2017/18

Rozprawa Sekcije literatura a wuměłstwo Maćicy Serbskeje 2017/18

 

Tak kaž sym to loni naležnje doporučił, je so tež w zašłym lěće wjetšina tych někak 20 čłonow Sekcije literatura a (tworjace) wuměłstwo na wšelakich tematiskich zarjadowanjach wobdźěliła. Na prěnim městnje steješe při tym kooperacija ze serbskim nakładnistwom, kotrež nowu literaturu wosebje spěchuje. W aprylu 2016, po tehdomnišej hłownej zhromadźiznje, běchu někotři naši čłonojo namjetowali, zo bychmy we wěstych wotstawkach rozmołwu z wjednistwom Ludoweho nakładnistwa Domowina pytali. A tak dóńdźe 9. junija 2017 (na dnju 101. narodnin Jurja Brězana) – mjez druhim na próstwu našeje sekcije – po dźesać lětach znowa k fachowemu wuradźowanju nakładnistwa z hornjoserbskimi awtorami (a awtorkami), wudawaćelemi, přełožowarjemi a recensentami. Jednaćelka Marka Maćijowa, kotraž skutkuje tohorunja w Maćicy sobu, poda tam ze swojimi koleginami a kolegami informatiwny přehlad wo aktualnej situaciji swojeho domu – wo situaciji, kotruž wona jako “stabilönu” posudźi. Nimo toho zhonichmy wo nadawkach a předewzaćach lektorata, na kóncu diskutowachmy – a wšitcy naši čłonojo běchu wosobinske přeprošenje dóstali – wo někotrych prašenjach wudawanja a přełožowanja knihow w serbskej a němskej abo wobchada z dorostom a z nowymi medijemi. W interviewje “Serbskich Nowin” srjedź januara bě Marka Maćijowa lětsa wobkrućiła, zo je tež za LND zajimawe, z partnerami “do rozmołwy přińć a jich wid na dźěło z knihami słyšeć”. (SN, 19.1.2018, př.)

Po tym, zo njeje nowe wjednistwo Zwjazak serbskich wuměłcow loni dalši (39.) mjezynarodny Swjedźeń serbskeje poezije orgainozować móhło, běše Smolerjec kniharnja najwažniše zetkanišćo za lieraturu rozdźělnych družinow a žanrow. Ale tež Serbski muzej w Budyšinje je so hdys a hdys za pismowstwo angažował, na přikład z tym zo poskići k zakónčenju wustajeńcy wo reformaciji spodobny literarno-hudźbny program awtorstwa našeje čłonki Měrany Cušcyneje – tu na žurli. K spektrumej poskitkow serbskich towarstwow słušeše loni, składnostnje 100. posmjertnych narodnin Jurja Chěžki, tež zhromadne počesćenje toho wuznamneho basnika w Hórkach. Mału swjatočnosć před jeho ródnym domom 22. julija wobohaći naš čłon Franc Šěn z originelnym přinoškom wo recepciji Chěžkoweho tworjenja.

Přeju nam wšěm, zo bychu so naše aktiwity w tym wotbłyšćowali, zo su literarne, wuměłstwowe abo dźiwadłowe zarjadowanja w serbskim konteksće dale derje wopytane a w zjawnosći wobkedźbowane.

 

prof. dr. Dietrich Šołta

předsyda

Budyšin, 17.3.2018