2020/2021

Rozprawa sekcije ludowěda/muzejownistwo

Wot zašłeje hłowneje zhromadźizny Maćicy Serbskeje w septembru 2020 je so naša sekcija jónu w prezency zetkała, a to w Serbskim muzeju w Budyšinje, pjatk, 16.7.2021. Bě to zdobom wólbna zhromadźizna našeje sekcije. Hačrunjež mamy někak 15 čłonow a čłonkow, wobdźěleše so jenož mała horstka na zarjadowanju. Jako nowa předsydka bu jednohłósnje Ines Kellerowa wuzwolena, zastupowaca je Theresa Jacobsowa. Chcu na tutym městnje składnosć wužiwać a so Andreji Pawlikowej wutrobnje za jeje dołholětne, kompetentne a jara dobre dźěło jako dotalna předsydka sekcije dźakować. Wona je zetkanja dźěłoweho kruha łužiskich muzejow a muzealnych zarjadnišćow organizowała a koordinowała, je kontakty nawjazała, syće pěstowała a wjele k tomu přinošowała, zo je tutón kruh hač do dźensnišeho aktiwny.

Přez jeje angažement je so naša sekcija wuspěšnje při wubědźowanju Sakskeho fonda “Čiń sobu” wobdźěliła: Zapodachmy ideju dokumentowanja serbskeje muzealneje zběrki Helmuta Kurja w  Blunjanskej narěči. Přez rozmołwy měješe so młoda Serbowka z Ćiska z Blunjanskej serbskej narěču a specielnymi zapřijećemi ratarskich gratow a serbskeje drasty a z regionalnymi stawiznami a wašnjemi zeznajomnić, zo by so wěda na młodu generaciju dale dała. Bohužel bu projekt dotal jenož podźělnje realizowany. Hubjeny strowotny staw zběraćela a pandemija dotal pokročowanju zadźěwachu. Nadźijamy pak so, zo so dale na projekće dźěła. Helmut Kurjo (*1935) wobhladuje so jako jedyn z poslednich znajerjow Blunjanskeje narěče a Wojerowskich wašnjow kaž tež serbskeje drasty.

Na wólbnej zhromadźiznje diskutowachmy dale wo přichodnych nadawkach:

Chcemy wupruwowany poradźowacy dźěłowy kruh Łužiske muzeje a muzealne zarjadnišća ze zetkanjom znajmjeńša jónu wob lěto dale wjesć. W tutym zwisku chcu na to skedźbnić, zo je naša sekcija protestnu akciju přećiwo skrótšenjam pjenjez přez Bórkowski hamt za Domizniski muzej w Dešnje w januarje 2021 podpěrała.

Zapřijeć chcemy w přiběracej měrje slědźerske iniciatiwy resp. projekty w směrje „citizen science“. Za to móhli so na př. online-prezentacije resp. zetkanja organizować, hdźež so slědźerske temy předstaja, štož słuži mjez druhim lěpšemu tworjenju mjezsobneje slědźerskeje syće. Na zhromadźiznje w juliju je so hižo předstajił slědźerski projekt, kiž zaběra so z dźěławosću Doma za serbske ludowe wuměłstwo. Tu chce naša sekcija forum za nawjazanje kontaktow a wuměnu być. Je to dobra składnosć, na informelne wašnje z wšelakimi zajimowanymi skupinami do rozmołwy přińć, wosebje tež z młódšej generaciju. Přemyslujemy w tutym zwisku hišće wo konkretnej formje wotpowědneho formata.

 

Andrea Pawlikowa, Ines Kellerowa