język   Rěč/Sprache/Language
język
Rěč/Sprache

Srdecznie witamy!

Domowina broni interesów ok. 60.000 Łuźyczan, którzy żyją w Wolnym Państwie Saksonii, w Kraju Brandenburgii i innych landach. Organy kierownicze Domowiny są demokratycznie wybierane i reprezentują wszystkie warstwy i grupy interesów narodu serbołużyckiego.

W działalności statutowej Domowina stawia sobie za cel:

- obronę zachowania i rozwoju języka łużyckiego i serbołużyckiej świadomości narodowej, zachowanie serbołużyckiej tradycji i serbołużyckiego obszaru zasiedlenia,

- wspieranie Łużyczan i serbołużyckie stowarzyszenia w ich dziele narodowym,

- reprezentację narodowych interesów serbołużyckich wobec opinii publicznej, instytucji i władz komunalnych (gmin), powiatowych (okręgowych), krajowych i federalnych,

- obronę konstytucyjnych uregulowań dotyczących ochrony i wspierania mniejszości narodowych i językowych, a także przestrzegania stosownych postanowień ustawowych i porozumień międzynarodowych,

- popieranie wzajemnego zrozumienia i toleracji, przyjaznego i równoprawnego współżycia między ludźmi różnych narodowości i języków, w tym między ludnością serbołużycką i niemiecką,

- pielęgnowanie przyjacielskich stosunków z małymi narodami, mniejszościami narodowymi i międzynarodowymi zrzeszeniami grup narodowych oraz reprezentowanie wspólnych interesów.

 


 


NEWS


Wjele Serbow, mjez nimi městopředsyda Domowiny Marko Hančik, je so pjatk dopołdnja na wotkryću noweje wopominanskeje stele (hlej wobraz) za Marju...

 

Pětr Brězan, referent za hospodarstwo a infrastrukturu Domowiny, zastupuje třěšny zwjazk w regionalnym wuběrku za přewodźenje změny strukturow w...

 

Štwórtk je so digitalne posedźenje skupiny „zakładne prawa a prawniskostatnosć” europskeho hospodarskeho a socialneho wuběrka wotměło. Wuběrk je...

(Kopie 7)

INFO
Som rad Serbowka, dokulaž...
Sym rady Serbowka, dokelž...

Judit Šołćina:
... to jednorje sym – z ćěłom a dušu. Słuša k mojemu žiwjenju, je bohatstwo – na druhim boku pak tohorunja samozrozumliwosć. Mam zbožo, zo móžu so za serbski lud čestnohamtsce kaž tež hłownohamtsce angažować, štož mi wulke wjeselo wobradźa. Tak dožiwjam dźeń wote dnja, kajki pokład mamy a zo je wažne, sej tuto přeco zaso wuwědomić a dale dać. Ćim bóle mje boli, hdyž słyšu Serbowki a Serbow, kiž to zańć nimaja. A nawopak so wjeselu, hdyž sym w Serbach po puću a samozrozumliwe wužiwanje serbšćinje nazhonjam. Potom čuju so doma!

 

Dalše/Dalšne...Facebook Button