2017/18

Rozpšawa Maśice Serbskeje 2017/18

 

Wjerašk našogo źěła jo był głowna zgromaźina Maśice Serbskeje 9. junija 2017 w Chóśebuzu. Wobźěliło jo se 9 cłonkow a 3 gósći, tšošku mjenje ako w zachadnych lětach. Jaden z našych nowych cłonkow, dr. Hartmut Leipner, jo pśednosował  k „Situaciji kśesćijanow w Dolnej Łužycy w 20. stolěśu”. Ako pśedsedaŕ Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi jo pozitiwnu bilancu śěgnuł. Kritizěrowało jo se wót njogo njedosegajuce běrtyl městna za serbske dušypastyrstwo. Chwalił jo se pśiběrajuce zgromadne źěło z Maśicu. Wuraz togo jo był pśednosk pśedsedarja Maśice na Serbskem ewangelskem dnju w Tšupcu 1. julija ku góźbje cesćenja tam statkujucego fararja Albina Mollera.

Kóńc awgusta (31.08.2017) jo pśedsedaŕ Maśice tematiske wjeźenje pó połdnjownem kjarchobje w Chóśebuzu na slědach „serbskich rowow” pśewjadł. Cłonki Maśice a wósebnje měsćańskeje Domowinskeje kupki su se na informatiwnem zarědowanju wobźělili, wšako su namakali někotare něgajšne Maśicarje how swój slědny wótpócynk, ako na pś. cesny cłonk, faraŕ Herbert Nowak.  

Wótnowotki su se myta našeje Maćice/Maśice k spěchowanju fachowych źěłow k serbskej tematice wupisali. Jadno źěło jo se za myto Bogumiła Šwjele” zapódało. Pósuźowańska komisija (Karl Fisher, A. Kellowa a pśedsedaŕ MS) jo źěłoju něgajšneje absolwentki Dolnoserbskego gymnaziuma Marieka Schötz k temje Die Entwicklung des Landschulwesens in Preußen” za pśipóznawańske myto „Bogumiła Šwjele“ 2017 naraźiła. Pśepódaśe jo planowane na głownej zgromaźinje Maśice Serbskeje 26. apryla w Chóśebuzu.

Źěłowa kupka „Serbske pomniki města Chóśebuz”, źož jo pśedsedaŕ Maśice powołany cłonk, jo se starał wó wobnowjenje rownišća Matejsa Klosa w cysto-dolnoserbskej rěcy na kjarchobje w Strobicach ako źěl města. Pśi tej góźbje jo se teke cesna tofla za jogo syna Fryco w nimskej, serbskej a engelskej rěcy 14. junija 2017 zjawnosći prezentěrowała. Fryco Klos  jo był wót 1921 do 1926 prědny direktor filiale Serbskeje ludoweje banki w Chóśebuzu. Ako partnaŕ jo nam k pomocy był Strobicańske domowniske towaristwo.

W slědnem casu su se wšake wjeraški jubilejnego lěta 2018 pśigótowali: Projektowe srědki za wustajeńcu ku góźbje 25-lětnego jubilejuma nowozałoženja Maśice Serbskeje su se na kóńcu lěta 2017 z boka Załožby za serbski lud pśizwólili. Wustajeńca na temu „Maśica Serbska mjazy tradiciju a modernu” w kooperaciji ze Serbskim muzeju w Chóśebuzu (M. Nowakojc) dej se 26. apryla wótwóriś. Na samskem dnju wótpołdnja wótmějo se naša głowna a rownocasnje wólbna zgromaźina w Serbskem domje. 17. maja pak jo kolokwium ku góźbje 70. dnja zamrěśa Bogumiła Šwjele pśedwiźony, kenž pśewjeźo se w kooperaciji města, dolnoserbskeje rěcneje šule, Serbskego instituta a Maśice Serbskeje. 

Nic naslědku comy se wuźěkowaś pla wšyknych, kenž źěłabnosć Maśice Serbskeje w Dolnej Łužycy pódpěruju. Su to wósebnje cłonki pśedsedarstwa našogo wótźělenja, ale teke cłonki cełkownego pśedsedarstwa pód nawjedowanim Jurja Łušćanskego. Źěk słuša teke tym, kenž ako Maśicarje  fachowe pśinoski w serbskich a nimskich medijach publicěruju abo k serbskej historiji a kulturje pśednosuju a serbsku rěc wuwucuju.

 

dr. Pětš Šurman

pśedsedaŕ

Budyšyn, 17. měrca 2018