2023/2024

[Sie können sich den Text gern mit der sotra.app übersetzen alssen]

Rozprawa sekcije ludowěda/muzejownistwo 2023/24

Sekcija ludowěda/muzejownistwo wot lěta 2023 sem zaso dźěła. Naše aktiwity chcu skrótka naličić:

1. W juniju 2023 je so w Ptačecach dźěłowy kruh „Serbska kupa - Sorbisch Eiland“ zetkał. Na tutym zeńdźenju sym wo dźěławosći našeje sekcije w Dźěłowym kruhu Łužiske muzeje a muzealne zarjadnišća informowała.

Kruh „Serbska kupa“ je po 2019 nastał. Wón je mjez druhim wuslědk projekta „Walorizacija imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće“ (2019–2021). Jeho narok je, zo chce z aktiwitami na region skedźbnić, zhromadne zajimy a po móžnosći tež prócowanja wo financowanje čeho? koordinować . Wobdźěleni su dotal muzeje a domizniske stwy srjedźneje Łužicy wokoło Grodka a Złeho Komorowa. Kruh ma tež kontakt z dźěłowym kruhom „Lausitzer Museenland“ w Delnjej Łužicy. Někotre domizniske stwy su pak tež w našim Maćičnym Dźěłowym kruhu muzeje a muzealna zarjadnišća zastupjene.

2. Składnostnje 100. posmjertnych narodnin Arnošta Kowarja spominachu na iniciatiwu našeje sekcije srjedu, dnja 13.09.2023, na něhdyšeho direktora Serbskeho muzeja  při jeho rowje na lěsnym kěrchowje we Wojerecach zastupjerjo Budyskeho Serbskeho muzeja, čłonki a čłonojo sekcije ludowěda/muzejownistwo a Domowinskeje župy “Handrij Zejler”. Serbske Nowiny wo tym 15.9.2023 rozprawjachu.

3. W januaru tutoho lěta  je so „Dokumentacija priwatnych zběrkow Helmuta Kurja z Blunja“ zakónčiła a zjawnosći předstajiła. Předewzaće zahaji so w lěće 2019 a rozprawjachmy wo nim na tutym městnje hižo w lěće 2020. Andrea Pawlikowa tehdy wopisowaše:

„Dalši projekt sekcije bě zwjazany z wubědźowanjom Sakski fond „Čiń sobu”. Zapodachmy ideju dokumentowanja serbskeje muzealneje zběrki Helmuta Kurja w Blunjanskej narěči, kiž słušeše k dobyćerskim projektam. Abiturientka z Ćiska (Hanka Zahrodnikec) měješe znateho serbskeho zběraćela a brašku z Blunja přez dlěšu dobu interviewować, jeho rozprawy k jednotliwym muzealnym objektam w Blunjanskej narěči z nahrawanskim aparatom a z kameru zapopadnyć a zestajić přehlad z krótkim wopisanjom zběrki. Serbske drasty, fota a dalše materielne časowe swědki wobhladuja so jako špihel serbskich stawiznow wsy a Wojerowskeho regiona. Přez  rozmołwy měješe so młoda Serbowka z Blunjanskej serbskej narěču a specielnymi zapřijećemi ratarskich gratow a serbskeje drasty a z regionalnymi stawiznami a wašnjemi zeznajomnić, zo by so wěda na młodu generaciju dale dała. ...Helmut Kurjo (*1935) wobhladuje so jako jedyn z poslednich znajerjow Blunjanskeje narěče a Wojerowskich wašnjow a serbskeje drasty.“

Kaž je znate, je Helmut Kurjo mjeztym zemrěł. Dokumentowanje pak je so njehladajo pandemije a jeho hubjeneho strowotneho stawa při wšěm hišće zbožownje zakónčiło. Knjez Kurjo je wopisanja swědomiće přehladał, wudospołnjał a skónčnje hotowe dźěło – dwě fotowej knize z wopisanjemi w Blunjanskej narěči a paralelnje w němčinje – z dźakom přijimał. Zjawnu prezentaciju pak bohužel hižo njedožiwi. Na mjenowanym zarjadowanju w januaru 2024 je Hanka Zahrodnikec na zetkanju Serbskeje bjesady w Ćiskowskim dworje před něhdźe 20 zajimcami wo nastaću dokumentacije, wo zhromadnym dźěle z Helmutom Kurjom a wo knize – zdźěla w serbskej rěči – rozprawjała. Knize, kiž přepodaštej so jeho dźowce, kiž so tuchwilu wo zběrku stara, stej dotal unikatnej. Nastać pak matej hišće dalše kopije za našu sekciju a towarstwowe dźěło we Wojerowskim regionje. Jedna so wo wopisanje dźělow serbskeje drasty z wotpowědnymi zapřijećemi a zdruha wo wopisanje  ratarskich a domjacych gratow w zběrce Helmuta Kurja, tohorunja z wotpowědnymi pomjenowanjemi.

Planowane je, hišće lětsa z Hanku Zahrodnikec, kiž mjeztym studuje, zarjadowanje we wobłuku našeje sekciji přewjesć. Termin a městnosć sčasom zdźělimy.

4. W zwisku z wustajeńcu „Čej’ da sy?“ Serbskeho muzeja, kotraž je loni jara wuspěšnje běžała, je so čłonka sekcije Andrea Pawlikowa wo financowanje kreatiwneho workshopa z Maju Nagelowej pod titulom „Na/pohlady“ prócowała; sekcija je w tym zwisku jako partnerka wustupowała. Próstwa je so nažel w februaru 2023 wot załožby Bündnis für Bildung wotpokazała. Dźěłarnička molowanja moderneho parawenta k temje identita pak je so dnja 3. junija 2023 při wšěm w mjeńšej formje wotměła. Wupadnyć dyrbješe pak dźěłarnička pantomimy z Měrkom Brankačkom.

5. Planujemy lětsa znowa zetkanje Dźěłoweho kruha Łužiske muzeje a muzealna zarjadnišća. Temje zetkanja smy hižo postajili. Budźetej to hižo mjenowana dokumentacija zběrki Helmuta Kurja (Hanka Zahrodnikec) a předstajenje registra serbskich kulturnych datow (Marleen Schindler).

 

Ines Kellerowa, Theresa Jacobsowa, Andrea Pawlikowa