select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wupisanje dźěłowych městnow | Wupisanje źěłowych městnow | Stellenausschreibungen

 

Zarjad Domowiny pyta wot 01.11.2021

honorarowu pomoc we zwisku ze strukturnej změnu

Jako projektny partner wobdźěłaće hač do 31.12.2022 we wuskim zhromadnym dźěle z referentom Domowiny za hospodarske a infrastrukturne naležnosće slědowace nadawki:

- definowanje spěchujomnych naprawow strukturneje změny na zakładźe dotalnych zapodaćow w zwisku z § 17, dypk 31 zakonja k zmócnjenju struktury

- přihotowanje a přewjedźenje zarjadowanjow k strukturnej změnje ze serbskej ciwilnej towaršnosću k zwěsćenju regionalneje specifiskeje potrjeby w serbskim sydlenskim rumje a zjimanje rezultatow

- akwizu resp. identifikaciju móžnych nošerjow projektow

- pruwowanje a kwalifikowanje namjetow na zakładźe spěchowanskich kriterijow z potencielnymi nošerjemi

- mjezyrozprawy k jednotliwym nadawkam w dojednanych wotstawkach

Wočakujemy waše poskitki ze slědowacymi podaćemi:

- dotalne nazhonjenja a přikłady w procesach strukturneho, regionalneho wuwića

- nazhonjenja a přikłady požadanjow wo spěchowanske srědki

- nazhonjenja w serbskim towarstwowym abo institucionelnym žiwjenju

- komunikatiwna dźěławosć

- honorarne předstawy

Mzdu płaćimy na honorarnej bazy na zakładźe dojednaneje hodźinskeje sadźby.

Na požadanje ćežkozbrašenych so při jenakich kmanosćach prěnjotnje dźiwa.

Hdyž maće zajim za tajke nowe wužadanje, potom požadajće so prošu krótkodobnje, najpozdźišo hač do 27.10.2021 ze swojimi dospołnymi podłožkami pola jednaćela Domowiny:

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Marko Kowar

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

sekretariat@domowina.de

 


 

W zarjedźe Domowiny ma so wot 01.01.2022 jako zastup za staršiski čas městno

kubłanskeje referentki za młodźinu/
kubłanskeho referenta za młodźinu

wobsadźić.

Pytana je kreatiwna a angažowana wosobina, kotraž zamóže wobsahowje a organizatorisce koordinować a zajimcow do zhromadnych projektow wjazać.

Dźěłowe wobłuki

- koordinowanje poskitkow w ramiku dźěćaceje a młodźinskeje pomocy po SGB VIII

- koncepcionelne wuwiwanje a přewjedźenje projektow na polu kubłanja

- wutworjenje poradźowanskich poskitkow za serbsku młodźinu

- sobuskutkowanje w gremijach młodźinskeje pomocy

- kwalitny management a naprawy k skutkownemu škitej dźěći a młodostnych

Wuměnjenja za přistajenje

- pedagogiske, socialnopedagogiske abo za dźěłowy wobłuk přirunajomne wukubłanje

- ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny

- kmanosć samostatneje dźěławosće, zwólniwosć zasadźenja a fleksibelnosć

- jězbna dowolnosć

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin tydźensce. Mzda płaći so po TV-L.

Dźěłowe městno je Budyšin. Teritorij dźěławosće je sydlenski rum Serbow w Sakskej.

Na požadanje ćežkozbrašenych so při jenakich kmanosćach prěnjotnje dźiwa.

Smy Waš zajim zbudźili? Jeli haj, požadajće so prošu ze swojimi dospołnymi podłožkami hač do 30.10.2021 pola jednaćela Domowiny:

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Marko Kowar

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

sekretariat(at)domowina.de

Dalše informacije tež pod www.domowina.de.

 


 

 


Facebook Button