2018/2019

Rozpšawa Maśice Serbskeje za 2018/19, 9.3.2019

Cłonkojstwo:

Licba cłonkow Maśice Serbskeje (MS) jo wóstała pśi 25. Pśez nowe pśistupy (U.Henšelowa, M. Nowakowa, D. Šusterowa) lažy późěl žeńskich něnt pla něźi 50 procentow. Pśedsedaŕ Maśice jo teke cłonk cełkownego pśedsedarstwa Maćice Serbskeje.

Zarědowanja:

26.4.18: głowna a wólbna zgromaźina MS w Chóśebuzu (CB); 20 luźi pśibytne; pśednosk pśedsedarja Maśice (P. Šurman) „Wóznam póśěgow mjazy Maćicarjemi/Maśicarjami Górneje a Dolneje Łužyce. Pśemyslowanja pśi góźbje 25-lětnego jubileja nowozałoženja wědomnostnego towaristwa w CB”; doněntejšne pśedsedaŕstwo inkl. pśedsedarja jo se zasej wóliło (A. Kellowa ako zastupna pśedsedaŕka, H. S. Leipner a Ch. Piniekowa).

26.4.18: wustajeńca na temu „Maśica Serbska mjazy tradiciju a modernu”, wugótowana wót pśedsedarja Maśica w kooperaciji ze Serbskim muzeumom w CB (nowy cłonk Maśice: M. Nowakowa).

17.5.2018: kolokwium k cesći 70. posmjertnego dnja B. Šwjele w CB; 3 wót 5 pśednoskow z boka cłonkow MS (H. S. Leipner, F. Kaulfürst, P. Šurman); zarědowanje w kooperaciji z městom CB, ze Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu, ze Serbskim institutom; publicěrowanje pśinoskow se pśigótujo 2019 w casopisu Cottbuser Blätter, a to w zgromadnem źěle z Měsćańskim muzeumom w CB.

6.10.18: cłonk Maśice, M. Elikowska-Winklerowa, jo gromaźe z domowniskim towaristwom w Hochozy organizěrowała spomnjeńske zarědowanje za ceptarja Mjertyna Gryza; informaciski zešywk jo k tomu wujšeł; cesna tofla za Gryza jo se stajiła.

3.11.18: wótkšyśe pomnika za ceptarja Kita Šwjelu w Skjarbošcu; pomnikowy wuběrk MS, źož cłonk Maśice S. Laubensteinowa-Polencojc sobuźěła, jo iniciatiwu Spěchowańskego towaristwa Skjarbošc pódpěrował; póstrowne słowa H. S. Leipnera pśi pomniku; Ch. Piniekowa jo cytała ze serbskeje awtobiografije K. Šwjele.

15.1.2019: cłonki Maśice su cesćili fararja J. B. Frycego w Gołkojcach k jogo 200. dnju zamrěśa; iniciatiwa jo pśišła z boka gołkojskeje wósady a źěłoweje kupki „Serbska namša”.

27.3.2019: sympozium pśi góźbje 400. pósmjertnego dnja Albina Mollera w CB ako zgromadny projekt ze Spěchowańskim towaristwom za serbsku rěc w cerkwi (pśedsedaŕ: H. S. Leipner) a z fararjom w Tšupcu (faraŕ Hanke) a tšupcańskim šołtu (kněz Urspruch); 50 luźi z Górneje a Dolneje Łužyce pśibytne, něźi połojca wót nich wuknicow a wuknikow Dolnoserbskego gymnazija (DSG) w CB – zgromadne źěło z DSG pśez zastupnu pśedsedaŕku Maśice A. Kelloweje se wupłaśijo; 3 wót 5 pśednoskow wót cłonkow MS, w nimskej a serbskej rěcy (H. S. Leipner, F. Kaulfürst, P. Šurman).

Dalšne aktiwity:

Spěchowańske myto „B. Šwjela” jo se w maju 2018 Mariece Schötzojc pśepódało; tema „Wuwiśe krajnego šulstwa w Pšuskej, z glědanim na serbsku wjas Strobice”; informaciju k tomu w Casniku (nr. 22/30.5.18); źěk za źěło pósuźowańskeje komisije (A. Kellowa, K. Fisher a P. Šurman).

Wobkóńcenje wudawarstwa rěda „Spisow Mata Kosyka” pśez cłonka MS, Rolanda Martija a Pětša Janaša; prezentacija jo była 29. junija 2018 w CB.

Cłonki Maśice su fachowje poraźowali projekt wuknikow a wuknicow DSG pód nawjedowanim wucabnice A. Šurmanoweje k temje „Serby za cas NDR”, w gromadnem źěle ze Centrumom za cłowjeske pšawa w Chóśebuzu.

Źěłowa kupka „Serbske pomniki města Chóśebuz”, źož jo pśedsedaŕ Maśice z boka wušego šołty CB powołany cłonk, jo w maju 2018 cesnje wótkšyła dwójorěcnu toflu za B. Šwjele na Pódpołnocnem kjarchobje w CB; jo to druga tofla (faraŕ W. Nowy) za něgajšnego nawjedujucego cłonka Maśice Serbskeje.

Plan/projekty:

29. maja 2019 se wótmějo głowna zgromaźina Maśice Serbskeje w Serbskem domje w CB; pśednosk źaržy snaź R. Šusteŕ k temje „Pśichod brunice we Łužycy”

Wupisanje spěchowańskego myta „B. Šwjela”; termin za zapódaśe źěłow jo 30. nowember 2019.

Někotare cłonki MS pódpěruju knigłowy projekt k žywjenju a statkowanju něgajšnego ceptarja K. Šwjele, kenž jo kněz Dietmar Schulze, cłonk domowniskego towaristwa w Skjarbošcu, napisał; knigły deje 2019 wujś.

9. septembra 2019 pśiźo zasej cełkowne pśedsedarstwo Maćice/Maśice do Dolneje Łužyce; zmakanje ze towaristwom „Studnja“ jo planowane – Dolnoserbske kulturne towaristwo jo se 2017 załožyło.

dr. Pětš Šurman, pśedsedaŕ Maśice Serbskeje