Serbski kwas a kermuša w srjedźišću "Rěčneje swětłownje" we Wojerecach

Składnostnje „Rěčneje swětłownje”, stajneho serbskeho rozmołwneho koła we Wojerecach, je štwórtk, 22.9., wječor 16 zajimcow do bróžnje domu Domowiny přichwatało. Regionalna rěčnica Sonja Hrjehorjowa informuje, zo su wobdźělnicy z wulkim zajimom film wo serbskim kwasu w Ćisku z lěta 1950 hladali. Wězo dźěše w bjesadźe wo to, štó je na wobrazach widźeć a čeji prjedownicy to su a do kotrych wjeskow su so ludźo podali. Ale tež nałožki, kotrež so kołowokoło kwasa pokazachu, běchu tema zajimawych rozmołwow: Kak běše to tehdy, što z toho je so hač do dźensnišeho dźeržało?

Na přikład je scena filma pokazała, kak su wozy z kwasnymi hosćimi a z wěnom jěducy z cyrkwje před wjesku pozastali a towaršej běžitaj z piwowym karančkom tři króć wokoło wozow, na to móžachu so młody porik, družka a braška napić, doniž kadlej nimale wupity karan na zadnjej wósce njerozbištej – to měješe zbožo přinjesć. Rozmołwa wo nałožkach běše dobry zazběh do dalšeje temy – kermuša. Kožupanka Gabriela Linakowa je serbske přisłowa a teksty dokoławokoło kermuše přednošowała kaž „Widźiš-li kurjawu na łuce a na jězorach so warić, směš wěsće na rjane wjedro twarić.” Wšitcy je zhromadnje čitachu. So wě, zo su tež kaž na kwasach a na kermušach spěwali.

foto: Sonja Hrjehorjowa

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert