Rozprawa wo dźěle Hornjoserbskeje rěčneje komisije 2014/2015

Hornjoserbska rěčna komisija je so w l. 2014 štyri króć k wuradźowanjam zešła: 7. februara, 4. haperleje, 18. julija a 28. nowembra, a lětsa hač dotal jónu, a to 27.2. 2015.

Na posedźenjach smy wobjednali zbywace dźěle wot dr. habil. Tima Meškanka předźěłaneje wersije prawidłow hornjoserbskeje interpunkcije, předewšěm pisanje komy je tu twjerdy worjech był. Smy mjeztym prawidła wšě přediskutowali, a tuchwilu pruwujemy je hišće jako cyłk, hač su we sebi konsekwentne – tež tu smy mjeztym nimale hotowi.

Na předłohach za HRK je dale sobu dźěłała poradźowarska skupinka, kotrejž přisłušachu Michał Nuk, dr. Irena Šěrakowa, dr. habil. Sonja Wölkowa a prof. dr. Edward Wornar, a kotraž je so w lěće 2014 štyri króć zešła (14. januara, 18. měrca, 9. septembra a 17. nowembra). Na tutych posedźenjach smy předewšěm přihotowali powšitkowne prawidła prawopisa.

2014 smy zhubili jednoho čłona, dr. habil. Leszeka Jocza, kiž njemóže wosobinskich přičin dla wjace sobu dźěłać.

Wuslědki posedźenjow pjećwosoboweje skupiny poradźowarjow kaž tež posedźenjow HRK su so nadrobnje protokolowali a Timo Meškank je je do naćiska cyłkownych prawidłow zadźěłał.

Hačrunjež smy zaměrnje a prawidłownje dźěłali, njeje so nam poradźiło, diskusiju wo prawidłach interpunkcije zdypkom za nowy nakład prawopisneho słownika zakónčić, zo bychu so tam wozjewić móhli. To zaležeše přede wšěm na wobjimje a komplikowanosći materije. Spytamy pak namakać móžnosć, wobzamknjene prawidła hišće do wuńdźenja dalšeho nakłada powšitkownje spřistupnić.

 

dr. habil. Sonja Wölkowa

Budyšin, 12.1.2015