Rozpšawa Maśice Serbskeje na głownej zgromaźinje Maćice Serbskeje, 10. apryla 2010, w Budyšynje

Cłonkojstwo

- mamy 25 zapisanych cłonkow a w pśisamem wšyknych serbskich resp. na serbskem pólu źěłajucych institucijow w Dolnej Łužycy, wšykne su zastupniki inteligence

Aktiwity

- głowna zgromaźina Maćicy 2009 w Budyšynje, pśednosk dr. Hauke Barthelsa k temje „Rěcna dokumentacija dolnoserbšćiny – pśigótowanje na cas bźez maminorěcnych” (SN 20.4.09), kenž jo w Rozhleźe wótśišćany

- głowna zgromaźina Maśice 2009 w Chóśebuzu, pśednosk Gregora Wieczoreka, głownego redaktora Casnika k temje „Nowe dopóznaśa k statkowanju Fryca Rochy – kak dejmy z našeju wopomnjeńskeju kulturu wobchadaś”, jo wubuźił mócnu diskusiju, glěd. NC 61 (9.6.09) 23

- woglědanje cełkownego pśedsedarstwa w septembrje w Serbskem institutśe w CB; cłonka Maśice, dr. Barthels a dr. Šurman, stej informěrowałej wó źěłabnosći Wótnožki za dolnoserbske slěźenja

- Sympozium „Dolnoserby w casu pśewrośenja” z pśednoškom pśedsedarja Maśice, prědne zgromadne zarědowanje z Domowinskeju kupku CB w oktobrje 2009, 60 luźi pśibytnych, kontrowersna diskusija wó tencasnych tšojenjach (glěd. P. Šurman: Die Auswirkungen von Perestroika und Glasnost auf die Sorben/Wenden, in: NC 61 (17.11.09) 46; (24.11.09) 47 a rozpšawy w: SN 6.11.2009; LR 58 (21./22.11.2009) 273.)

- W oktobrje 2009 jo dostał naš wjelelětny pśedsedaŕ Maśice, Měto Pernak, Myto J. B. Ćišinskego; smy to sobu pśigótowali a pódpěrowali

- Maśicarje su sobu wopominali na 75. posmjertniny dr. M. Völkela w Chrósćicach w nowembrje 2009, něgajšny a něntejšny pśedsedaŕ Maśice stej se wobźěliłej

- Internetowy bok: aktualizěrowanje datow, dalejwjeźenje chroniki, powyšenje późěla w ds. rěcy – mjaztym jo se naš tekst k stawiznam Maśice w ds. rěcy do interneta stajił a wšake aktualizěrowało

- informaciska tofla k staw. a statkownosći Maśice w Serbskem domje, wobnowjona pśez pśedsedarja Maśice

Na pólu serbskich pomnikow

W decembrje 2009 smy sobu wóswěśili wopomnjeńsku toflu za Kita Šwjelu w Zaspach pśi jogo rodnem domje; Maśicarje su pomogali pśi zestajenju teksta.

Něnto se pśigótujo wopomnjeńska tofla za wušywarku Pawlinu Krawcowu, kótaraž jo měła wjele lět swóju lodu na Žandojskej droze w CB (to jo potom blisko teje tofle za filialu SLB)

Pśiduce pśedewześa

Pětk, 28. maja 2010, zeger 15.00 góź., buźo naša głowna zgr., tencas w Serbskem muzeju w CB

Pśicyna jo, až wótwórijo se źeń do togo wustajeńca k stawiznam Maśice Serbskeje, kótaruž comy se pśi tej góźbje wobglědaś; jadna se how prědny raz wó zgromadny projekt muzeuma a Wótnožki S.I. w CB, we wósobje pśedsedarja Maśice