Skónčnje je tak daloko! Endlich ist es soweit!

Z wječornym dwuhodźinskim galaprogramom zahaji so dźensa/štwórtk oficialnje lětuši XIV. Mjezynarodny folklorny festiwal ŁUŽYCA-ŁUŽICA w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle w Budyšinje. Hižo dopołdnja wotměštej so dwě předstajeni za šulerjow, wuhotowanej wot słowakskeje skupiny Gymnik, Budyskeje rejowanskeje skupiny Łužičanka, dorostoweje skupiny Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor z.t. a ukrainskich dźěći na kopaće połnej žurli. Wot prěnjeje mjeńšiny bě nalada wulkotna. Dźěći kleskachu a teptachu w rytmusu z hudźbu. “To hišće dožiwił njejsym! Je to wulkotny zazběh a nadźijam so, zo na tutym niwowje tež cyły kónc tydźenja pokročujemy!”, praješe hłowny organizator festiwala Marko Kowar.

W běhu dnja so Serbski dom a Póstowe naměsto ze žiwjenjom pjelnješe. Wukrajne skupiny witaše předsyda Domowiny Dawid Statnik po zwučenym serbskim wašnju z chlěbom a selu prjedy hač so wuměłcy na swjedźenski ćah po měsće podachu.

W postrownych słowach praji Dawid Statnik při wotewrjenju gala-programa: “Skónčnje je tak daloko. Witajće na naš mjezynarodny folklorny festiwal. Praju wědomje, zo je to NAŠ festiwal, kiž smy zhromadnje z telko angažowanymi přihotowali. Festiwal njech steji za mjezynarodnosć, zhromadnosć, dobru naladu a tolerancu. Wjeselimy so na folklorne skupiny z a zwonka Łužicy, wjeselimy so na wulkotny zhromadny čas w Budyšinje, Hochozy a  Chrósćicach.”

Dohromady steji lětsa wjace hač 1000 sobuskutkowacych wuměłcow z tu- a wukraja na jewišćach. Nimo domoródnych wuhotowarjow su so wukrajne folklorne skupiny z Čěskeje, Pólskeje, Słowakskeje, Serbiskeje, Rumunskeje, Španiskeje a Estiskeje přizjewili.  Tež skupinje z Němskeje, kiž folkloru ze Chile a Centralneje Afriki prezentujetej, směmy we Łužicy witać. Pola našich domoródnych skupinow su lětsa mnoho dźěći do programow w Budyšinje, Hochozy kaž tež w Chrósćicach zawjazane. Z tym stara so Domowina jako hłowny zarjadowar festiwala w kooperaciji ze Serbskej rejowanskej skupinu Smjerdźaca, Folklornym ansamblom Wudwor, gmejnomaj Chrósćicy a Hochoza, z hamtom Picnjo a Załožbu za serbski lud wo spěchowanje dorosta a skrućenje serbskeje identity a kultury.

Patronatstwo za festiwal je wospjet přewzał ministerski prezident Swobodneho stata Sakskeje Michael Kretschmer, kiž je prěni króć na festiwalu přitomny a to sobotu wječor w Chrósćicach. Tam wón na přijeće ze zastupjerjemi z politiki, komunow, partnerami, pósłancami ze zastupowacych krajow přeproša.

Festiwal njeby so hodźał přewjesć, njebychu-li jón mnoho pomocnych rukow, partnerow a institucije, towarstwa a jednotliwcy podpěrali. Něhdźe 600 pomocnikow, rjemjeslnikow, šulerjow, předewzaćelow a partnerow podpěra zarjadowarjow w přihotach kaž tež na festiwalnym kóncu tydźenja za kulisami, zo by wšo po planje běžało. 

A nic naposledk njech su mjenowani hłowni spěchowarjo XIV. Mjezynarodneho folklorneho festiwala Łužica. Hłowni spěchowarju su Załožba za serbski lud, Kulturny rum Hornja Łužica-

Delnja Šleska kaž tež Haćinjanska załožba.

 

Witajće k nam – Witajśo k nam na XIV. Mjezynarodny festiwal Łužyca-Łužica 2023!

 

Skóńcnje jo tak daloko!

Z wjacornym dwóigóźinskim gala programom zachopijo se źinsa oficielnje lětosny XIV. Mjazynarodny folklorny festiwal ŁUŽYCA-ŁUŽICA w Nimsko-Serbskem ludowem źiwadle w Budyšynje. Južo dopołdnja wótměłej se dwě pśedstajeni za wuknikow, wugótowanej wót słowakskeje kupki Gymnik, budyšyńskeje rejowańskeje kupki Łužyca, dorostoweje kupki Serbskego folklornego ansambla Wudwor z.t. a ukrainskich źiśi na kradu połnem žurli. Wót prědneje minuty jo atmosfera była wjelicna. Źiśi su klaskotali a teptali w rytmusu z muziku. “To hyšći njejsom dožywił! Jo to wjelicny zachopk a naźejam se, až na toś tom niwowje teke ceły kóńc tyźenja pókšacujomy!”, jo gronił głowny organizator festiwala Marko Kowar.

W běgu dnja jo se Serbski dom a Postowe naměsto ze žywjenim połnił. Wukrajne kupki jo witał pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik pó zwuconej serbskej wašni z klěbom a solu nježli su se wuměłce na swěźeński śěg pó měsće.

W póstrownych słowach jo gronił Dawid Statnik pśi wótwórjenju gala-programa: “Skóńcnje jo tak daloko. Witajśo na naš mjazynarodny folklorny festiwal. Gronim wědobnje, až jo to festiwal, kótaryž smy zgromadnje z tak wjele angažěrowanymi pśigótowali. Festiwal daś stoj za mjazynarodnosć, zgromadnosć, dobru mysl a tolerancu. Wjaselimy se na folklorne kupki ze a zwenka Łužyce, wjaselimy se na wjelicny zgromadny cas w Budyšynje, Hochozy a Chrósćicach. ”

Dogromady stoj lětosa wěcej ako 1000 sobustatkujucych wuměłcow z tu- a wukraja na jawišćach. Mimo domorodnych wugótowarjow su se wukrajne folklorne kupki z Českeje, Pólskeje, Słowakskeje, Serbiskeje, Rumunskeje, Špańskeje a Estiskeje pśizjawili. Teke kupce z Nimskeje, kenž folkloru z Chile a Centralneje Afriki prezentěrujotej, smějomy we Łužycy witaś. Pla našych domorodnych kupkow su lětosa wjele źiśi do programow w Budyšynje, Hochozy ako teke w Chrósćicach zawězane. Z tym stara se Domowina ako głowny zarědowaŕ festiwala w kooperaciji ze Serbskeju rejowańskeju kupku Smjerdźaca, folklornym ansamblom Wudwor, gmejnoma Chrósćicy a Hochoza, z amtom Picnjo a Załožbu za serbski lud wó spěchowanje dorosta a skšuśenje serbskeje identity a kultury.

Patronatstwo za festiwal jo wóspjet pśewzeł ministaŕski prezident Lichotnego stata Sakskeje Michael Kretschmer, kenž jo prědny raz na festiwalu pśibytny a to sobotu wjacor w Chrósćicach. Tam wón na pśiwześe ze zastupnikami z politiki, komunow, partnarjow, wótpósłańcami ze zastupujucych krajow pśepšosujo.

Festiwal njeby se góźeł pśewjasć, gaby jen wjele pomocniwych rukow, partnarjow a institucijow, towaristwa a jadnotliwce pódpěrowali. Něźi 600 pomocnikow, rucnikarjow, wuknikow, pśedewześarjow a partnarjow pódpěrujo zarědowarjow w pśigótowanjach ako teke na festiwalnem kóńcu tyźenja za kulisami, aby wšykno pó planje běžało.

A nic naslědku daś su pomjenjone głowne spěchowarje XIV. mjazynarodnego folklornego festiwala Łužyca. Głowne spěchowarjeju su Załožba za serbski lud, Kulturny rum Górna Łužyca-Dolna Šlazyńska ako teke Drjejca załožba.

 

Endlich ist es so weit!

Mit einem rund zweistündigen Galaprogramm wurde heute offiziell das diesjährige XIV. Internationale Folklorefestival “ŁUŽYCA-ŁUŽICA -LAUSITZ 2023” am Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Budyšin/Bautzen eröffnet. Bereits am Vormittag fanden zwei Vorstellungen für Schüler statt, gestaltet von der slowakischen Gruppe Gymnik, der Bautzener sorbischen Tanzgruppe Łužičanka, der Nachwuchsgruppe des Sorbischen Folkloreensembles Höflein e.V. und den ukrainischen Kindern im rappelvollen Saal. Von der ersten Minute an war die Stimmung großartig. Die Kinder klatschten und stampften im Rhythmus mit der Musik. “Das habe ich noch nicht erlebt! Es ist ein großartiger Auftakt und ich hoffe, dass wir auf diesem Niveau auch das ganze Wochenende fortsetzen!”, sagte der Hauptorganisator des Festivals Marko Kowar.

Im Laufe des Tages füllten sich das Haus der Sorben und der Postplatz mit Leben. Die ausländischen Gruppen begrüßte der Domowina-Vorsitzende Dawid Statnik nach gewohnter sorbischer Weise mit Brot und Salz, bevor sich die Künstler zum Festumzug durch die Stadt begaben. Dieser endete am Kornmarkt, umringt von unzählig vielen neugierigen Gästen.

Im Grußwort sagte Dawid Statnik bei der Eröffnung des Gala-Programms: “Endlich ist es soweit. Willkommen zu unserem Folklorefestival. Ich sage bewusst, dass das UNSER Festival ist, welches wir gemeinsam mit so vielen Engagierten vorbereitet haben. Das Festival möge für Internationalität, Gemeinschaft, gute Laune und Toleranz stehen. Wir freuen uns auf Folkloregruppen, wir freuen uns auf eine großartige gemeinsame Zeit in Budyšin/Bautzen, Hochoza/Drachhausen und Chrósćicy/Crostwitz.“

Insgesamt stehen in diesem Jahr mehr als 1000 mitwirkende Künstler aus dem In- und Ausland auf den Bühnen. Neben den einheimischen Veranstaltern haben sich ausländische Folkloregruppen aus Tschechien, Polen, der Slowakei, Serbien, Rumänien, Spanien und Estland angemeldet. Auch zwei Gruppen aus Deutschland, die Folklore aus Chile und Zentralafrika präsentieren, dürfen wir in der Lausitz begrüßen.

Bei unseren einheimischen Gruppen sind dieses Jahr viele Kinder bei den Programmen in Budyšin/Bautzen, Hochoza/Drachhausen sowie in Chrósćicy/Crostwitz eingebunden. Damit kümmert sich die Domowina als Hauptveranstalter des Festivals in Kooperation mit der Sorbischen Tanzgruppe Schmerlitz, dem Folkloreensemble Höflein, den Gemeinden Chrósćicy/Crostwitz und Hochoza/Drachhausen, mit dem Amt Picnjo/Peitz und der Stiftung für das sorbische Volk um die Förderung des Nachwuchses und Stärkung der sorbischen Identität und Kultur.

Die Schirmherrschaft für das Festival hat wiederholt der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen Michael Kretschmer übernommen, der erstmals beim Festival am Samstagabend in Crostwitz anwesend ist.
Und nicht zuletzt seien die genannten Hauptförderer des XIV. Internationalen Folklorefestivals Lausitz genannt: Hauptförderer sind die Stiftung für das sorbische Volk, der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien sowie die Teichlandstiftung.
Witajće k nam – Witajśo k nam – Willkommen zum XIV. Internationalen Festival ŁUŽICA-ŁUŽYCA-LAUSITZ 2023!