Poradźowacy wuběrk so w Dešnje schadźował

 

Wčera bě Poradźowacy wuběrk za prašenja serbskeho ludu při zwjazkowym ministerstwje nutřkowneho a domizny (BMI) z hosćom w Dešnje, zo by so na swojim posedźenju z aktualnym połoženjom serbskeho ludu zaběrał. Pod nawodom społnomócnjeneje zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny Natalie Pawlik, zapósłanču zwjazkoweho sejma, zaběrachu so čłonojo wuběrka mjez druhim z přichodnym financnym zrěčenjom Załožby za serbski lud. K tomu jednaćel Domowiny Marcus Końcaŕ wuwjedźe: “Nam je so poradźiło z financnym zrěčenjom naslědnu strukturu natwarić. Z tutej smy tójšto praktiskeho dźěła zwoprawdźili. Nam je jara wažne natwarjene struktury zachować.”

Předsydka wuběrka Natalie Pawlik chce so tež dale za serbski lud zasadźować. Tučasne financne zrěčenje Załožby za serbski lud běži hač do kónca 2025. Jednanja wo slědowace zrěčenje so hižo wjedu.

Nimo rozprawow wo aktualnym połoženju serbskeho ludu zeznajomichu so čłonojo wuběrka z projektom „Zorja“, kotryž ma zaměr delnjoserbsku rěč rewitalizować. Prěni lětnik, kotryž so kónc junija skónči, je hižo wuspěšnje rěčnicow a rěčnikow zrodźił. Čłonojo wuběrka, kotryž ma funkciju kontaktneho gremija, běchu widźomnje zahorjeni a mějachu mnoho prašenjow na Zorjakow.

Po posedźenju  informowachu so wobdźělnicy w Dešnjanskim domizniskim muzeju, w cyrkwi a w muzeju pod hołym njebjom “Stary lud” wo stawiznach Serbow.

Na posedźenju Poradźowaceho wuběrka za prašenja serbskeho ludu při BMI wobdźělichu so nimo nawodnicy wuběrka Natalie Pawlik zapósłancy zwjazkoweho sejma; zastupjerjo BMI; zastupjerka Sakskeho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm; nawoda Mjeńšinoweho sekretariata; čłonojo projekta „Zorja“ kaž tež zastupjerjo Załožby za serbski lud a zastupjerjo Domowiny.

Foto: Domowina/Božena Šimanec

Comments and Responses

×

Name is required!

Enter valid name

Valid email is required!

Enter valid email address

Comment is required!

Captcha Code Can't read the image? Click here to refresh

Captcha is required!

Code does not match!

* These fields are required.

Be the First to Comment