select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache

Naše cyłe towarstwowe žiwjenje njedawa so kompletnje na internet a wideja zredukować. Tohodla chcemy wot srjedź meje spytać, krok po krok zetkanja wolenych gremijow w najwušim kruhu a z trěbnym wotstawkom wobdźělenych zmóžnjeć, hdźež so naši čłonojo schadźować chcedźa. Třěšny zwjazk budźe pola regionalneho předewzaća škitne maski skazać, zo by swojich wolenych čestnohamtskich čłonow w tutej ćežkej situaciji podpěrać móhł.


Lubi čłonojo, česćeni hosćo a internetni wopytowarjo,

jako předsyda směm Was wutrobnje na našej internetnej stronje witać. Wjeselu so nad Wašim zajimom za našu narodnu organizaciju.

Domowina ma něhdźe 7300 čłonow, kiž su w pjeć župach, mnohich Domowinskich skupinach a třinaće nadregionalnych specifiskich towarstwach organizowane. Naši sobustawojo tworja zakład našeho skutkowanja. Kóžde 2. lěto wotměje so hłowna zhromadźizna, kóžde 4. lěto wola jeje delegaća zwjazkowe předsydstwo. Tute rozsudźa mjez zhromadźiznami wo našej dźěławosći, při kotrejž móžemy so we wšědnym dźěle na zarjad Domowiny spušćeć. Sobudźěłaćerjo zarjada, wosebje regionalni rěčnicy w Budyšinje, Choćebuzu, Chrósćicach, Slepom a Wojerecach, steja Wam při wšěch prašenjach serbskeho zjawneho žiwjenja rady k dispoziciji.

Přeju Wam wjele wjesela při wopyće našeje wirtuelneje Domowiny a strowju Was wutrobnje

Dawid Statnik
předsyda Domowiny

NOWOSĆE

Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, a Stephan Kühn, sakski zapósłanc Zelenych w zjwazkowym sejmje, staj so wutoru w Serbskim domje na dźěłowu rozmołwu...

Der Vorsitzende der Domowina, Dawid Statnik, und Stephan Kühn, sächsischer Abgeordneter im Deutschen Bundestag trafen sich am Dienstag im Haus der...

Wuměna serbskich gremijow póndźelu, 6.7.,  w 13 hodź. w Serbskim domje Budyšin    

Póndźelu, 6. julija, w 13 hodź. zetkaja so na přeprošenje...

INFO

Som rad Serb, dokulaž...
Sym rady Serb, dokelž...

 

Som rad Serb, dokulaž to jo mój dawny Sorbian dream, kaž za młogich ten American dream. Teke móje kórjenje laže w něgajšnej ochranojskej koloniji Sarepta. Som glucny, až som do Łužyce puś namakał a smějom něco za pśichod serbšćiny něnto sobu gótowaś.
Olko Derepasko

Facebook Button