Marian Bulank/ Bulang

dźiwadźelnik
Schauspieler

Link: Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen

István Kobjela

dźiwadźelnik
Schauspieler

Link: Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen

Madleńka Šołćic/ Madlenka Scholze

dramaturgowka, awtorka, redaktorka
Dramaturgin, Autorin, Redakteurin

Wikipedia

Link: Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen