Wubědźowanje "Moja najlubša Kamishibai-powědka"

Pokiwy a wuměnjenja
za wobdźělenje na wubědźowanju:

“Moja najlubša kamishibai-powědka”

 

Što je kamishibai?

„Kamishibai je kaž hladanje telewizora bjez miliny“.

 Kamishibai-kašćik wobsteji z ramika, kotryž wupada na prěni pohlad kaž jewišćo za klankodźiwadło. Dźiwadło steji tak, zo je za wšitkich přihladowarjow derje widźomne. Powědar steji pódla abo za jewišćom a tyknje do njeho seriju wobrazowych kartkow (zwjetša w šěrokim formaće A3) k wotpowědnej bajce . Karty so za čas powědanja jedna po druhej wućahnu a stawizna so k wobrazam powěda. Derje je, hdyž sej powědar ze swojim hłosom, z wobrazami abo druhimi elementami hrajka. Fantazija nima při powědanju bajkow žane hranicy.

 

Na sćěhowacych stronach namakaće dobre přikłady a pokiwy:

www.donbosco-medien.de/kamishibai

www.mein-kamishibai.de

Wo čo dźe?

W našim wubědźowanju namoluja wobdźělnicy seriju wobrazow k serbskej bajce abo powěsći. K tutym wobrazam so bajka swobodnje wot Was powěda, tak zo ma přihladowar swoje wjeselo.

Štó móže so wobdźělić?

- Kóždy, kiž ma k tomu lóšt, wšojedne hač jednotliwc abo w skupince.

To rěka, štóž móže molować, ale sej mysli, zo móže druhi bajku lěpje powědać, njech w skupinje zhromadnje na tym dźěła.

- Staroba njehraje při tym žanu rólu.

- Wosebje narěčeni su tež šule a bychmy so wjeselili nad mnoho přinoškami šulerjow a rjadowniskich cyłkow.

Što so powěda?

- Serbske powěsće a bajki

To rěka, zo njeńdźe tu wo bajki na př. ze zběrkow bratrow Grimm abo Andersena, kotrež su do serbšćiny přełožene. Ale wuzwolće sej łužisku serbsku bajku abo powěsć, kaž na přikład wo lutkach, připołdnicy, hadźacym kralu, wódnym mužu,  zmiju, błudničkach, Pumpoće, wjelku a lišce, Pintlašku a tak dale.

W NDRskim času je wušoł knižny rjad „Bajka“ za dźěći. Knižki z tutoho rjadu maja kwadratiski format a krutu wobalku. Snano namakaće hišće jednu knižku z rjaneho rjadu bajkow z pjera znatych serbskich dźěćacych awtorow.

Tuž přepytajće waše knižne kamory abo polcy pola dźěda a wowki za knihami ze serbskimi bajkami a powěsćemi. 

Jeli tam ničo njenamakaće, pytajće za nimi w šulskej abo měšćanskej bibliotece. Wězo móžeće sej wotpowědnu literaturu tež w Budyšinje w Smolerjec kniharni abo w Serbskej kulturnej informaciji (tež online) abo zawěsće na mnoho druhich městnach kupić.

Tu jenož mały wuběr knihow, kotrež su na předań:

Serbske ludowe bajki                                                                   ISBN      978-3-7420-1875-5

Klinkotata lipka                                                                             ISBN      978-3-7420-1895-3

Łučlany hród                                                                                  ISBN      978-3-7420-0939-5

Nowak-Njechorński, Wubrane spisy, Zwjazk 2: Bajki            ISBN      978-3-7420-1824-3

Serbske powěsće                                                                          ISBN      978-3-7420-1936-3

Mišter Krabat dušny serbski kuzłar                                            ISBN      978-3-7420-2561-6

 

Wězo móžeće tež w němskorěčnych knihach za powěsćemi a bajkami pytać. Wažnje je, zo je potom serbsce powědaće:

Sagen aus Heide und Spreewald                                                ISBN      978-3-7420-0079-8

Sagen der Lausitz                                                                          ISBN      978-3-7420-0702-5

Sagenbuch der Lausitz                                                                 ISBN      978-3-7420-0668-4

Das goldene Gut. Sorbische Märchen                                      ISBN      978-3-7420-2438-1

Faya & Welo im Land der Lutkis. Geschichten aus Lausitz und Spreewald.

Pśezpołdnica. Die Mittagsfrau. Sagen aus der Niederlausitz              ISBN      978-3-938555-54-5

Sagen aus dem Spreewald (L)

Sagen aus der Lausitz                                   

Što maće dale činić?

- Wupytajće sebi bajku abo powěsć!

- Přečitajće sej ju dokładnje.

- Je-li originalna bajka abo powěsć předołha abo so wam ćežko powěda, wumysliće sej swójski tekst.

- Wobohaćće tekst z dialogami, začućemi – cyle po wašej fantaziji.

- Přemyslujće, ke kotrym scenam móžeće wobraz namolować.

- Rozdźělće k scenam tekst do wotrězkow.

- Namolujće wobrazy k wotrězkam na wosebje kruty papjerc, w šěrokim formaće po móžnosći we wulkosći A3, zo bychu so wobrazy do kamishibai-kašćikow hodźeli. Technika wuhotowanja wobraza njehraje při tym žanu rólu. Mysliće jenož na to, zo dyrbi za přihladowarja derje widźeć a spóznajomny być. Tuž so sylne barby a jasne kontury najlěpje hodźa.

- Přihotujće prezentaciju swojeje bajki abo powěsće.

- Jeli trjebaće za prezentaciju kamishibai-kašćik, móžeće sej jón pola nas wupožčić (njeje pak wuměnjenje, zo jón wužiwaće).

- Zwučujće z pomocu wobrazow bajku žiwje zasopowědać.  Na přikład móžeće ze wšelakimi hłosami rěčeć, k tomu spěwać, klanki sobu wužiwać – wažne je, zo je za přihladowarja zabawna.

- Hdyž to derje móžeće, natočće wšitko na widejo. Wobkedźbujće při tym, zo dyrbja wobrazy derje widźeć a waše powědančko derje słyšeć być.

- Pósćelće widejo z wašej prezentaciju hromadźe z wašimi wobrazami na nas.

- Zdźělće nam tež:                           - mjena wšěch wobdźělenych,

                                                            - starobu abo rjadownju,

                                                            - adresu,

                                                            - e-mail adresu,

                                                            - telefoniske čisło

                                                            - hač doma serbsce rěčiće

                                                            - kotru šulu wopytaće a hač tam serbsce wuknjeće

 

Pokiwy za šule:

- Šule su přeprošene, wosebite wubědźowanje na šuli zahajić. Za to kiwa wosebite myto.

- Šula wuzwoli swojeho najlěpšeho kamishibai-powědarja we wotpowědnej starobnej skupinje.

- Šula sćele nam mjena dobyćerjow, wobrazowu seriju z tekstom a po móžnosći tež widejo.

 

Dokal ma so wšitko słać?

adresa:                Župa „Handrij Zejler“ Wojerecy

Drježdźanska dróha 18

02977 Wojerecy

tel.:                       03571/418028

e-mail:                 zupa.HZ(at)domowina.de

wideja:                móžeće nam na USB-sticku

                              abo

                              z pomocu www.wetransfer.com na horjeka mjenowanu e-mailowu adresu pósłać

Kak so mytuje?

1. najlěpša prezentacija wobrazoweje serije

2. najrjeńša wobrazowa serija

Mytuje so po rozdźělnej rěčnej kwalifikaciji w sćěhowacych starobnych skupinach:

1. skupina:           pěstowarske dźěći

2. skupina:           1. a 2. lětnik

3. skupina:           3. a 4. lětnik

4. skupina:           5. do 8. lětnik

5. skupina:           9. do 12. lětnik

6. skupina:           dorosćeni

Jury wuzwoli z najlěpšich zapósłarjow.

 

Hdy a hdźe so mytuje?

Wjeršk wubědźowanja budźe kamishibai-festiwal 12. junija 2021 na zahrodźe Domowinskeho domu we Wojerecach. Tu předstaja a powědaja najlěpši swoje bajki a so na městnje mytuja.

 

Što móžeće dobyć?

Pjenježne myta we wysokosći wot 30,00 do 300,00 eurow.

Termin za wotedaće?

15. 10. 2021

Kontakt

Župa "Handrij Zejler" Wojerecy / Domowina-Regionalverband Hoyerswerda

Drježdźanska/Dresdener Str. 18
02977 Hoyerswerda/Wojerecy
Telefon: 03571 - 418028
Telefax: 03571 - 418027
E-Mail: zupa.hz@domowina.de