Druge serbske zmakanje domowniskich a tradiciskich towaristwow we wokrejsu Dubja-Błota

Wokrejs a Domowina pódpěrujotej angažěrowanu wuměnu

Dnja 27.06.2024 jo se wótměło druge zmakanje seśi serbskich domowniskich a tradiciskich towaristwow we wokrejsu Dubja-Błota. Zarědowanje jo se organizěrowało wót zagroniteje za nastupnosći Serbow, Sabriny Kušyneje, a regionalneje powědaŕki Domowiny, Heike Apeltoweje.

W domje „Hanschkow“ w Starej Niwje su se zejšli zastupnice a zastupniki Domowinskich kupkow, cłonkojskich towaristwow ako teke komunalne zagronite za serbske nastupnosći. Fokus jo lažał na mjazsobnem zeznaśu, wuměnje myslow k aktualnem połoženju a namakanju dorosta za towaristwa.

We wólnej atmosferje a z błośańskimi mlincami jo zarědowanje było platforma za wuměnu idejow, nazgónjenjow a wupominanjow. Wobźělniki su diskutěrowali wó spěchowanju serbskeje kultury a tradicijow ako teke wó skšuśenju zacuśa zgromadnosći. Wósebnje spěchowanje dorosta jo stojało w srjejźišću rozgronow, aby se serbska identita teke za pśichodne generacije zachowała.

Spěchowanje kulturnego derbstwa pśez wokrejs Dubja-Błota

Sabrina Kušyna jo pśedstajiła „Směrnicu wó spěchowanju serbskego luda we wokrejsu Dubja-Błota“, kótaraž jo na wokrejsnej rowninje jadnorazna w Bramborskej a Sakskej. Wósebnje wuzwignuś ma se nowe towaristwowe spěchowanje wokrejsa. Dalej su pśedstajili „Serbsku kulturnu soninu“ – to jo fachowa móc, kótaraž jo ducy ako kulturna sonina w serbskich jsach LDS. Zaměr jo, serbsku rěc a kulturu pśez reje, spiwy, wulicowanja, wjasele a graśe luźam zbližyś.

Termin za wótedaśe póžedanja za projekty w lěśe 2025 buźo 31. oktober 2024. Směrnicu a póžedańske formulary namakajośo how: www.dahme-spreewald.info w rubrice „wobydlaŕski serwis“ pód „formulary“ ako teke „Kulturne, wukubłańske a sportowe spěchowanje“.

Sabrina Kušyna jo wuzwignuła wuznam takich seśowych zmakanjow: „Towaristwa graju wažnu rolu pśi zachowanju našych tradicijow. Pśez wuměnu móžomy jaden wót drugego wuknuś a zgromadnje na rozwězanjach źěłaś, kak mógu se towaristwa do pśichoda wěsće wusměriś. “

Wólby serbskeje rady 2024

Dalšna tema su byli wólby serbskeje rady 2024 w Bramborskej. Wobźělniki su se informěrowali a k tomu napominali, se na wólbach wobźěliś a serbske zgromaźeństwo aktiwnje sobu wugótowaś. Heike Apeltowa: „Wólby maju wjeliki wuznam za pśichod serbskeje zgromadnosći a kultury w Bramborskej. Rada za nastupnosći Serbow pśi krajnem sejmje zasajźujo se za doźaržanje a pólěpšenje serbskich pšawow a zastupujo zajmy na politiskej rowninje. ”

Zmakanje seśi jo było póraźona kšaceń k skšuśenju serbskego zgromaźeństwa we wokrejsu. Wobźělniki su spušćili zarědowanje z nowymi kontaktami, idejami a ze zacuśim, źěl žyweje tradicije byś.

 

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert