Diskusija Programa Domowiny

Što je “Program DOMOWINY”?

W programje su zasadne žadanja, zaměry a hódnoty Domowiny – Zwjazka Łužiskich Serbow zapisane.
Program je zakład za dołhodobne dźěło a aktiwne skutkowanje třěšneho zwjazka.

Diskusiju wo programje smy jako Domowina hižo w lěće 2023 zahajili. Zakład bě dotalny “Program DOMOWINA 2025”, kotryž płaći z lěta 2015. Programowa komisija je spočatk lěta 2024 prěni naćisk noweho programa předpołožiła. Tutón chcemy nětko z wami dale diskutować. Chcemy program na hłownej zhromadźiznje Domowiny w nalěću 2025 schwalić.

Zapodajće Waše namjety hač do pjatka, 12.4.24 z mejlku na referentku Madlenu Di Sarnowu, madlena.di.sarnowa@domowina.de.


Download Programa Domowiny jako PDF


PROGRAM DOMOWINY

naćisk programoweje komisije, 16.01.2024

Preambla

Załoženje Domowiny w lěće 1912 jako třěšny zwjazk serbskich towarstwow bě wažne wobrotnišćo w serbskich stawiznach. Přez to bu wola k zjednoćenju mocow w serbskim narodnym hibanju jasnje zwuraznjena a prěni raz zeskutkownjena. Po měrliwej rewoluciji w lěće 1989 je so Domowina k politisce njewotwisnemu třěšnemu zwjazkej Serbow a serbskich towarstwow přetworiła. Dźensa je Domowina zakonsce připóznata zastupjerka zajimow serbskeho luda. Tohodla je swojemu čłonstwu kaž tež cyłemu serbskemu ludej winowata.

Domowina wuznawa so k wustawje Zwjazkoweje republiki Němskeje a z tym k prawniskim zasadam towaršnosće w našim kraju. Zdobom zawjazujemy so jako runohódny wobstatk zhromadnosće europskich narodow k zasadam swobody a měra.

Program Domowiny je zakład za dołhodobne dźěło a aktiwne skutkowanje třěšneho zwjazka. Dźěłowe směrnicy Domowiny nawjazuja na program. Kóžda wosoba ze serbskim wědomjom je přeprošena so w třěšnym zwjazku angažować.

Z našich stawiznow wuńdźe zamołwitosć za serbski lud. Skutkownosć za cyły serbski lud žada sebi wotewrjenosć. Znamjo třěšneho zwjazka Serbow je zwjazanosć. To je slěd zakładnych hesłow jednanja Domowiny: zamołwitosć – wotewrjenosć – zwjazanosć.

Do narodneho dźěła zdar!

 

 

Zakładne hesła jednanja Domowiny

 

Zamołwitosć

Škit, spěchowanje a wuwiwanje serbskeje rěče, žiwjenskeho ruma, kultury a identity Serbow kaž tež prócowanja wo rozšěrjenje prawa samopostajenja w serbskich naležnosćach su hłowne zaměry našeho zhromadneho skutkowanja.
Jako zakonsce připóznate zastupnistwo zajimow Serbow jednamy zamołwiće a za wšitkich Serbow. Chcemy-li serbstwu přichod dać, ma so kóždy jednotliwc po swojich móžnosćach za to zasadźować.

Wotewrjenosć

Domowina je wšitkim Serbam a přećelam Serbow wotewrjena – hač bydla we Łužicy abo zwonka njeje, hač jednotliwc abo towarstwo. Podpěramy najwšelakoriše móžnosće za wobdźělenje na serbskim towaršnostnym a kulturnym žiwjenju. Smy bazodemokratisce organizowane zastupnistwo serbskich zajimow a jednamy transparentnje. Naše čłonstwo je zakład skutkowneje syće serbskeje ciwilneje towaršnosće. Kóždy je přeprošeny sobuskutkować.

Zwjazanosć

Serbske stawizny, kultura, rěč a z toho wuchadźaca narodna identita, kaž tež zhromadne narodne prócowanje - wšo to nas zwjazuje. Runohódnosć delnjo- a hornjoserbšćiny jednoća naš lud. Skutkujemy w zmysle tuteje zwjazanosće, kotraž wšitke regiony Łužicy wopřija. Zdobom zwjazuja aktiwity Domowiny najwšelakorišich partnerow we Łužicy a zwonka njeje. Domowina skići wšěm Serbam a přećelam Serbow, za kotrychž je wona zastupjerka serbskich zajimow, pomoc při narodnym dźěle.

 

 

Serbski lud skrućić, rěč a kulturu wobchować

 

I. Zwjazk Łužiskich Serbow

Čłonstwo Domowiny je zakład bazodemokratiskeho skutkowanja třěšneho zwjazka. Dźěło čłonskich župow a towarstwow podpěrać je nam bytostny nadawk. Woni su nošerjo towaršnostneho žiwjenja w Serbach. Aktiwne sobudźěło jednotliwcow, towarstwow, župow a organow Domowiny při zwoprawdźenju wobzamknjenjow hłownych zhromadźiznow Domowiny je zakład za wuspěšne skutkowanje třěšneho zwjazka.
Zhromadnje wabimy za skutkowanje w Domowinje. Kóždy, kiž wustawki a program Domowiny připóznawa, hač jednotliwc abo towarstwo, je nam jako čłon třěšneho zwjazka witany.


II. Politiske zastupnistwo

Domowina zastupuje zajimy serbskeho luda, štož je so tež do serbskeju zakonjow zapisało. Wona stara so wo rozšěrjenje sobu- a samopostajowanskich prawow a winowatosćow předewšěm w serbskich politiskich, kulturnych a šulskich naležnosćach. Jednamy ze wšěmi demokratiskimi akterami na komunalnej, krajnej, zwjazkowej kaž tež europskej runinje. Wudźeržujemy mjezynarodne politiske styki k druhim mjeńšinam a ludam. Při tym je wažny nadawk Domowiny wědu wo Serbach we Łužicy a zwonka njeje dale šěrić.

 

III. Škit a wozrodźenje serbskeje rěče

Naša maćeršćina je nam najdrohotniše dźědźinstwo našich prjedownikow. Jeje pěstowanje, škit a wozrodźenje we wšitkich regionach serbskeho sydlenskeho ruma je nam najwažniši nadawk. Pozbudźujemy serbske a rěčnje měšane swójby k pěstowanju serbskeje rěče. Zasadźujemy so za zwoprawdźenje efektiwnych, rěč spěchowacych naprawow w pěstowarnjach a šulach. Přewjedźemy a podpěramy naprawy k wožiwjenju serbskeje rěče wšudźe tam, hdźež je so wona w zjawnym žiwjenju pozhubiła.

 

IV. Ludowa kultura a sport, wuměłstwo a wědomosć

Serbske lajske kulturne dźěło, sportowe hibanje a wuměłstwo su wažne stołpy serbskeho towaršnostneho žiwjenja. Zdobom su wone pósłancy našeho luda we Łužicy a zwonka njeje. Spěchujemy zhromadne dźěło serbskich institucijow z lajskimi skupinami. Zhromadne projekty institucijow wobohaćeja kulturne žiwjenje w Serbach. Podpěramy wuměnu našich kulturnych a sportowych skupinow ze skupinami wosebje ze słowjanskeho wukraja a druhich narodnych mjeńšinow.

 

V. Nabožno-narodne žiwjenje

Bohate namrěwstwo nabožno-narodnych tradicijow a nałožkow je njeparujomny wobstatk žiwjenja Serbow, tež za přichodne generacije. Jich aktiwne pěstowanje je wažny zakład za wutworjenje a skrućenje tež narodneho wědomja.

 

VI. Łužica jako hospodarski rum

Hospodarstwo je rjap Łužicy a wobwliwuje njeposrědnje połoženje našeje domizny a serbskeho luda. Ze spěchowanjom serbskeje rěče a kultury zwyšimy atraktiwitu regiona. Wosebje dwu- a wjacerěčnosć je za łužiske předewzaća z dobytkom. Podpěramy wšitke naprawy, kotrež  pohnuwaja regionalne hospodarstwo k wužiwanju serbšćiny. Zasadźamy so za kooperaciju Łužicy z nahraničnymi kónčinami Pólskeje a Čěskeje. Podpěrujemy łahodny turizm, kotryž zmóžnja hosćom serbsku kulturu we Łužicy awtentisce zeznać.

 

VII. Łužica – naša domizna

Łužica je srjedźišćo a domizna Serbow. Zasadźamy so za wobchowanje serbskosće sydlenskeho teritorija našeho luda. Dźiwamy na zaměrne zapřijeće serbskeje rěče a kultury do regionalneho, komunalneho a krajneho planowanja.
Lětstotk trajace wudobywanje brunicy zawostaji serbskemu ludej wulke straty. Proces strukturneje změny skića nam nowe perspektiwy za wozrodźenje a spěchowanje našeje maćeršćiny.

Trać dyrbi naše Serbowstwo!
H. Zejler, 1842