Rozprawa dźěławosće sekcije ludowěda a muzejownistwo 2011/12

Hdyž zetka so nazymu 2010 přihotowanski wuběrk za zarjadowanja k 200. narodninam Jana Kiliana, nasta w našej sekciji ideja, swójski přinošk poskićić.

Myslachmy na wotpowědnu wustajeńcu wo žiwjenju a skutkowanju Jana Kiliana. A to tež tohodla, dokelž poslednja wustajeńca, kotraž je so w Serbskim muzeju powšitkownje ze serbskim wupućowanjom zaběrała, hižo dlěši čas wróćo ležeše. Předsydstwo Maćicy Serbskeje je naš namjet ideelnje a financielnje podpěrało (1000,00 Euro). Dóstachmy tež spěchowanske srědki wot załožby za serbski lud (994,00 Euro). Zhromadnje ze Serbskim muzejom a Serbskim institutom nasta wustajeńca ze štyrjomi banerami, hdźež so biografija Jana Kiliana kaž tež jeho najwažniše městna a skutkowanske pola předstajeja: Kilian jako Lutherski farar, serbski kěrlušer a nawoda wupućowarjow. Nimo wobsahowych aspektow zdaštej so nam dwaj dypkaj wosebje wažnej być: 1. wustajeńca njeměješe jenož skrótka w Budyšinje widźeć być, ale tež na mnohich wšelakich městnach, kiž maja wěsty poćah ke Kilianej. 2. bě nam wažny kriterij wjacerěčnosće. Teksty njemějachu jenož dwurěčne (serbsce/němsce) być, ale trojorěčne (serbsce/němsce/jendźelsce), zo by tak tež rěčnje dimenzija Kilianoweho skutkowanja spóznajomna była a tež ameriscy hosćo konferency ju zrozumili.

Po prezentaciji w Serbskim muzeju na jubilejnej konferency k česći Jana Kiliana pjatk, dnja 23. septembra 2011 pokazowaše so dale na sćěhowacych městnach:

- we Wukrančicach njedźelu, dnja 25. septembra 2011 na swjedźenskich kemšach

- w Depsku w Pětrowej wosadźe Samostatneje ewangelsko-lutherskeje cyrkwje składnostnje literarno-hudźbneho wječora Zwjazka serbskich wuměłcow dnja 9. oktobra 2011

- w Klětnom w cyrkwi swj. Jana składnostnje spěwneho swjedźenja cyrkwinskeho wobwoda Łužica Samostatneje ewangelsko-lutherskeje cyrkwje dnja 16.oktobra 2011

- w Bukecach na nazymskim koncerće dnja 6. nowembra 2011

- w Budyšinje na nazymskim koncerće w Serbskim domje dnja

7. nowembra 2011

- we Wotrowje składnostnje přednoška Trudle Malinkoweje dnja 16. nowembra 2011

- w Ćisku składnostnje zetkanja Serbskeje rejowanskeje skupiny Ćisk dnja 19. nowembra 2011, kiž poby loni w Texasu

- znowa w Budyšinje w Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje wot 21. nowembra hač do 9. decembra 2011

- w Radworju na Kilianowym koncerće dnja 11. decembra 2011, hdźež wužiwaše so we wobłuku šulskeho kubłanja serbskeje srjedźneje šule hač do januara 2012

- hišće raz w domjacej wosadźe w Bukecach na Ewangelskej srjedźnej šuli wot 5. januara 2012, hdźež prezentowaše so tež na dnju wotewrjenych duri dnja 27. januara 2012

Wot 9. februara 2012 hač do jutrow je wustajeńca widźeć w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje.

Podźakować chcu so na tutym městnje w mjenje našeje sekcije wšěm wobdźělenym a spěchowarjam, wosebje Trudli Malinkowej. Wona njeje nas jenož při naćisnjenju tekstow podpěrała, ale tež při zběranju wotpowědnych wobrazow.

Dźakować chcu so tež Andreji Pawlikowej za wurjadne organizowanje wustajeńskich městnow.

Lětsa mamy planowane, zaso regularnje naše zeńdźenja w „dźěłowym kruhu Łužiske muzeje a muzealne zarjadnišća“ dale přewjesć. Na městnosće zetkanja mamy so hišće dojednać.

Dr. Ines Kellerowa

Budyšin, 03.03.2012