select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Myto Arnošta Muki

Myto Arnošta Muki wupisujo se za studenty a studentki resp. za absolwentow a absolwentki w prědnem lěśe po zakóńcenju studija na pólu serbskeje rěcy a literatury, sociologije, pedagogiki/didaktiki, serbskich stawiznow, serbskego kulturnego slěźenja, wuměłstwa abo žurnalizma.

Wupisanje

Pśedsedarstwo Maćice Serbskeje wupišo Myto Arnošta Muki na lěto 2017 za wědomnostne źěło na pólu serbskeje rěcy, literatury, sociologije, pedago-giki/didaktiki, serbskich stawiznow, serbskego kulturnego slěźenja, wuměłstwa abo žurnalizma. Mytowe pjenjeze za nejžlěpše źěło wucyniju 500 euro. Jolic jo źěło w serbskej rěcy napisane, pówušyju se na 700 euro.

Na wupisanju wobźěliś mógu se studenty a studentki ako teke absolwenty a absolwentki w prědnem lěśe pó zakóńcenju studiuma.

Źěło ma se w pisnej formje až do 30.08.2017 na slědujucu adresu zapódaś:

Maćica Serbska
Postplatz 2/Póštowe naměsto 2
02625 Bautzen/Budyšin

Wóno njesmějo měś wěcej ako 35 bokow połterasmužkowego teksta w 12 pt z pśispomnjeśami. Ilustracije su ako pśidank móžne. Zapódaś smějo se teke hyšći njewózjawjone źěło, kótarež jo nastało za akademiske zaměry.

Źěłoju ma se pśipołožyś list, w kótaremž stoj mě awtora/awtorki, adresa, narodny źeń, studijny směr, licba semestrow resp. lěto wótzamknjenja, titel zapódanego źěła a wobkšuśenje, až jo wóno swójske wuźěło, kótarež njezranijo awtorske pšawo. Na źěle samem njesmějo mě awtora/awtorki napisane byś, aby se gódnośenje stało, bźez togo až jo awtor znaty/awtorka znata.

Pśedsedarstwo rozsuźijo až do 31.12.2017 wó pósćenju myta. Pśeśiwo rozsudoju njejo pšawniska droga móžna.

Zakład za pósćenje myta su wustawki.

Maćicne myto Michała Hórnika jo spěchowane wót Załožby za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje pśipłaśonki Zwězka, Lichotnego stata Sakska a Kraja Bramborska.