2020/2021

Rozprawa sekcije literatura a wuměłstwo 2020/2021

Aktiwity „Sekcije literatura a wuměłstwo“ stejachu 2020/21 tohorunja w sćinje koronoweje krizy. Ani Ludowe nakładnistwo Domowina ani Zwjazk serbskich wuměłcow njepřewjedźeštej přez wěsty čas zjawne zarjadowanja, na kotrychž bychu naši čłonojo – kaž zwučene – swoje fachowe kompetency pokazać móhli. Tak wosta při někotrych wozjewjenjach a pomocnych skutkach w pozadku:

  • Annett Brězanec je dwurěčne wudaće dźenikow Bogumiła Šwjele (1873–1948) dale zaćichim přihotowała; wone maja klětu wuńć – w 1. kwartalu – a wubudźa zawěsće wulki zajim w serbskej zjawnosći.
  • Křesćan Krawc (nar. 1938) je rozšěrjenu němsku wersiju swojeje zběrki interviewow zhotowił (w originalu: „Sej statok stajili“; 2018); jeje premjera – titul: „Was wir in uns tragen“ – běše zaso w Budyskej Smolerjec kniharni.
  • Jurij Koch (nar. 1936) woswjeći srjedź septembra swoje 85. narodniny. W tutym zwisku ma so wuzběhnyć, zo je naša čłonka Christiana Piniekowa w „Serbskej protyce“ za lětsa kedźbyhódny přehlad wo cyłkownym dźěle Choćebuskeho prozaista předpołožiła, k narodninam samym je to činił – w „Nowym Casniku“ – Horst Adam.

Někotři sobustawojo našeje sekcije su nimo toho originelne recensije abo druhe nastawki k serbskej abo serbowědnej literaturje abo wo wuměłstwje napisali, a to za „Rozhlad“, „Serbske Nowiny“, „Serbsku šulu“, „Katolski Posoł“ a za „Pomhaj Bóh“. Smy dźakowni, zo móžachu wšitke naše periodika – njehladajo wjacorych lockdownow abo zakazow – prawidłownje a dypkownje pola abonentow dóńć. Tohodla chcemy redaktoram a redaktorkam na tutym městnje dźak a připóznaće wuprajić. Je wulke zbožo, zo mamy – mjeztym dlěje hač poł lětstotka – swoje serbske nakładnistwo.

 

Dietrich Šołta, předsyda