2017/18

Rozprawa sekcije ludowěda/muzejownistwo Maćicy Serbskeje 2017/18

 

Naša sekcija ludowěda/muzejownistwo je dwě zarjadowani přewjedła.  

Lońše jubilejne lěto reformacije bě dobra składnosć, so z nabožnymi tradicijemi Łužicy zaběrać. Tak zarjadowa sekcija pod tutym hesłom zaso zeńdźenje Dźěłoweho kruha łužiske muzeje a muzealne zarjadnišća a přeprosy na zhromadnu wuměnu nazhonjenjow 3. julija. Zetkanje zahaji so z wjedźenjom po wosebitej wustajeńcy “Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija” w Budyskim Serbskim muzeju. Přišło bě 9 ludźi. Doporuči so tež wobhladanje pućowaceje wustajeńcy w Michałskej cyrkwi “Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom”. Po tym slědowaše dalši dźěl programa, wopyt Klóšterskeje pokładnje w Klóštrje Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje a wobhladanje klóšterskeho areala a zeloweje zahrody, po kotrejž Sonja Hejdušcyna z Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka wodźeše.

Regionalne wašnje drasćenja w Hornjej Łužicy w 19. lětstotku bě tema dalšeho zetkanja našeje sekcije a muzejoweho dźěłoweho kruha spočatk lěta dnja 15. januara w Muzeju Budyšin. Tam wobdźěli so 18 zajimcow ze wšeje Łužicy. Zamołwita za zběrku regionalne stawizny muzeja, restawratorka a drastowa specialistka Ulrike Telek wodźeše po wosebitej wustajeńcy “Žida, somot a ćeńka nićina”. Wosebje zajimowachu so muzejownicy a znajerjo serbskeje drasty za elementy Budyskeje serbskeje ewangelskeje drasty, kotrež kryja so z drastami němskeho Hornjeho kraja a kotrež so hač do srjedź 19. lětstotka hišće z ruku šijachu a na najwšelakoriše wašnje wušiknje wudebichu. Někotre zhotowichu so tež wot nadregionalnych poskićerjow. Tak je prašenje za podźělom modowych elementow w serbskej drasće zajimawy aspekt drastoweho slědźenja. Při wšěm pak běchu sej drastowi specialisća přezjedni, zo eksistuja tež cyle wosebite regionalne a z tym tež serbske formy drasty, kiž su so wosebje w 19. lětstotku dale wuwili. Na tym polu měło so dale slědźić.

Na kóncu chcemy hišće raz spominać na našeho sobu najswěrnišeho čłona a sobuzałožerja sekcije: 22.septembra 2017 smy so na Mikławšku rozžohnowali z dr. Siegmundom Musiatom, kiž je 8. septembra zemrěł.   

 

Andrea Pawlikowa

předsydka

Budyšin, 17.3.2018