select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wupisanje dźěłowych městnow | Stellenausschreibungen

1.

W zarjedźe Domowiny ma so k 1.1.2020

městno referenta za zjawnostne dźěło / nowinskeho rěčnika (m/ž/d)

znowa wobsadźić.

Waše nadawki

tu- a wukrajne medijowe dźěło w nadawku třěšneho zwjazka

- organizacija a realizowanje aktiwneho medijoweho dźěła

- zdźěłanje a rozpósłanje nowinskich informacijow

- přihoty a nawjedowanje nowinarskich rozmołwow Domowiny/jeje předsydy k rozdźělnym temam

- dobre zhromadne dźěło ze zastupjerjemi medijow

- wotmołwy na naprašowanja žurnalistow

- dokumentacija medijowych wozjewjenjow

zjawnostne dźěło

- redakcija ćišćanych publikacijow a wustajeńcow Domowiny

- redakcija digitalnych publikacijow a informacija po social-media-kanalach

- financne wobhospodarjenje budgeta za zjawnostne dźěło

- wotmołwy na naprašowanja zajimcow

- zdźěłanje nawěškow a imprimatura wozjewjenjow

- politiske protokolowe naležnosće

- přewod studijnych skupin, praktikantow

wosebite nadawki

- sekretarne dźěła za dźěłowe wuběrki zwjazkoweho předsydstwa

- sobudźěło při nadregionalnych projektach Domowiny

- přednošowanje, zdźěłanje narěčow

Profil požadarja

- duchownowědne wysokošulske wobzamknjenje

- kwalifikacija a nazhonjenja na polu zjawnostneho dźěła

- jara dobre ertne a pisomne wobknježenje hornjoserbšćiny abo delnjoserbšćiny a němčiny a zwólniwosć k dalekubłanju na polu serbskeju rěčow

- dobre znajomosće jendźelšćiny

- znajomosće medijoweho prawa

- jara dobre znajomosće nowych medijow

- organizatoriske kmanosće, swójska iniciatiwa,

- zwólniwosć fleksibelneho dźěłoweho časa

Mzda so płaći po TV-L. Dźěłowy čas wučinja 40 hodźin wob tydźeń.

Za zajimcow wobsteji móžnosć, so w nazymje na tutym polu na bazy snadneho dźěła (450-euro-job) pospytać.

Smy Waš zajim budźili? Jeli haj, tak požadajće so prošu z Wašimi dospołnymi podłožkami hač do13.9.2019 pola jednaćela Domowiny:

Marko Kowar

Domowina z. t.

Póstowe naměsto 2

02625 Budyšin

e-mail: sekretariat(at)domowina.de


 

W zastojnstwje Domowiny ma se k 1.1.2020

městno referenta za zjawnostne źěło / casnikaŕskego powědarja (m/ž/d)

nowo wobsajźiś.

Waše nadawki

medijowe źěło w kraju a wukraju w nadawku kšywowego zwězka

- organizacija a realizěrowanje aktiwnego medijowego źěła

- naźěłanje a rozpósłanje casnikaŕskich informacijow

- pśigótowanje a nawjedowanje casnikaŕskich rozgronow Domowiny/jeje pśedsedarja k wšakim temam

- dobre zgromadne źěło ze zastupnikami medijow

- wótegrona na napšašowanja žurnalistow

- dokumentacija medijowych wózjawjenjow

zjawnostne źěło

- redakcija śišćanych publikacijow a wustajeńcow Domowiny

- redakcija digitalnych publikacijow a informacija pó kanalach socialnych medijow

- financielne wobgóspodarjenje budgeta za zjawnostne źěło

- wótegrona na napšašowanja zajmcow

- naźěłanje anonsow a imprimatura wózjawjenjow

- politiske protokolowe nastupnosći

- pśewóźowanje studijnych kupkow, praktikantow

wósebne nadawki

- źěła sekretarja za źěłowe wuběrki zwězkowego pśedsedaŕstwa

- sobuźěło pśi nadregionalnych projektach Domowiny

- pśednosowanje, naźěłanje nagronow

Profil kandidatow

- duchnowědomnostne wusokošulske wótzamknjenje

- kwalifikacija a nazgónjenja na pólu zjawnostnego źěła

- wjelgin dobre wustne a pisne wobkněženje górnoserbšćiny abo dolnoserbšćiny a nimšćiny a zwólniwosć k dalejkubłanju na pólu serbskeju rěcowu

- dobre znaśa engelšćiny

- znaśa medijowego pšawa

- wjelgin dobre znaśa nowych medijow

- organizatoriske zamóžnosći, swójska iniciatiwa

- zwólniwosć za fleksibelne źěłowe case

Myto se płaśi pó TV-L. Źěłowy cas wugótujo 40 góźinow wob tyźeń.

Za zajmcow wobstoj móžnosć, w nazymje na toś tom pólu na bazy minijoba (450-euro-job) se wopytaś.

Smy Waš zajm buźili? Jolic jo, pón procujśo se pšosym wó městno z Wašymi dopołnymi pódłožkami až do 13.09.2019 pla jadnarja Domowiny:

Marko Kowar

Domowina z. t.

Póstowe naměsto 2

02625 Budyšyn

e-mail: sekretariat(at)domowina.de


2.

W zarjedźe Domowiny ma so hnydomnje městno

kubłanskeje referentki za młodźinu/

kubłanskeho referenta za młodźinu

wobsadźić.

Pytana je kreatiwna a angažowana wosobina, kotraž zamóže wobsahowje a organizatorisce koordinować a zajimcow do zhromadnych projektow wjazać.

Dźěłowe wobłuki

- koordinowanje poskitkow w ramiku dźěćaceje a młodźinskeje pomocy

- koncepcionelne wuwiwanje a přewjedźenje projektow na polu kubłanja

- wutworjenje poradźowanskich poskitkow za serbsku młodźinu

- sobuskutkowanje w gremijach młodźinskeje pomocy

- kwalitny management a naprawy k skutkownemu škitej dźěći a młodostnych

Wuměnjenja za přistajenje

- pedagogiske, socialnopedagogiske abo za dźěłowy wobłuk přirunajomne wysokošulske wotzamknjenje

- ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny

- kmanosć samostatneje dźěławosće, zwólniwosć zasadźenja a fleksibelnosć

- jězbna dowolnosć

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin tydźensce, hodźi so pak přez dalše dźěłowe wobłuki časowje rozšěrić.

Přistajenje je na zakładźe spěchowanskeje doby na lěto 2019 wobmjezowane, hodźi so pak w padźe přizwolenja podlěšić. Wotpohladane je dołhodobne přistajenje w ramiku móžnosćow dźěłodawarja.
Mzda płaći so po TV-L. Dźěłowe městno je Budyšin.

Na požadanje ćežkozbrašenych so při jenakich kmanosćach prěnjotnje dźiwa.

Zajimujeće-li so za městno, potom wjeselimy so na Waše pisomne požadanske podłožki. Na prašenja Wam rady wotmołwimy.

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.

Póstowe naměsto 2

02625 Budyšin

sekretariat@domowina.deFacebook Button