Namołwa za Wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko - za dźěći a młodźinu 2022

Tež lětsa so najebać coronawirus wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko za dźěći a młodostnych do 24 lět dale přewjeduje. To zdźěli Weronika Suchowa, zamołwita za projekty Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu. Na zwučene wašnje maja so kolekcije hač do 20. apryla 2022 zapodać. Tón raz je jenički puć wotedaća přez póšt. Zarjad Domowiny w nadawku jeje čłonskeho towarstwa Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu přiwzaće kolekcijow přewozmje, pod tutej adresu:

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.,
hesło: jutrowne jejka,
Póstowe naměsto 2/ Postplatz 2
02625 Budyšin / Bautzen.

Štóž so wobdźěli, njech njezabudźe cedlku z mjenom, adresu, starobu zapósłarja a techniku.

Wotedać maja so kolekcije z dwěmaj wudutymaj kokošacymaj jejkomaj (swójske kreacije, swójbne a regionalne tradicije), wobdźělenje z wjacorymi technikami je móžne. Preměruja so štyri znate serbske techniki z tradicionelnymi mustrami a tradicionelnymi gratami zhotowjene – wóskowane/jednobarbne a wjacebarbne, bosěrowane/jednobarbne a wjacebarbne, škrabane, wužrawane. W kóždej technice móža so tři myta přepodać (kotrež Załožba za serbski lud spěchuje), a dalše spěchowanske a připóznawanske myta přez zarjadowarja su móžne.

Dobyćerjo wopismo a pjenježne myto po starobje dóstanu, mjez pjeć do 25 euro abo tróštne myta. Jury móže Młodźinske spěchowanske myto we wysokosći 75 euro spožčić. Wšitke kolekcije so zaso wróća, wuwzaće je Młodźinske spěchowanske myto, kotrež so z kolekcijemi dorosćenych wustaja. Štóž swoje jejka za wubědźowanje zapoda je z tym přezjedny, zo so mjeno, staroba a město zjawnje wozjewja při wuslědkach wubědźowanja.
Wěcywustojna jury zapodate kolekcije po starobnych skupinach posudźuje a dobyćerjow wuzwoli. Termin zetkanja jury budźe lětsa wotwisny wot hamtskich postajenjow a poručenjow za zadźěwanje dalšemu rozpřestrěwanju coronawirusa.

Hladajo na to, za mamy tuchwilu tak husto kaž móžno doma wostać, je wobdźělenje na tutym wubědźowanju dobra składnosć, wostudu njepasć, ale so kreatiwnje zaběrać a při tym něšto wosebite tworić. Wjele wjesela!

*Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmer bereit, dass ihre Daten veröffentlicht werden.