2018/2019

Předsydstwo MS je tež w tutej dobje šěsć króć wuradźowało a to na kóždym zetkanju z dobrym wobdźělenjom čłonow. Po dobrej tradiciji smy so tež w zańdźenej dobje jónu w dwurěčnym regionje ze zamołwitymi zjawneho žiwjenja zetkali, zo bychmy wo towarstwowym dźěle, wo aktualnej situaciji zhonili. A nawopak, zo zhonja wopytani wo Maćicnym dźěle. Zańdźene lěto wopytachmy župu “Handrij Zejler” Wojerecy (11.9.2018) a rozmołwjachmy so z dr. Dirkom Nazdalu, předsydu přirady za serbske naležnosće města Wojerecy, zdobom aktiwny čłon we wjele druhich funkcijach, z Gabrielu Linakowu, zamołwitej za serbske naležnosće města, čłonku župneho předsydstwa, wona je tež předsydka Serbskeje rejowanskeje skupiny Ćisk; přidružiłoj staj so nimo toho Werner Sroka, referent Domowiny a Christina Šołćina, regionalna rěčnica. Wojerecy woswjećeše zańdźene lěto 750. róčnicu załoženja, bohužel pak z mało serbskimi přinoškami. Tež hdyž je město hižo tři króć jako “Rěči přichilena komuna” wuznamjenjene, smy zhonili wo wulkich napinanjach zamołwitych wo serbsku rěč, wo dwurěčne kubłanje dźěći a dorosćenych a wo prezentacije serbskeje rěče na hamtach a w zjawnosći.

Zańdźenu dobu smy spominali na Michała Nawku składnostnje 50. posmjertnin na Mikławšku při rowje a na wosebite wašnje ze šulerjemi SWŠ w Radworju. Projekt na M. Nawku smy z pjeć wučerkami a socialnej pedagogowku (27.6.2018) přewjedli. 35 šulerjo su so w 5 skupinach na wšelakore wašnje ze žiwjenjom a skutkowanjom wótčinca zaběrali. Woni zhonichu mj. dr. w přednoškach wo Maćicarju, Sokołčanu a Domowinjanu a z t. mj. rallye we wsy zeznachu městna jeho skutkowanja. Zakónčejo dóstachu wšitcy šulerjo knihi - serbscy, wězo knihu basnjow Michała Nawki, z tym je nakład knihi LND rozebrany. Projekt je so jara derje poradźił, nawodnistwu šule, župje a wšitkim wobdźělenym naš wutrobny dźak.

Na cyle hinjaše wašnje smy na našeho čłona Jana Rawpa składnostnje jeho 90. posmjertnych narodnin (18. 11. 2018) spominali. Zhromadnje z SLA smy přewjedli kedźbyhódny koncert z jeho najwšelakorišimi twórbami. Hudźbni šulerjo, młodostni, profesionalni wuměłcy, solisća a chór předstajichu - zdźěla njeznate kompozicije tu na žurli Serbskeho muzeja. Wosebity dźak słuša na tutym městnje Lianje Bertok, kotraž měješe cyłkownu režiju w rukomaj.

Na woběmaj zarjadowanjomaj je so nam poradźiło wosebje šulerjow a młodźinu zapřijeć - na Radworskej šuli a młodźi wuměłcy na koncerće - na to chcemy a budźemy tež dale dźiwać.

Spominanje ma wšelake formy - kaž lětuše spominanje na čestneho čłona a dołholětneho předsydu Michała Hórnika při jeho rowje. Zo je row w tajkim porjadnym stawje, kaž smy jón widźeli, za to je so Maćica postarała. Jeho row a row Filipa Rězaka smy dali zrunać a nowowosadźeć.

Dźěło w třěšnym zwjazkom Domowinu a załožbu. W Zwjazkowym předsydstwje zastupuje nas Marka Cyžowa, kotraž nawjeduje zdobom wuběrk za zjawnostne a lobbyjowe dźěło. A wona naše předsydstwo po potrjebje informuje. Dr. Ines Kellerowa skutkuje dale spomóžnje w Mytowanskim wuběrku.

Próstwje zarjada wo přidźěło k směrnicam dźěławosći Domowiny smy wotpowědowali a někotre změny a korektury zapodali.

Lětsa pomjenuja so nowi čłonojo kuratorija Myta Čišinskeho, z našich rjadow je so Měrana Cušcyna zwólniła wuprajiła a budźe tam zamołwiće skutkować.

Za čłonku Rydy za Załožboweje za serbski lud smy namjetowali dr. Lubinu Malinkowu, wona je so jako zastupowaca čłonka tohole gremija wuzwoliła.

Zhromadne dźěło z druhimi towarstwami a institucijemi je z dobrej tradiciju, njech su jenož někotre naspomnjene

- spominali smy w Pirnje na Maćicarja fararja dr. Bena Šołty, kotryž bu do KZ w Dachauwje

zawlečeny, zhromadnje z TCM

- wobdźělili smy so na ekskursiji Spěchowanskeho towarstwa kniharnje do Lubija na tema

“Lubij a serbska literatura” (6.7.2018), hdźež wopytachmy skutkowanišća štyri wuznamnych

Maćicarjow

- na sympoziju SPL na tema “Jan Pětr Jordan a jeho doba” (30.11.) w Praze, hdźež třo

Maćicarjo přednošowachu (F. Šěn, M. Šołta a ja)

- na XVl. Wšosokołskim zlěće 1.7. w Praze běchu mjez wobdźělnikami tež Maćicarjo

- na přijeću generalneje konsultki dr. Markety Meissneroveje w Drježdźanach składnostnje

100. róčnicy załoženja ČSR (29.10.) so předsyda wobdźěli a

- runje tak sym sćěhował k nowolětnemu přijeću Sakskeho zastupnistwa w Praze w Serbskim

seminarje (16.1.) a tež tam zajimawe rozmołwy wjesć móhł

A rady sym wězo sćěhował přeprošenju na swjedźenske kemše k 30. róčnicy załoženja dźěłoweje kupki “Serbska namša” w cyrkwi swj. Mikławša w Choćebuzu a wjeselimy so na nowowudaću swj pisma w delnjoserbšćinje w digitalnej formje (2.9.).

Čěskemu městej Liberec smy za přewjedźenje lětušich Serbskich kulturnych dnjow w Liberececkim kraju připrajili. Za to smy podali lisćinu z namjetami kulturnych zarjadowanjow (čitanjow, přednoškow, předstajenje filmow a pod.) zhromadnje ze Společnost přatel Lužice w Praze.

Ale smy tež pódla, hdyž dźe wo přichod, na přikład města Budyšina. Zarjad města Budyšina je přewjedł (25.10.) idejowu konferencu „Němsko-serbska zhromadnosć w Budyšinje, k tomu smy naše mysle zapodali. Wobdźělili smy so tež na diskusiji „Leitbild/Wobraz přichoda 2030+ Budyšina, tež hdyž je nas tema prěnjeho wuradźowanja „Serbja, žonop, „Silbermond“/ Sorben, Senf und Silbermond zadźiwało.

Zańdźene lěto (w meji) je so ponowjenje žurle Budyskeje radnicy zakónčiło a tam hižo eksistowace napis “Domine Incrementum” měješe so po namjeće Wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa tež serbsce připrawić. Maćicarjej staj tak rjec wupomhałoj a podałoj přełožk “Knježe spožč rozrost”. Dźak słuša fararjej Wornarjej. Próstwa w złotych pismikach debi nětko měšćansku žurlu tež serbsce - Knježe spožč rozrost! A to městej a dale tež nam.

A pohlad do přichoda, planujemy nowy layout, moderniše grafiske wuhotowanje Maćičneho loga a listoweje papjery.

A tež lětsa wupisamy zaso Maćične myta. Wotpowědne wupisanja su přihotowane a informacije za šule a zjawnosć w blišim času slěduja.

Na kóncu dźakuju so wšitkim čłonkam a čłonomaj předsydstwa a nawodam sekcijow a předsydomaj rěčneju komisijow dr. dr. Sonij Wölkowej a dr. Fabianej Kaulfürstej za dobre a swěrne zhromadne dźěło. Wosebity dźak słuša městopředsydce, dr. Ani Pohočowej, za wobhladniwu podpěru a Jance Pěčkojc de Lévano za swěrne protokolowanje wuradźowanjow.

Wosebity dźak słuša tež předsydźe Maśicy Serbskeje dr. Pětrej Šurmanej za jeho mjez tym hižo 13 lět trajacy njesprócniwy nawod našeje “młódšeje sotry” Maśicy w Delnjej Łužicy. Dźakujemy so čłonkam a čłonam Maśicy a smy sej dalšeho dobreho zhromadneho skutkowanja wěsći.

Dźakuju so za kedźbnosć.

Zakónčenje

Zakónčić chcu lětušu hłownu zhromadźiznu ze skedźbnjenjom na wosebitu gratulaciju, kotruž je Maćica Serbska k 25. róčnicy załoženja - potajkim před 147 lětami - wot wuznamneho němskeho spisowaćela Theodora Fontaneho dóstała. Serbam jara přichileny spisowaćel je Delnju Łužicu wospjet wopytał a dwójce tež w swojich pućowanjach wopisał. Theodor Fontane je so před 200 lětami 30. decembra w Neuruppinje narodźił - a składnostnje jubileja su wjacore wopomnjenske zarjadowanja připowědźene.

W mjenje předsystwa so wšitkim wutrobnje za wobdźělenje a žiwu diskusiju wutrobnje dźakuju a nadźijam so dalšeho spomóžneho skutkowanja našeje Maćicy Serbskeje.

Jurij Łušćanski, předsyda