Stawizny župy “Jan Arnošt Smoler”

13.10.1912      załoženje Domowiny jako zwjazk serbskich towarstwow

21.7.1921        załožichu so Domowinske župy, mjez nimi tež župa “Jan Arnošt Smoler”; slěduje załoženje dalšich serbskich towarstwow na wjacorych městnach

17.8.1923        prěni koncert Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow

1923                wutwori so Zwjazk serbskich tworjacych wuměłcow na iniciatiwu Měrćina Nowaka-Njechorńskeho

1924                serbski chórowy koncert w Njeswačidle

15.6.1626        zjězd Domowiny w Bukecach z 4.000 wobdźělnikami z dohromady 37 serbskich towarstwow

20.2.1927        Hłowna zhromadźizna Domowiny w Njeswačidle, jako nowy předsyda Domowiny wuzwoli so Jakub Šewčik z Baćonja.

17.7.1927        zjězd Domowiny w Radworju z 5.000 wobdźělnikami z dohromady 48 serbskich towarstwow

2.7.1928          zjězd Domowiny w Budestecach, prěni króć předstaji so hra “Lubin a Sprjewja” z pjera Józefa Nowaka

měrc 1930       Hłowna zhromadźizna Domowiny, jako nowy předsyda wozwoli so Jan Křižan, farar z Klukša

1933-1936    reorganizacija Domowiny, přetworjenje wjesnych towarstwow do Domowinskich skupin

27.12.1933   Hłowna zhromadźizna Domowiny, jako nowy předsyda wuzwoli so Pawoł Nedo, wučer z Kotec

18.3.1937     zakaz Domowiny a jej přisłušacych towarstwow

10.5.1945     znowazałoženje Domowiny w Chrósćicach

25.5.1945     pomjenowanje dr. Jana Cyža za krajneho radu wokrjesa Budyšin – prěni króć je Serb w tutym zastojnstwje

6.1.1946          załoženje Serbskeho wučerskeho wustawa w Radworju, 1952 přećehnje wučerski wustaw do Małeho Wjelkowa a 1959 do Budyšina

23.4.1946        prěnje zetkanje serbskich studentow w Radworju po wójnje, zahajenje z wopomnjećom na 1943 w lěhwje w Dachawje zahinjeneho Alojsa Andrickeho

29.9.1946        zetkanje Serbow w Radworju, kiž organizowaše “Serbska młodźina “, zakónčenje  brigadowych akcijow serbskeje młodźiny

8.9.1947          załoženje Serbskeje wyšeje šule w Budyšinje – dźensnišeho Serbskeho gymnazija

1.6.1950          wotewrjenje prěnjeje serbskeje pěstowarnje “Jan Radyserb-Wjela” w Budyšinje

8.-10.7.1950   zjězd Serbow w Budyšinje z něhdźe 150.000 wobdźělnikami z cyłeje Łužicy

awgust 1953   załoženje Serbskeje rěčneje šule w Minakale

19.5.1954        zjězd Serbow w Radworju

7.-8.7.1956     II. zjězd Serbow w Budyšinje

8.7.1956          poswjećenje noweho Serbskeho domu na Póstowym naměsće w Budyšinje

sept. 1956       1. holanski swjedźeń w Komorowje pola Klukša, dalše swjedźenje sćěhuja kóždolětnje w septembrje hač do 1990

22.-26.6.1966 1. festiwal serbskeje kultury w Budyšinje, 6 dalšich festiwalow sćěhuje hač do 1989

3.9.1991          swjedźenske zarjadowanje k 70. róčnicy załoženja župy “J. A. Smoler” na žurli Serbskeho muzeja

6.-8.9.1991     kulturny swjedźeń župy “J. A. Smoler” w Radworju

10.-12.6.1994 kulturny swjedźeń župy “J. A. Smoler” w Radworju

12.-14.9.1997 serbske kuturne dny župy “J. A. Smoler” w Njeswačidle

                        Kulturne dny so po 1997 hižo njepřewjedźechu. Kulturne wjerški župy su wotnětka do zarjadowanjow Domowiny zawjazane, kaž na př. Mjezynarodny kulturny festiwal “Łužica”, abo tež do regionalnych zarjadowanjow w župje, kaž na př. Wiki přirody w Stróži.

.

.

2012                100 lět Domowina, swjedźenske zarjadowanje k 100. róčnicy załoženja we Wojerecach

2013                Swójbne popołdnjo w Stróži, Konferenca čěskich a sakskich kulturnikow euroregiona Nysa w Budyšinje

2014                kolokwij na temu “Serbja w kónčinje hole a hatow – wo stawiznach, rěči a kulturje regiona” w Domje tysac hatow w Stróži, Swójbne popołdnjo w Stróži

2015                Hłowna a wólbna zhromadźizna župy w Budyšinje, Hłowna zhromadźizna Domowiny w Haslowje

2016                wopomnjenske zarjadowanje župy na česć Jana Arnošta Smolerja składnostnje jeho 200. posmjertnych narodnin při pomniku w Budyšinje