Rozprawa dźěławosće sekcije ludowěda a muzejownistwo 2009/10

Sekcija ludowěda/muzejownistwo je mjeńša sekcija w Maćicy Serbskeje z tuchwilu 17 sobustawami z tu- a wukraja.

Naše dźěło koncentruje so hłownje na dźěłowy kruh “Łužiske muzeje a muzelane zarjadnišća”. Dźěłowy kruh je nastał w lěće 1997 na iniciatiwu našeje sekcije. Stajichmy sej nadawk, so dokładnišo wo dźěle a koncepcijach łužiskich muzejow a domizniskich stwow informować, mjez sobu pomhać a so wuměnjeć. Z toho je nastała skupina, w kotrejž so muzejownicy z Hornjeje a Delnjeje Łužicy prawidłownje zetkawaja. Temy na zarjadowanjach su jara wšelakore. Sahaja wot informacijow k móžnosćam spěchowanja a restawrowanja eksponatow hač do koncepcionelnych prašenjow wustajeńcow. Ličba wobdźělnikow na zeńdźenjach je přeco wokoło 20 do 30 wosobow. Njejsu to jenož Maćicarjo, ale tež zajimcy, kotřiž so za domizniske stwy angažuja. Zo bychmy nimale kóžde zarjadnišćo zeznali, zetkamy so přeco w jednym druhim muzeju.

Tak wopytachmy w lěće 2008 w januaru Serbski muzej w Choćebuzu a w oktobrje Ćiskowski dwór a 2009 w juliju serbsko-němski domizniski muzej w Janšojcach a w decembru bywši měšćanski muzej, nětko Muzej Budyšin.

Přichodne zeńdzenje budźe póndźelu, 14. Junija 2010 w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho w Njechornju. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni!

Dale organizujemy z druhimi sekcijemi zarjadowanja k wosebitym podawkam. Poslednje zarjadownje našeje sekcije bě w tutym zwisku w kooperaciji ze stawizniskej sekciju, Serbskim institutom a Domowinu kolokwij k stotym narodninam Pawoła Neda w nowembru 2008.

Ines Kellerowa, předsydka

  26.5.2010