Namołwa za Wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko - za dźěći a młodźinu 2024

W tutym lěće wotměje so wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko za dźěći a młodostnych do 24 lět hižo k 71. razej. Na zwučene wašnje móža so kolekcije hač po jutrach, tutón raz samo hač do 08.04.2024 zapodać. Štóž so wobdźěli, njech njezabudźe cedlku z mjenom, adresu, starobu zapósłarja a techniku.

Wotedać maja so kolekcije z dwěmaj wudutymaj kokošacymaj jejkomaj (swójske kreacije, swójbne a regionalne tradicije), wobdźělenje z wjacorymi technikami je móžne. Preměruja so štyri znate serbske techniki z tradicionelnymi mustrami a tradicionelnymi gratami zhotowjene – wóskowane/jednobarbne a wjacebarbne, bosěrowane/jednobarbne a wjacebarbne, škrabane, wužrawane. W kóždej technice móža so tři myta přepodać (kotrež Załožba za serbski lud spěchuje), a dalše spěchowanske a připóznawanske myta přez zarjadowarja su móžne.

Dobyćerjo wopismo a pjenježne/tróštne myto po starobje dóstanu. Jury móže Młodźinske spěchowanske myto we wysokosći 75 euro spožčić. Wšitke kolekcije so zaso wróća, wuwzaće je Młodźinske spěchowanske myto, kotrež so z kolekcijemi dorosćenych wustaja. Wěcywustojna jury zapodate kolekcije po starobnych skupinach posudźuje a dobyćerjow wuzwoli. Z wotedaćom kolekcijow dadźa wobdźělnicy dowolność, zo smědźa so mjeno, staroba a městnosć w zwisku z wuslědkami wubědźowanja wozjewić.

Kolekcije móža so w regionalnych běrowach Domowiny w Slepom, Wojerecach a Chróšćicach abo w Serbskimaj kulturnymaj informacijomaj w Budyšinje abo w Choćebuzu wotedać. Za wotedaće přez póštu wužiwajće prošu sćěhowacu adresu:

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t.
hesło: jutrowne jejka

Póstowe naměsto 2/ Postplatz 2
02625 Budyšin/Bautzen.

Štóž swoje kolekcije k wubědźowanju zapoda je z tym přezjedny, zo so wobrazy wo dobyćerskich kolekcijach wozjewja. Jeli zo nochceće zo so wobrazy wo Wašej kolekciji wozjewja, napisajće nam prošu mailku: info@sorbische-volkskultur.de