Rozprawa dźěławosće sekcije stawizny 2012/2013

Wot lońšeje hłowneje zhromadźizny Maćicy Serbskeje je stawizniska sekcija přewjedła tři zjawne zarjadowanja. Wusahowacy podawk mjez nimi bě konferenca składnostnje 100. jubileja wobstaća Domowiny, kotraž wotmě so 29. septembra 2012 w Budyšinje. Konferenca zarjadowa so na přeće Domowiny a bě zhromadny projekt Serbskeho instituta a Maćicy Serbskeje. Přihotowała je so wona wot třoch wosobow, kotřiž w instituće dźěłaja a so zdobom w Maćicy angažuja. Běchu to Edmund Pjech, městopředsyda stawizniskeje sekcije, dr. Ines Kellerowa, předsydka sekcije ludowěda/muzejownistwo a Trudla Malinkowa, předsydka stawizniskeje sekcije, při čimž dr. Kellerowa a dr. Pjech tež wobaj přednošowaštaj. Přednjesene referaty přihotuja so tuchwilu za ćišć a maja so w zběrniku Serbskeho instituta wudać.

Wot lońšeje nazymy do lětušeho nalěća přeprošuje stawizniska sekcija zaso na tři přednoški w rjedźe Maćičneje akademije. Tutón rjad smy nazymu 2009 załožili ze zaměrom, serbskej a składnostnje tež němskej zjawnosći předstajić zajimawe temy ze serbskich stawiznow. Předwidźane su stajnje tři přednoški w jednej sezonje, potajkim w nazymje, w zymje a w nalěću. Tak mějachmy w tutej sezonje dotal sćěhowacej přednoškaj:

- 22. nowembra 2012 porěča předsyda Maćicy Serbskeje a čłon jeje stawizniskeje sekcije Jan Malink z Budyšina wo temje „Platea slavorum – Wendenstraße – Serbska hasa. K pomjenowanju dróhow po Serbach a Połobjanach w Němskej.“

- 31. januara 2013 přednošowaše dr. Annett Brězanec, wědomostnica w Serbskim instituće w Budyšinje a čłonka stawizniskeje sekcije Maćicy Serbskeje na temu „,Wiźone – słyšane – myslone‘. Wo dźenikach Bogumiła Šwjele wot lěta 1902 do lěta 1945“.

- Jako přichodny je planowany za 11. apryl přednošk młodeho serbskeho stawiznarja Měrćina Brycki z Kubšic na temu: „Zwischen Statuswahrung und Marginalisierung. Die Oberlausitzer Sechsstädte von der Krise des Böhmischen Ständeaufstandes bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges“. Za swoje magisterske dźěło wo tutej temje bu Měrćin Brycka 2011 wuznamjenjeny z Mytom Hermana Knothy Hornołužiskeje towaršnosće wědomosćow w Zhorjelcu. Na jeho přednošk hižo nětko wšěch Maćicarjow wutrobnje přeprošuju.

Rjad Maćičneje akademije je so po mojim měnjenju w zjawnosći derje přiwzał. Přerěznje mamy něhdźe 20 do 25 wopytowarjow na tutych wječorkach, z čimž móžemy tola někak spokojom być. Wutrobnje dźakować chcu so na tutym městnje Malinkec a Lukašec mandźelskimaj, kotřiž nas z Maćičnej akademiju zwólniwje do swojeho hosćenca „Wjelbika“ přiwzachu a nas w nim přeco přećelnje hospoduja.

Pokazać hišće na to chcu, zo so sobustawy stawizniskeje sekcije tež zwonka oficialnych Maćičnych zarjadowanjow wo šěrjenje wědy wo serbskich stawiznach prócuja z tym, zo před serbskim kaž němskim publikumom na wsach a w towarstwach přednošuja a w nowinach a časopisach stawizniske přinoški publikuja. Spektrum tuteje přednošowanskeje a publikacijskeje dźěławosće je jara šěroki a so z wulkim angažemantom wukonja. Za to wšěm wutrobny dźak!

Stawiznisku sekciju nawjedujetaj Trudla Malinkowa jako předsydka a dr. Edmund Pjech jako městopředsyda. Sekciske zhromadźizny wot lońšje hłowneje zhromadźizny MS njejsmy přewjedli. Njemějachmy to za trěbne, dokelž so drobne přihotowanske dźěła w mjezsobnym zwisku dorěčachu. Naš hižo w rozprawach zašłych lět mjenowany problem, zo ma sekcija mało sobustawow, dale wobsteji. Rady bychmy dalšich, wosebje młódšich čłonow kaž tež serbskich stawiznarjow a wučerjow stawiznow, mjez nami witali.

Na kóncu hišće krótki wuhlad na přichodne lěto: Konferency abo podobne wosebite zarjadowanja tuchwilu předwidźane njejsu. Planujemy pak zaso tři přednoški Maćičneje akademije. Štóž ma nastupajo temy abo referentow namjety abo přeća, njech mi to prošu zdźěli.

Trudla Malinkowa, předsydka