Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

Wuslědki prezidija Domowiny na wuradźowanju srjedu wječor

Lětuša hłowna zhromadźizna Domowiny wotměje so 12. junija w ćěłozwučowarni Němsko-serbskeho šulskeho kompleksa w Slepom. To poruča prezidij zwjazkowemu předsydstwu (ZP). Zdobom su čłonojo prezidija na swojim online-wuradźowanju srjedu wječor naćisk 59 dźěłowych směrnicow w 13 wobłukach w hornjo- a delnjoserbskej werziji za dobu 2021-2023 schwalili, wo kotrymž ma ZP 12. měrca wothłosować, doskónčny rozsud twori hłowna hromadźizna. Župy, towarstwa a zajimcy móža nětko hišće dalše pokiwy do diskusije zapodać.

Prezidij zaběraše so ze wšelakimi aktualnymi wupisanjemi, mjez druhim noweho městna referenta za naležnosće kubłanja a spěchowanja dorosta. Tež wotpokazanje Minority SafePack ze stron Europskeje komisije běše zaso tema, Domowina chce dale wšě aktiwity FUEN na tutym polu podpěrować.

Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, informowaše wo swojim lisće sakskemu ewangelskemu krajnemu biskopej Tobiasej Bilzej. W spisu skedźbjna Statnik na serbske zajimy w zwisku z tak mjenowanym sotrowskim zwjazkom wjacorych wosadow tež zwonka serbskeho sydlenskeho ruma, do kotrehož je wot spočatka lěta wosada Hodźij zapřijata. Domowina poskića dale serbskim wěriwym ewangelskeje a katolskeje cyrkwje, jim při problematice změny struktury wosadow z radu a podpěru poboku być.

Dalša informacija předsydy wěnowaše so naćiskej stejišća Domowiny k planej syće powšitkowynch šulow wokrjesa Budyšin. Naćisk so aktualnje w kubłanskim wuběrku a w Serbskim šulskim towarstwje wothłosuje, potom móža so gmejny, wjednistwa serbskich šulow a zastupjerjo Domowiny w sulskich konferencach wuprajić, doniž zwjazkowe předsydstwo stejišćo na posedźenju 12.3. njewobzamknje.

Přiłoha: Aktualny staw dźěłowych směrnicow hornjo- a delnjoserbsce za dobu 2021-2023

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button