Towaristwo za spĕchowanje serbskego kulturnego a informaciskego srjejźišća w Barlinju SKI z. t.

Gromaduźaržanje w serbskich barwach

Južo w DDR-skem casu jo dało w Barlinju Domowinsku kupku, w kótarejž su se mógali w głownem měsće bydlece, źěłajuce a studujuce Serby pšawidłownje zmakaś. Rozměło jo se samo wót se, z toś teju tradiciju pó politiskej změnje pókšacowaś, pśi comž jo se orientěrowało na kulturnych a informaciskich centrach słowjańskich susednych krajow. Dla togo jo se w maju 1990 Towaristwo za spěchowanje serbskego kulturnego a informaciskego srjejźišća w Barlinju SKI załožyło, kenž co ako zapisane towaristwo zacuśe zwězanosći tych w Barlinju a wokoło Barlinja bydlecych Serbow zmócniś a spěchowaś. To se stawa až do źinsajšnego w dwěma směroma. Na jadnom boce se rozmějo SKI a pósrědnik mjazy Serbami a drugich w Barlinju zastupjonych narodnosćow, k drugemu se z tym zmakanišćom za Serbow wótpowědujo pótrěbnosćam za pšawidłowneju wuměnu mjazy jadnak myslecym.
SKI-towaristwo ma 20 cłonkow. Wót 1993 pśisłuša towristwo kšywowemu zwězkoju Domowina – nejpjerwjej raz ako asociěrowany cłonk, pśeto jo pólo źěłabnosći SKI zwenka dwójorěcnego sedleńskego ruma. Dokulaž jo towaristwo teke daloko wót Łužyce dopokazało, až jo aktiwne w zmysle Domowiny ako zastupnik zajmow Serbow, jo se 2002 ako pórědny cłonk pśiwzeło. Serbske studentske towaristwo „Pawoł Nedo” jo w lěśe 2000 SKI w Barlinju pśistupiło.
Serbski kulturny a informaciski centrum w Barlinju se rozmějo, by mógali groniś, ako „representant” Serbow w głownem měsće Nimskeje, teke gaž to žeden oficialny status njejo.

Z cełym rědom wšakich zarědowanjow jo se raźiło, zjawnosć za nastupnosći Serbow zajmowaś. W Barlinju wobogaśe a wudopołniju Serby druge słowjańske aktiwity, twórje pód serbskimi barwami mósty k dorozměśu w zjadnośonej Europje a pomagaju pśedsudki wóttwarjowaś.

Towaristwo spěchujo zgromadne žywjenje Serbow w Barlinju. Kšute městno w kalendarju ma kuždy mjasec zmakanje „Serbske blido”. Wóno dajo móžnosć, serbski powědaś, serbske casniki cytaś a wó aktualnych problemach Serbow we Łužycy diskutěrowaś. Což se za zwenka stojecego banalnje pśisłuchajo, jo za w Barlinju a zwenka Barlinja žywych Serbow kusk domownje.

tekst: Constanze Knappe, přełožk: Erwin Hanuš
foto: SKI Berlin