Serbske jutrowne wiki 4./5.3.2023 w Budyšinje

Serbscy a němscy ludowi wuměłcy z Hornjeje-, srjedźneje a Delnjeje Łužicy, žony we swojej pyšnej narodnej drasće, pokazuja na woběmaj dnjomaj, kak so typiske serbske jutrowne jejka debja. Lubowarjo tutych drohoćinkow a zajimowani hosćo maja tu móžnosć, sej z wulkeho wuběrka jutrowne jejka z typiskimi motiwami a barbami kupić.

Wosebitosć wikow je, zo móže so tu hajenje łužiskeje tradicije we swójbnym kruhu wobkedźbować. Tak pisaja tu mać z dźowku abo muž ze žonu jejka we wóskowanskej-, bosěrowanskej, škrabanskej- abo wužrawanskej technice.
Štóž chce so jónu sam na tutym polu pospytać, ma za to dobru přiležnosć.

Wy móžeće pódla być -
hdyž so rjany serbski nałožk - debjenje jutrownych jejkow - předstaja.

Wy móžeće sami spytać -
pod fachowym nawodom jejka wóskować.

Wy maće móžnosć
sej pola 45 přitomnych debjerjow jutrownych jejkow swoje "najrjeńše" jejko kupić.

Wy móžeće so informować -
wo stawiznach a kulturje Serbow we wideo-rumnosći, při předawanišću
"Smolerjec kniharnje" a w Serbskej kulturnej informaciji.

Z brošurku "Jutrowne jejka"
dóstanjeće katalog wo towarstwje a přehlad ludowych wuměłcow..

Što Was hišće wočakuje?
- poskitk serbskeje keramiki, molerstwa a grafiki z Łužicy
- kofejownja z dobrym kofejom a tykancom
- wšitke rumnosće su z rjanymi nalětnimi kwětkami wuhotowane

Hdyž sće snano 500. abo 1000. wopytowar -
wočakuje Was mała překwapjenka ...

Wjeselimy so na Waš wopyt!

Waš Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z. t.
Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin
Tel.: 03591-550108
Fax: 03591-42408
E-Mail: foerderkreis@sorben.com

Zastup:
dorosćeni 2,50 Euro
dźěći 0,50 Euro

Sorbischer Ostereiermarkt in Bautzen