język   Rěč/Sprache/Language
język
Rěč/Sprache
file.title

Diskusiju wustawkow Domowiny wobzamknyli

30. oktobra budźe w Budyšinje zjawne zarjadowanje k předstajenju kandidatow Sakskeje serbskeje rady

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wuradźowaše dnja 6.9.2019 pod nawodom předsydy Domowiny Dawida Statnika w Choćebuzu.

Wěcywustojni wobydlerjo

Na wobšěrnym dnjowym porjedźe steješe mjez druhim wuzwolenje pjeć wosobow, kiž budu jako wěcywustojni wobydlerjo čestnohamtsce w dźěłowym kruhu za serbske naležnosće wokrjesa Budyšin wot 2019 do 2024 sobu skutkować. Zwjazkowe předsydstwo pomjenowa za to Hanku Budarjowu, Mata Krygarja, dr. Susannu Hozynu, Sonju Hrjehorjowu a Bosćija Handrika. Za to bě 9 namjetow serbskich towarstwow a zjednoćenstwow předležało.

Zahajenje diskusije wustawkow

Wotpowědnje dźěłowym směrnicam Domowiny a na namjet swojeho wuběrka za politiske a prawniske prašenja wobzamkny zwjazkowe předsydstwo diskusiju wustawkow Domowiny zahajić. Zaměr je, zo schwala − po šěrokej diskusiji w župach, towarstwach a Domowinskich skupinach − delegaća 20. (wólbneje) hłowneje zhromadźiznje Domowiny dnja 27.03.2021 změnjene wustawki. Po časowym planje ma prěni naćisk kónc oktobra tutoho lěta předležeć, zo by potom poł lěta časa było za diskusiju naćiska w župach a sobustawskich towarstwach/zwjazkach.

Dale wobkrući zwjazkowe předsydstwo rjadowanje čestneho čłonstwa Domowiny po artiklu 3 wotstawk 6 wustawkow Domowiny a schwali porjad k spožčenju čestneho čłonstwa.

WITAJ-ewaluacija

Zwjazkowe předsydstwo wza informaciju wo stawje zwoprawdźenja swojeho wobzamknjenja k wuslědkam ewaluacije WITAJ-wučby a dalše postupowanje w Braniborskej na wědomje. Předsyda Domowiny Dawid Statnik, župan župy Dolna Łužyca William Janhoefer, předsyda Rady za naležnosće Serbow w Braniborskej Torsten Mak a wjednica Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa běchu so w nalěću ze zhromadnym listom na kubłansku ministerku Ernst wobroćili. W nim wuprajichu so k doporučenjam wědomostnikow, k diskursej w fachowych a kubłanskopolitiskich kontekstach a rysowachu priority z perspektiwy Domowiny w zhromadnym jednanju z ministerstwom. Mjez druhim podachu ministerce přehlad namjetow, kiž běchu so na kubłanskej klawsurje Domowiny dnja 10.04.2019 w Choćebuzu nazběrali. Planowana rozmołwa z ministersku so tuchwilu wothłosuje.

Zesylnjenje nutřkodomowinskeje komunikacije

Domowina dźěła dale na wuhódnoćenju wuslědkow lońšeho naprašowanja wšěch serbskich towarstwow a zwjazkow. Jako jednu konkluziju wobzamkny zwjazkowe předsydstwo na namjet swojeho wuběrka za zjawnostne a lobbyjowe dźěło nutřkoserbsku a nutřkodomowinsku komunikaciju zesylnić. Wotpowědujo zwučenosći, zo wotměwa Zwjazkowe předsydstwo Domowiny swoje wuradźowanje na městnosćach kóždeje župy, přeprošuje wone na zjawny dźěl z listom abo mejlku wosobinsce předsydow Domowinskich skupin a towarstwow kaž tež županku/župana a regionalnu rěčnicu. Zwjazkowe předsydstwo prosy zarjad Domowiny, naćisnyć, kak hodźi so wosobinske přeprošenje, pisomne wotmołwjenje na prašenja a simultane přełožowanje efektiwnje zrjadować.

Poradźowacy wuběrk poboku BMI

Za sobudźěło w Poradźowacym wuběrku za prašenja serbskeho ludu poboku Zwjazkoweho nutřkowneho ministerstwa (BMI) pomjenowa zwjazkowe předsydstwo jako rjadnych čłonow předsydu Domowiny Dawida Statnika a zastupowaceju předsydow Domowiny Williama Janhoefera a Marka Hančika. Jich naměstnicy su Marko Kowar, Marcus Końcaŕ a Werner Sroka, jednaćel, zastupowacy jednaćel a referent Domowiny. Zestawa płaći hač do kónca wólbneje doby 2017-2021.

Strukturna debata

Jednaćel Domowiny Marko Kowar informowaše přitomnych wo strukturnej debaće k wodźacemu wobrazej za Łužicu a wobdźělenju Serbow na tutym procesu. Wón wabješe za to, so intensiwnje na tutej diskusiji wobdźělić. Za to pyta so dale wosoba, kiž by so jenož z tutej wažnej a wobšěrnej temu zaběrała a serbske zajimy zběrała a zastupowała. Zajimcy so njech na zarjad Domowiny wobroća.

Serbskej radźe

Přitomnym předležeše rozprawa Sakskeje serbskeje rady. Jeje dotalna předsydka Marja Michałkowa pokaza na wjacore ćežišća, z kotrymiž bě so pjećwosobowy čestnohamtski gremij w časowej dobje 2018 a 2019 zaběrał. Jich skutkowanju mamy so na přikład dźakować, zo zarjaduje so we Wojerecach přełožowarski běrow za potrjeby komunow serbskeho sydlensko ruma a zo dóstanu komuny dwě lěće dołho 5000 € za spěchowanje serbskich naležnosćow.

Srjedu, dnja 30. oktobra wječor wotměje so w Budyskim Serbskim domje zjawne zarjadowanje, na kotrymž so kandidaća za nowu Saksku serbsku radu předstaja a zwjazkowe předsydstwo štyrjoch z nich nominuje. Prawdźepodobnje w nowembrje woli Sakski krajny sejm čłonow serbskeje rady tuteje legislaturneje doby, kotrež po zakonju nimo toho jedyn zastupjer komunow přisłuša.

Zastupowacy jednaćel Domowiny a čłon Braniborskeje serbskeje rady Marcus Końcaŕ informowaše wo tym, zo je so za pjeć městnow noweje serbskeje rady šěsć ludźi namjetowało a zo budźe kóždy region zastupjeny. Hač do 21. septembra je zapisanje do lisćiny wolerjow móžno. 28. septembra w 9 hodź. skónči so wotedaće hłosow. Braniborska serbska rada woli so přez listowe wólby.

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button