Serbskich radźićelow za załožbowu radu wuzwolili

Na wurjadnym posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny pjatk wječor w Budyšinje wuzwolichu čłonojo štyrjoch rjadnych zastupjerjow Sakskeje za załožbowu radu legislaturneje periody 2023–2027. Tuchwilna wólbna doba rady skónči so w měrcu 2023.

Po tym zo bě dźesać kandidatow hišće raz swoje zaměry a motiwaciju za dźěło w za Serbow najwyšim rozsudźacym gremiju předstajiło, wozjewi wólbny nawoda Křesćan Korjeńk zakłady wotběha wólbow.

Tak wuńdźechu z prěnjeho wothłosowanja štyrjo kandidaća z jasnej wjetšinu hłosow. Su to Marko Kowar, Marlis Młynkowa, dr. Susanne Hozyna a Daniel Nuk. Woleni rjadni čłonojo załožboweje rady přiwzachu rozsud wolerjow. W druhim kole wuzwoli Zwjazkowe předsydstwo Michaelu Hirchowu, Davida Klimana a Franka Knoblocha jako zastupowacych čłonow załožboweje rady, kotřiž wólby přiwzachu.

Diskusiju wubudźi konkretne přesadźenje wólbneho porjada nastupajo definicije “jednoreje wjetšiny”. Gremij dóńdźe po pruwowanju k wuslědkej, zo su wólby płaćiwe. Jeničke zwostawace prašenje je, hač je falowaceho štwórteho zastupowaceho čłona rady dla trjeba, měć za kóždeho rjadneho radźićela swójskeho zastupjerja. Předsyda prócuje so wo wujasnjenje wotewrjeneho prašenja w dorěčenju ze Załožbu za serbski lud.

Wuzwoleni čłonojo změja wot lětušeho apryla dosć nadawkow. Při tym su nazhonjenja z najwšelakorišich wobłukow prašane. Čłonojo rady dóstanu dohlad do wot Załožby za serbski lud spěchowanych institucijow a projektow. Wosebite wužadanje nowym radźićelam budźe, zaručić dalše stabilne spěchowanje załožby přez Zwjazk, Saksku a Braniborsku. Dalši wjetši nadawk budźe twar Lawskeho areala w Budyšinje. Wažne při wšěm dźěle pak budźe, wobstajne zwiski k serbskim towarstwam na bazy serbskeho ludu wudźeržować a tak spóznać, hdźe su potrjeby a što ma so rozsudźić.

Dalši dypk dnjoweho porjada běchu přihoty 22. hłowneje zhromadźizny Domowiny, kotraž budźe 22. apryla w Choćebuzu. K tomu předležeše Zwjazkowemu předsydstwu namjet dnjoweho porjada zhromadźizny, kiž čłonojo přiwzachu. Hłowna zhromadźizna třěšneho zwjazka je srjedź wólbneje doby a ma dotalne spjelnjenje dźěłowych směrnicow bilancować a budźe-li trjeba směrnicy přiměrić.

Diskusija wo politiski mandat předsydy bě krótka a jadriwa. Čłonojo wotewrjenje a transparentnje diskutowachu a delegowachu naležnosć do swojeho prawniskeho wuběrka.

Sorbische Vertreter in Stiftungsrat für 2023-2027 gewählt 

Der Bundesvorstand der Domowina hat in einer außerordentlichen Sitzung am Freitagabend in Bautzen die sorbischen Vertreter aus Sachsen in den Stiftungsrat der Stiftung für das sorbische Volk für die Wahlperiode 2023 - 2027 gewählt.

Zuvor hatten zehn Kandidaten noch einmal die Gelegenheit, ihre Ziele und Motivation für eine Mitwirkung im Entscheidungsgremium vorgestellt. Aus der ersten Abstimmung gingen vier Kandidaten mit einer klaren Stimmenmehrheit hervor. Dies sind Marko Kowar, Marlis Müller, Dr. Susanne Hose und Daniel Nuck. Die gewählten ordentlichen Mitglieder des Stiftungsrates nahmen das Ergebnis der Wahl an. Stellvertretende Stiftungsratsmitglieder sind Michaela Hirche, David Kliman und Frank Knobloch. Der neue Stiftungsrat nimmt seine Arbeit im April auf.

Die Vorbereitungen der 22. Hauptversammlung der Domowina am 22. April in Cottbus waren ein weiterer Punkt der Bundesvorstandssitzung. Die Mitglieder bestätigten den Vorschlag zur Tagesordnung. Die Hauptversammlung des Dachverbandes soll unter anderem den Stand der Arbeitsrichtlinien bilanzieren. 

 

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment