Serbske jutrowne wiki klětu wupadnu, ale wubědźowani wo najrjeńše jutrowne jejko budźetej – nazhonjenja dźěćom a wnučkam dale dać!

30. Serbske jutrowne wiki klětu korona-pandemije dla njebudu. Tradicionalne woblubowane zarjadowanje w Serbskim domje w Budyšinje bě za kónc februara planowane. Nětko pak dyrbješe so předsydstwo towarstwa „Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t.” k ćežkemu rozsudej předrěć, zo Serbske jutrowne wiki w lěće 2021 wupadnu.Tola Eberhard Zobel, předsyda towarstwa, a Weronika Suchowa, zamołwita za projekty, mataj zdobom dobru powěsć: 68. „wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko za dorosćenych” budźe a zajimcy su namołwjeni, na zwučene wašnje swoje najrjeńše kolekcije zapodać. A jury tež klětu kaž přeco dobyćerjow zwěsći. Nowy posledni termin za wotedaće kolekcijow: pjatk, 19. měrca 2021. Tež wotpowědne wubědźowanje za dźěći a młodostnych, kotrež so zaso separatnje přewjedźe, so wotměwa. Posledni termin wotedaća: srjedu, 7. apryla 2021.Suchowa a Zobel apelujetaj: „Prošu wobźělće so na našim wubědźowanju ze swojimi najrjeńšimi kolekcijemi a dajće swoje dołholětne nazhonjenja na polu debjenja jutrownych jejkow na kóždy pad dźěćom a wnučkam dale, zo njeby so rjany nałožk zhubił. Kóždolětnje staja Załožba za serbski lud za spěchowanje dorosćenych a dorosta wjele mytow k dispoziciji.”