Towarstwo za spĕchowanje serbskeho kulturneho a informaciskeho srjedźišća w Barlinje SKI z. t.

Zhromadnosć pod serbskej trikoloru

Hižo za čas NDR skutkowaše w Berlinje Domowinska skupina, w kotrejž so w stolicy bydlacy, dźěłacy a studowacy Serbja prawidłownje zetkawachu. Z tutej dobrej tradiciju chcychu tuž tež po přewróće pokročować, při čimž so na kulturnymaj a informaciskimaj srjedźišćomaj susodneju słowjanskeju krajow orientowachu. Tak bu w meji 1990 Towarstwo za spĕchowanje serbskeho kulturneho a informaciskeho srjedźišća w Barlinje SKI z. t. załožene, kotrež ma zaměr, zhromadnosć w Berlinje a wokolinje bydlacych Serbow jako zapisane towarstwo skrućeć a spěchować. To so do dźensnišeho na dwoje wašnje stawa: Na jednej stronje rozumi so SKI jako posrědnik mjez Serbami a dalšimi w Berlinje zastupjenymi narodnosćemi; na druhej stronje skutkuje jako zetkanišćo Serbow, kiž zmóžnja prawidłownu wuměnu mjez ludźimi serbskeje zmyslenosće.

Towarstwo SKI ma 20 čłonow a přisłuša wot 1993 Domowinje – najprjedy jako asociěrowany čłon, přetož skutkuje zwonka serbskeho sydlenskeho ruma. Dokelž je towarstwo dopokazało, zo je w zmysle Domowiny jako zastupjer zajimow Serbow aktiwne, bu 2002 jako rjadny čłon přiwzate.

Serbski studentski zwjazk „Pawoł Nedo“ bě w lěće 2000 Berlinskej SKI přistupił.

Serbske kulturne a informaciske srjedźišćo w Berlinje rozumi so jako „reprezentant“ Serbow w stolicy Němskeje, byrnjež to jeho oficialny status njebył.

Ze sepju najwšelakorišich zarjadowanjow so towarstwu radźi, zajim zjawnosće za serbske naležnosće budźić. Serbja w Berlinje wobohaćeja a wudospołnjeja dalše słowjanske aktiwity, pod serbskej trikoloru twarja mosty za dorozumjenje w zjednoćenej Europje a přinošuja k wottwarej předsudkow.

Towarstwo spěchuje mjezsobnosć Serbow w Berlinje. Krute městno w protyce zarjadowanjow ma Serbske blido, skićace wobdźělnikam móžnosć, serbsce bjesadować, serbske nowiny čitać a wo aktualnych problemach Serbow we Łužicy diskutować. Štož móhło so zwonkastejacym banalnosć zdać, bywa Serbam w Berlinje a wokolinje čwak domizny.

tekst: Constanze Knappe, přełožk: Božena Braumannowa
foto: SKI Berlin