Jutrowne wiki wupadnu, ale wubědźowanje a dźěłarnički za debjenje jejkow budu

Jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje pandemije dla tež lětsa wupadnu. To je předsydstwo Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu rozsudźiło. Wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko pak kaž kóžde lěto budźe. Kónc zapodaća resp. připósłanja kolekcijow we wubědźowanju za dorosćenych je 4. měrca (póstowy kołk płaći) na zarjedźe Domowiny. Jako alternatiwu za wiki poskićuje Serbska kulturna informacija (SKI) w Budyšinje za kónc tydźenja 12./13. měrca dźěłarnički za wšelake debjenske techniki a předań jutrownych jejkow. Dalše informacije a přizjewjenja hač do 4.3. w SKI tel. 03591/42105 abo Stiftung-ski@sorben.com . Wobdźělenje je bjezpłatne, to je poskitk Załožby za serbski lud. Potom płaćace regule korony dla maja so wobkedźbować, městna su wobmjezowane.

 

69. Wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko 2022 za dorosćenych

-   preměruja so 4 znate serbske techniki z tradicionelnymi mustrami a z tradicionelnymi gratami zhotowjene (wóskowanje/jedno- a wjacebarbne, bosěrowanje/jedno- a wjacebarbne, škrabane, wužrawane). W kóždej technice móža so 3 myta spožčić, kotrež spěchuje Załožba za serbski lud. Dalše spěchowanske a připóznawanske myta přez zarjadowarja su móžne.

- wotedać maja so kolekcije z 3 wudutymi kokošacymi jejkami  (swójske kreacije, swójbne- a regionalne tradicije).

-   wobdźělenje z wjacorymi technikami je móžne

-  za přizjewjenje je trěbne: mjeno, adresa, staroba zapósłarja a technika.

-  kónc zapodaća je 4.3.2022 (póstowy kołk)    

-  Zarjad Domowiny w nadawku jeje čłonskeho towarstwa „Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t“ přiwzaće kolekcijow přewozmje, pod tutej adresu:

 

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.

hesło: jutrowne jejka

Postplatz 2/Póstowe naměsto 2

02625 Bautzen/Budyšin.

 

-  wěcywustojna jury posudźuje zapodate kolekcije a namjetuje po dypkowym systemje dobyćerjow

-  dobyćerjo dóstanu wopismo a pjenježne myto

-  kolekcije, kotrež njesłušeja k dobyćerjam, so zaso wróća

-  dobyćerske kolekcije wostanu w rukach spěchowanskeho kruha a wustaja so.

 

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t.

Póstowe naměsto 2

02625 Budyšin

e-mail: foerderkreis@sorben.com

www.volkskultur.domowina.de

tel: 03591/ 550108

 

Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.