Zetkanje zastupjerjow Domowiny w šulskich konferencach

Na zetkanju zastupjerjow Domowiny w šulskich konferencach póndźelu, 20.6., w Budyskim Serbskim domje su zběrku zwonkašulskich serbskich poskitkow za Hornju, srjedźnu a Delnju Łužicu a zwonka Łužicy rozjimali. Kubłanska referentka třěšneho zwjazka, Katrin Suchec-Dźisławkowa, chce lisćinu z dokładnymi regionalnymi serbskimi poskitkami mjez druhim za projekty a pućowanske dny hišće do prózdnin wjednistwam šulow sposrědkować. Z tym so na wšě šule wobroća, hdźež  serbšćinu wuwučuja. Zdobom su praktiske nazhonjenja w prócowanju wuměnili, serbšćinu na kubłanišćach widźomnišu sčinić. W nowym šulskim lěće chcedźa so w šulskich konferencach za wužiwanje nazběranych zwonkašulskich serbskich poskitkow zasadźować. Tež na eksplicitnje serbskich šulach, tak su zwěsćili, je přeco zaso pokazka wažna, zo ma šula wšědny dźeń serbski rěčny rum być.

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment