2020/2021

Rozpšawa Maśice Serbskeje za 2019–2021, nowember 2021

Zarědowanja:

29.5.2019: głowna zgromaźina w Chóśebuzu (CB); 14 luźi pśibytnych; pśednosk R. Šustera wót zeleneje ligi „Kóńc brunice we Łužycy – aktualne tšojenja a perspektiwa”

9.9.2019: zmakanje cełkownego pśedsedaŕstwa Maćice/Maśice z dolnoserbskim  kulturnym towaristwom „Studnja“ w CB, kenž jo nam aktiwity a pśedewześa prezentěrowało

30.9.2019: cesne zarědowanje pśi wobnowjonem rowje dolnoserbskego literata a ceptarja Frycha Rochy w CB; Maćica/Maśica (MS) jo wobnowjenje kamjenja financielnje pódpěrała

Apryl 2020: cesćenje fararja Haussiga w Gołkojcach, nagrono – dr. habil. Hartmut S. Leipner

26.9.2020: głowna a rownocasnje wólbna zgromaźina Maćice w Budyšynje (BZ); dr. Pětš Šurman jo se wótnowotki do cełkownego pśedsedaŕstwa wóliło, źož jo z lěta 2008 cłonk; dr. M. Norbergowa jo źaržała nekrolog na zemrětego Měta Pernaka (1938–2019), kenž jo był wót 1993 do 2006 pśedsedaŕ Maśice

24.9.2021: głowna a rownocasnje wólbna zgromaźina Maśice w CB, kótaraž jo se dla coronpandemije z lěta 2020 pśestarcyła; 11 luźi; pśednosk referendarki Wencke Nebatzojc „K šulskej politice a Serbam Dolneje Łužyce w 18. stolěśu“; pśedsedaŕ (P. Šurman z lěta 2006) a pśedsedaŕstwo (Antje Kellowa a Hartmut S. Leipner – cłonka pśedsedaŕstwa z lěta 2006 resp. 2016) stej se znowego wóliłej – naš doněntejšny cłonk w pśedsedaŕstwje, dr. Christiana Piniekowa, njejo pó 11 lětach zasej kandiděrowała; spominanje na zemrěteju M. Pernaka a Pětša Janaša (1933–2021) – wobej stej teke byłej cłonka cełkownego pśedsedaŕstwa MS w BZ

 

Dalšne aktiwity:

27.2.2020: prezentacija knigłow Dietmara Schulzego ze Skjarbošca k žywjenju a statkowanju ceptarja a kantora Kita Šwjele; wšake Maśicaŕki a Maśicarje su awtoroju pomagali pśi pśeglědanju a pśestajenju maminorěcnych tekstow; w oktobrje 2019 jo se južo na jogo iniciatiwu stela za něgajšnego redaktora „Bramborskego Serbskego Casnika” wesrjejź jsy stajiła, źož su cłonki Maśice pśi raźenju dwójorěcnego napisma pśipomagali a pśibytne byli 

11.3.2020: prezentacija 12. zešywka „Podstupimskich pśinoskow k sorabistice” w CB; naš cłonk, dr. Madlena Norbergowa, jo wudawaŕka togo wědomnostnego casopisa w Podstupimje, kenž něnt nowe slěźenja k serbskej ludnosći w pódpołnocnej Dolnej Łužycy wopśimjejo

W aprylu 2020 stej se w Lětopisu publicěrowałej dwa pśednoska kolokwiuma k cesći 70. posmjertnego dnja Bogumiła Šwjele, kenž jo Maśica w lěśe 2018 z drugimi institucijami města Chóśebuza pśewjadła (P. Šurman; dr. Alfred Roggan); tśi tych pěśich pśednoskow jo było wót cłonkow MS

W maju 2020 jo dostał naš cłonk Manfred Starosta myto „Miny Witkojc”, kenž se kužde druge lěto z boka Bramborskeje (MWFK) pśepódajo za wuběrny angažement na pólu serbskeje rěcy a kultury.

Za wót Maśice/Maćice wupisane myto „Bogumiła Šwjele” su setśi fachowe źěła wót wuknicow/wuknikow Dolnoserbskego gymnazija zapódali, wót togo dwě w dolnoserbskej rěcy (Fritz-Erich Schewelis a Isabell Grätzojc, kaž teke Jennifer Kretschmarojc; planowany pśednosk kněni Grätzojc „Młoda/y a serbska/i byś – źo to? se njeźaržy dla wupadnjenja planowaneje głowneje zgromaźiny Maśice 2020 we zwisku z coronapandemije); źěk za sobuźěło w pósuźowańskej komisiji pla cłonka Martiny Nowakojc a Korla Fišera; cesne zarědowanje z pśepodaśim mytow jo se wótměło w maju 2020 w CB w pśibytnosći pśiswójźbnych, dla coronapandemije bóžko bźez dalšnych cłonkow MS

 

Plan/projekty:

Jubileum cełkownego towaristwa 2022 – załoženje Maćice Serbskeje pśed 175 lětami w Budyšynje – se južo wěsty cas z boka našogo towaristwa a Serbskego instituta pśigótujo. Pśedsedaŕka Maćice, dr. Anja Pohončowa pśigótowańsku komisiju nawjedujo. Tema dej byś „Statkowanje MS w 20./21. stolěśu“, a to 25./26.11.2022 w BZ. W fokusu ga stoj głownje wuwiśe slědnych lět a perspektiwa wědomnostnego towaristwa. Naraźenja za temy mógu se do kóńca januara 2022 zapódaś, wupisanje pśedlažy.

Pśedsedaŕ Maśice pišo na historiju něgajšnego knigłowego a z lěta 1993 wědomnostnego towaristwa w Dolnej Łužycy. K tomu deje se teke zběrane a casy južo wózjawjonematerialije něgajšnego pśedsedarja M. Pernaka zapśěgnuś. W oktobrje 2021 jo se raźił prědny doglěd do zawóstanka pla familije zamrětego w Barlinju (M. Nowakojc, P. Šurman).

Pśedsedaŕ Maśice pišo gromaźe z M. Nowakojc pśinosk k cłonkojskej a socialnej strukturje Maśice Serbskeje za Lětopis 2022.

Mjaztym 5. wupisanje myta „Bogumiła Šwjele” skóńcy 30. nowembra 2021.

   

dr. Pětš Surman, pśedsedaŕ Maśice Serbskeje