Wulět župnych pśedsedaŕstwow do Błotow

Pětk, 22.7.22 póda se wěcej ako 50 zastupnikow wšyknych 5 Domowinskich župow do Błotow, aby lěto župow zgromadnje zakóńcyli. Na wulěśe do Bórkow su měli gromaźe z prezidiumom a zastojnstwom Domowiny móžnosć, sebje swóje nazgónjenja wuměniś a teke wó aktualnych wupominanjach diskutěrowaś.

Ako wjerašk jo se pśizamknuło cołnowanje na slědach serbskich bajow. Wobźělniki su dožywili źiwadło z bajowymi póstawami ako n. pś. połdnicu a wódnym mužom, ako teke serbsku muziku z kupku KULA BULA. Ale teke Domowinarje su zaspiwali tu jadnu abo drugu serbsku štucku ako su cołnowali.

Na kóńcu jo župan Dolneje Łužyce, dr. Pětš Šurman kupku se naźejajucy rozžognował, až w pśichoźe se wšykne zasej wósobinski zmakaju a dobru zgromadnosć wšych regionow Łužyce woplěwaju.

Lěto župow jo se wótměło pśi góźbje 100. wrośenice jich załoženja wšyknych župow Dolneje, srjejźneje a Górneje Łužyce, aby se wuměnili.

Wulět župnych předsydstwow do Błótow

Pjatk, 22.7.22 poda so wjace hač 50 zastupjerjow wšitkich 5 Domowinskich župow do Błótow, zo bychu lěto župow zhromadnje zakónčili. Na wulěće do Bórkowow mějachu hromadźe z prezidijom a zarjadom Domowiny składnosć, sej swoje nazhonjenja wuměnjeć a tež wo aktualnych wužadanjach diskutować.

Jako wjeršk přizamkny so čołmikowanje na slědach serbskich bajow. Wobdźělnicy dožiwichu dźiwadło z bajowymi postawami kaž n. př. připołdnicu a wódnym mužom, kaž tež serbsku hudźbu ze skupinu KULA BULA. Tola tež Domowinjenjo zaspěwachu čołmikujo tu jednu abo druhu serbsku štučku.

Na kóncu rozžohnowa župan Delnjeje Łužicy, dr. Pětš Šurman skupinu so nadźijejo, zo so w přichodźe bórze zaso wšitcy wosobinsce zetkaja a dobru zhromadnosć wšitkich regionow Łužicy pěstuja.

Lěto župow wotmě so składnostnje 100. róčnicy jich załoženja jako zhromadne předewzaće wšitkich župow Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy, zo by so zhromadnosć skrućiła a wuměna spěchowała.

Ausflug der Regionalvorstände in den Spreewald

Freitag, 22.7.22 begaben sich mehr als 50 Vertreter aller 5 Regionalverbände der Domowina in den Spreewald, um das Jahr der Regionalverbände gemeinsam abzuschließen. Beim Ausflug nach Burg/Błóta hatten sie zusammen mit dem Präsidium und der Verwaltung der Domowina Gelegenheit, ihre Erfahrungen auszutauschen und auch über aktuelle Herausforderungen zu diskutieren.

Als Höhepunkt schloss sich die Kahnfahrt auf den Spuren sorbischer Sagen an. Die Teilnehmer erlebten ein Theater mit Sagenfiguren wie z. B. der Mittagsfrau und dem Wassermann, sowie sorbische Musik mit der Gruppe KULA BULA. Doch auch die Domowina-Mitglieder sangen während der Kahnfahrt die eine oder andere sorbische Strophe.

Zum Schluss verabschiedete der Vorsitzende der Niederlausitz, Dr. Pětš Šurman die Gruppe hoffend, dass sich in Zukunft bald wieder alle persönlich treffen und ein gutes Miteinander aller Regionen der Lausitz pflegen.

Das Jahr der Regionalverbände fand anlässlich des 100. Jahrestages ihrer Gründung als gemeinsames Vorhaben aller Regionalverbände der Nieder-, Mittel- und Oberlausitz statt, um den Zusammenhalt zu stärken und den Austausch zu fördern.

Fota: Madlenka Di Sarnowa

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert