język   Rěč/Sprache/Language
język
Rěč/Sprache

Srdecznie witamy!

 

Domowina broni interesów ok. 60.000 Łuźyczan, którzy żyją w Wolnym Państwie Saksonii, w Kraju Brandenburgii i innych landach. Organy kierownicze Domowiny są demokratycznie wybierane i reprezentują wszystkie warstwy i grupy interesów narodu serbołużyckiego.

W działalności statutowej Domowina stawia sobie za cel:

- obronę zachowania i rozwoju języka łużyckiego i serbołużyckiej świadomości narodowej, zachowanie serbołużyckiej tradycji i serbołużyckiego obszaru zasiedlenia,

- wspieranie Łużyczan i serbołużyckie stowarzyszenia w ich dziele narodowym,

- reprezentację narodowych interesów serbołużyckich wobec opinii publicznej, instytucji i władz komunalnych (gmin), powiatowych (okręgowych), krajowych i federalnych,

- obronę konstytucyjnych uregulowań dotyczących ochrony i wspierania mniejszości narodowych i językowych, a także przestrzegania stosownych postanowień ustawowych i porozumień międzynarodowych,

- popieranie wzajemnego zrozumienia i toleracji, przyjaznego i równoprawnego współżycia między ludźmi różnych narodowości i języków, w tym między ludnością serbołużycką i niemiecką,

- pielęgnowanie przyjacielskich stosunków z małymi narodami, mniejszościami narodowymi i międzynarodowymi zrzeszeniami grup narodowych oraz reprezentowanie wspólnych interesów.

NEWS

Česćene knjenje, česćeni knježa, lube koleginy a kolegojo,

lětsa wudamy hišće jedne čisło “Naša Domowina”. Jeli maće zajim, tam Waše wobrazy a teksty...

 

Hišće hač do njedźele, 14. oktobra, maja zajimcy čas, so na naprašowanju čłonow wšěch serbskich towarstwow a zwjazkow wobdźělić, kiž je Domowina do...

Poprawom je šula chutna, seriozna naležnosć. Za wólbernosće šulerjo a wučerjo žane chwile nimaja. Wězo, zo je to tež w Pawołskej šuli w Rakecach tak. ...


Facebook Button