2017/18

Rozprawa pomnikoweho wuběrka při Maćicy serbskej 2017/18

 

Pomnikowy wuběrk Maćicy Serbskeje je gremij, w kotrymž so projekty nastupajo serbske pomniki předstaja, diskutuja a schwala. Doporučimy Załožbje za serbski lud, kotre projekty měła wona spěchować. To nastupa wobnowjenje starych kaž tež postajenje nowych pomnikow. We wuběrku dźěłaja sobu zastupjerjo z Hornjeje a Delnjeje Łužicy. Ze stron załožby skutkuje sobu knjez John Petrik, předsydka je Trudla Malinkowa. Wuběrk je so loni dwójce zešoł – jónu w nalěću hłownje k planowanju projektow, jónu w nazymje hłownje k bilancowanju dźěławosće.

W lěće 2017 je pomnikowy wuběrk załožbje štyri projekty k spěchowanju doporučił:

1. Na próstwu Doma Zejlerja a Smolerja we Łazu je so zhotowiła kopija busty Handrija Zejlerja, kotraž bě prěnjotnje na jeho pomniku we Łazu. Originalna mjedźana busta z lěta 1931 bě so stała z woporom Druheje swětoweje wójny a bě so dyrbjała hromadźe z cyrkwinskimi zwonami k rozeškrěću za wojerske potrjeby wotedać. Gipsowy model tuteje busty chowa so w Budyskim Serbskim muzeju. Po nim bu nětk kopija, tohorunja z gipsa, za Dom Zejlerja a Smolerja we Łazu zhotowjena. Na serbskim wječorku 26. januara 2018 ju zjawnosći přepodachu. Z toho časa je busta widźeć w stajnej wustajeńcy tamnišeho domu.

2. Hodźijske domizniske towarstwo je loni připrawiło pomjatnu taflu na něhdyšim Spomóžerskim domje we wsy. Tutón dom je so na iniciatiwu tehdyšeho wosadneho fararja Jaroměra Hendricha Imiša 1877 jako skutk nutřkowneho misionstwa w susodstwje fary załožił. Hač do 1941 je wosyroćenym a wohroženym hólcam domiznu skićił. Tafla je přezcyłnje dwurěčnje wuhotowana a bu 14. oktobra 2017 swjatočnje wotkryta.

3. Město Choćebuz jako projektny nošer je zapodało próstwu k spěchowanju wobnowjenja rowa Bogumiła Šwjele na Sewjernym pohrjebnišću w Choćebuzu. Tutón wulki swójbny row, w kotrymž su wjacori přiwuzni pochowani, bě w zašłych lětach w njenahladnym stawje. Tole je so nětko změniło. Posledni wotpočink Haberlandec a Šwjelic swójbnych bu wobnowjeny a jako wopomnišćo zarjadowane. Zjawne přepodaće je nětko w nalěću planowane.

4. Na próstwu Kamjenskeje župy Domowiny je so spěchowało inwentarizowanje katolskich nabožno-narodnych pomnikow w Chróšćanskej wosadźe. Dźěło wukonjałoj staj knjeni Trudla Kuringowa a knjez Alfons Kuring. Wuslědki so tež Serbskemu institutej přepodadźa a so tam archiwěruja. Inwentarizowanje po wšěch katolskich Serbach je cyłkownje na něhdźe wosom lět koncipowane a ma so lětsa w Chróšćanskej wosadźe pokročować.

Nimo mjenowanych štyrjoch projektow, kotrež so w lěće 2017 na poručenje wuběrka spěchowachu, je so loni dalši zakónčił. Wobnowjene rownišćo Klosec swójby w Choćebuzu-Strobicach bu 14. junija 2017 z dostojnym zarjadowanjom zjawnosći přepodate.

Na přichodnej pomnikowej podawkaj móžu Maćicarjow zdobom tu přeprosyć:

1. w Hornjej Łužicy: 28. apryla wotkryje so w lěsu blisko Łomska pola Njeswačidła pomjatny kamjeń za młodeho Polaka, kotrehož su 1942 zjawnje wotprawili. Po tutym podawku bě Marja Kubašec napisała swoje powědančko „Row w serbskej holi“.

2. w Delnjej Łužicy: W Choćebuzu na Sewjernym pohrjebnišću poswjeći so 17. meje wobnowjene Haberlandec-Šwjelic rownišćo. Na wobě zarjadowani su Maćicarjo wutrobnje přeprošeni.

Srjedź apryla změjemy přichodne posedźenje pomnikoweho wuběrka, hdźež chcemy sej lětuše předewzaća dorěčeć. Štóž ma nastupajo serbske pomniki namjety, što móhło abo dyrbjało so něhdźe zwoprawdźić, njech so prošu na nas wobroći.

 

Trudla Malinkowa

předsydka

Budyšin, 17.3.2018