskeho teritorija, kaž bě to loni w Lubinje a Kalawje a w rosćacej měrje tež wokoło Złeho Komorowa a druhdźe. Myslimy sej, zo maja domizniske stwy a muzeje na tym sobu podźěl. Při wšěm wěmy, zo je akceptanca serbskosće přeco wot jednotliwcow wotwisna. Tohodla je wažne, zo so tworja kontaktne syće po wšej Łužicy. Nadźijamy so, zo k tomu sobu dopomhamy.  Tole bě tež zawjazk našeho wotrjada spočatk 1990tych lět. Potencial tutych kontaktnych syćow móhli w přichodźe hišće bóle při slědźenjach wužiwać, kaž je so tole ze stron Serbskeho muzeja při aktualnej wustajeńcy stało.

Nadźijamy so, zo so w přichodźe zaso wjac enthuziastow k našej sekciji přidruži a
zo je wona forum za mjezsobnu wuměnu tych ludźi, kiž so za serbsku ludowědu zajimuja.

Andrea Pawlikowa, předsydka

Budyšin, 5.3.2016