2018/2019

Krótka rozprawa Sekcije literatura a wuměłstwo

Tak kaž tole kóžde lěto na hłownej zhromadźiznje doporučam, su so tež 2018 mnozy z něhdźe 20 čłonow našeje sekcije na wšelakich zarjadowanjach w zjawnosći zjewili. W srjedźišću steješe zaso kooperacija ze serbskim nakładnistwom (jeho ćišćane přeprošenja wšitcy dóstawamy). Awtorki a awtorojo předstajichu – wosebje w Smolerjec kniharni – swoje nowe publikacije, tak na př. nazymu Benedikt Dyrlich swoje dopomnjenki z NDRskeho časa (na zakładźe wosobinskich dokumentow) abo naš čłon Křesćan Krawc swoje jadriwe profile 12 wosobow z cyłeje Łužicy (na zakładźe wosobinskich rozmołwow). Ale tež Zwjazk serbskich wuměłcow – w rjedźe „TraTare“ - abo Towarstwo přećelow serbskeje kniharnje wěnowaštej so wjackróć nowowudaćam abo nowointerpretacijam ze serbskeje prozy; z pomocu našich čłonow namakachu tute literarne wječorki druhdy swój wothłós w nowinach a časopisach. - Tak kaž dźensa počesćowanje Michała Hórnika při jeho rowje na Mikławšku přewjedźechmy, tak wotměwaše so loni na dnju našeje zhromadźizny swjatočne spominanje na mnohostronskeho narodneho prócowarja Michała Nawku składnostnje jeho 50. posmjertnin. A nochcu zabyć wuzběhnyć zajimawu wustajeńcu wobrazow Iris Brankačkoweje w Měšćanskim muzeju. Bjez wuslědka wostachu hač dotal wšě aktiwity (tohorunja z podpěru Domowiny), w Budyšinje dróhu abo naměsto po wuznamnym serbskim spisowaćelu Jurju Brězanu pomjenować, na čimž bě naša sekcija wobdźělena (pod nawodom zapósłanče Zwjazkoweho sejma). Mjeztym su wjacore frakcije Budyskeje měšćanskeje rady próstwu stajili, dźěćacu a młodźinsku biblioteku na Serbskich hrjebjach z mjenom najwažnišeho serbskeho prozaista 20. lětstotka počesćić. Na rozsud hišće čakamy. - Při rozmołwje z ministerskim prezidentom Krečmerom wo serbskich prašenjach loni w juliju w Serbskim domje wužiwachmy móžnosć pokazać na manko, zo tuchwilu w Serbskim instituće (w Budyšinje a Choćebuzu) žadyn literarny stawiznar njeje wjace přistajeny. (Tole naspomina z prawom tež naša čłonka Měrana Cušcyna w najnowšim „Rozhledźe“.)

Prěju tuž nam wšěm, zo bychmy jako Maćica zajimy serbskeje literatury a wuměłstwa we a zwonka institucijow dale wuspěšnje/wuspěšnišo přesadźili. - Wutrobny dźak!

 

Dietrich Šołta

nawoda

Budyšin, 9.3.2019