Dobyćerjo wubědźowanja wo narjeńše serbske jutrowne jejko za dźěći a młodostnych 2023Srjedu, 26.4.2023 je w nadawku Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu jury (Sonja Hrjehorjowa a Helena Palmanowa) wo dobyćerjach w lětušim wubědźowanju wo najrjeńše serbske jutrowne jejko za dźěći a młodostnych rozsudźiła. Wo wuslědkach informowaše projektna managerka Domowiny Rejzka Krügerowa: Tak je so 66 jednotliwcow wobdźěliło. Nimo mytowanjow we wosom starobnych skupinach mjez 4 a 24 lětami su zaso młodźinske spěchowanske myto spožčili, kiž je z 75 eurami dotěrowane: Dobyćerka je 21 lětna Wiebke Zimmermannec z Markoćic/Gersdorfa, kotraž so z technikomaj wóskowanja a bosěrowanja wobdźěli. Tež 254 šulerjow ze zakładnych šulow je składnosć wužiło, w tutym zwisku jejka debić.

Posudk jury:

Dokelž je přihot a debjenje jejkow we wóskowanju wo wjele naročniše hač bosěrowanje so wóskowanje widźomnje poněčim pozhubi. Tuž chwaleše jury tež wosebje kolekcije kotrež so w technice wóskowanja zapodachu. Dale doporuči jury na to dźiwać, zo so za zapodate jejka we wubědźowanju serbska ornamentika wužiła a na přikład žadyn slěborny abo złoty wósk.

Wobrazaj: Młodźinske spěchowanske myto Wiebke Zimmermannec z Gersdorfa, jury: Sonja Hrjehorjowa (nalěwo) a Helena Palmanowa. Foće: Rejzka Krügerowa

++Lisćinu dobyćerjow namakaće w přiłoze++

Zarjadowar projekta je Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t., projekt podpěruje so přez projektny management Domowiny a spěchuje so přez Załožbu za serbski lud.