XIV. Mjazynarodny folklorny festiwal „Łužyca – Łužyca – Łužyca ” 2023

Budyšyn  | Hochoza  | Chrosćicy

Wót 06.07. do 09.07. 2023 organizěrujo Domowina - Zwězk Łužyskich Serbow z.t. z wjele dalšnymi partnarjami južo k 14. razoju woblubowany mjazynarodny folklorny festiwal "Łužyca".
W Budyšynje a w Chrosćicach pśedstajaju Wam wšakorake folklorne kupki ze spiwami a rejemi pisane programy. Cełkownje wobźělijo se na festiwalu wěcej ako 1.000 aktiwnych sobustatkujucych, wósebnje pśisłušniki narodnych mjeńšynow z tu- a wukraja.

Folklorny festiwal zachopijo se stwórtk z pisanym śěgom sobustatkujucych pó Budyšynje wót Postowego naměsta k Žytnym wikam. Na głownem jawišću NSLŹ se festiwal swětosnje zachopijo.

Pětk jo Hochoza gósćinaŕka festiwala. Pó zachopjeńku programa 18:00 na głownem jawišću pśi cerkwi mógu woglědowarje wót zeger 19:00 na burskich dwórach mjazynarodnu folkloru dožywiś a se woglědowaś regionalne kulinariske speciality.

Sobotu dožywijośo w Chrósćicach "Burske tradicije w běgu lěta" we wjacornych wótměnjajucych se programach rejowańskich a muzikowych kupkow, kenž budu we woblubowanych, tradicionelnje wugótowanych burskich dwórach. Chtož co, móžo sobu rejowaś. Pó zwuconej wašni budu se tam teke łužyske a kulinariske speciality našych gósći póbitowaś. Jaden z burskich dwórow pak južo do togo góspodujo Łužyske dorostowe kupki a muzikowe folklorne kupki. Pó połdnju wótwórijo se Wiki tradicionelnego rucnikaŕstwa kótarež móžośo teke cełodnjowski njeźelu dožywiś.

Wjacor jo se zakóńcył z mjazynarodneju party "Chróšćan-specialita" wósebnje za młoźinu na jadnom burskem dwórje.
Njeźela zachopijo se z wěcejrěcneju swěźeńskeju Bóžeju mšu. Wótpołdnja dožywijośo wótměnjaty pisany program, kenž se zachopijo ze swěźeńskim śěgom. Pó tom wustupiju ze zgromadnym programom Łužyske folklorne kupki. Z festiwalom z wjeraškowymi wugbaśami rejowarjow a muzikarjow mjazynarodny festiwal nawjacor wuklinca.

Wutšobnje pśepšosujomy Was na dny mjazynarodneje folklory, na góźiny z pśijaśelami a znatymi, pśedewšym pak na dožywjenje bogateje kultury. Dajśo se naguslowaś wót spiwow a rejow folklornych kupkow ze wšych stronow swěta a góspodliwosći Łužycanarjow!