język   Rěč/Sprache/Language
język
Rěč/Sprache
file.title

Wurownański porěd Domowiny

(Wustawki wurownańskego wuběrka)

1. Powšykne

Zakład za źěło wurownańskego wuběrka su wustawki a program Domowiny. Jogo źěło se měri na doźaržanje a skšuśenje nutśikoorganizaciskich zasadow jadnanja a na zachowanje pšawa jadnotliwego cłonka.

Wurownański wuběrk statkujo k zjadnanju zwadow. Wurownańske jadnanje se wjeźo jano na zapodanu pšosbu.

Wurownański wuběrk jo w swojich rozsudach njewotwisny.

Mimo pśigłosowanja a dojadnanja wurownańskego wuběrka njesmějo se wo nastupnosćach wuběrka w zjawnosći rozpšawjaś.


2. Wutworjenje wurownańskego wuběrka

Wurownański wuběrk se wuzwolijo wot głowneje wolbneje zgromaźiny Domowiny wotpowědnje wustawkam Domowiny.

Cłonki wurownańskego wuběrka wuzwoliju ze swojich rědow pśedsedarku/pśedsedarja a zastupnu pśedsedarku/zastupnego pśedsedarja.

Zastupna pśedsedarka/ zastupny pśedsedaŕ zastupujo pśedsedarku/ pśedsedarja w paźe njepśibytnosći a/ abo zajźowanja.

Zarěd Domowiny staji wurownańskemu wuběrkoju jadnogo referenta abo sekretara, rowno tak protokolanta k dispoziciji.


3. Nadawki

Wurownański wuběrk wurowna konfliktne pady w zmysle wustawkow Domowiny, artikl 14, kenž potrjefiju wustawki Domowiny a podrědowane porědy. Wurownański wuběrk pśedpołožy głownej zgromaźinje resp. zwězkowemu pśedsedarstwoju naraźenje za wurownanje konflikta.

4. Zapodaśe pšosby a jeje wobźěłanje

Wurownański wuběrk statkujo po pśichadanju pisneje pšosby. Pšosba musy pśedmjat zwady konkretnje pomjeniś a wobtwarźiś. Pšosbarjoju dajo se mjazypowěsć wo pśichadanju jogo pšosby w pśiměrjonem casu, nejpozdźej za 4 tyźenje.

Potrjefijo-lic zwada rozsudy głowneje zgromaźiny abo Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny, ma se pšosba w běgu pśiducych 4 tyźenjow wurownańskemu wuběrkoju zapodaś. Po pśichadanju pšosby rozsuźijo wurownański wuběrk w běgo 6 tyźenjow wo wašni jeje wobźěłanja.

We wobzamknjenju wo wobźěłanju pšosby ma se postajiś termin za wustne jadnanje. Ten ma se na jadnanju wobźělonym (pšosbarjoju a pśeśiwnikoju) mimo komuźenja, nejpozdźej 2 tyźenja do termina wustnego jadnanja k wěsći daś.

Wustne jadnanje ma se nanejpozdźej 6 tyźenjow po wobzamknjenju wo wobźěłanju pšosby pśewjasć. Pozdźejšemu terminoju maju na jadnanju wobźělone pśigłosowaś.

Naraźenja směju se až do rozsuźenja wurownańskego wuběrka slědk braś.

Gaž se pšosba k wotworjenju wurownańskego jadnanja ako njewopšawnjona, se wona wotpokažo. Rozsud ma se w běgu dwěju tyźenjowu po wobzamknjenju zapodarjoju k wěsći daś gromaźe z mjenowanim pśicynow a z pokazku na pšawniske srědki.

Pśeśiwo wotpokazanju naraźenja k wotworjenju wurownańskego jadnanja možo pšosbaŕ w běgu 6 tyźenjow z rozšyrjonym wobtwarźenim zapodaś pśeśiwjenje a wo wospjetne wobźěłanje pšosyś.

5. Pśedsudkownosć

Cłonk wurownańskego wuběrka smějo sebje samego ako pśedsudkownego pśipowěźeś a swojo sobustatkowanje na jadnanju wotpokazaś.

Na jadnanju wobźělone směju pšosbu zapodaś, jadnotliwych cłonkow wurownańskego wuběrka z jadnanja wuzamknuś. Wo tom rozsuźijo wurownański wuběrk w potajmnem wotgłosowanju.

6. Protokol

Protokol zmakanjow wuběrka ma wopśimjeś:
- termin a městnosć wobradowanja ako teke dnjowy porěd
- mě wjednika
- pśibytnosć cłonkow a gosći
- mjenowanje pšosby z mjenim zapodawarja a datumom jeje pśichadanja
- krotke komentary k wobjadnanym wopśimjeśam a
- wopśimjeśe doporucenja na zwězkowe pśedsedarstwo.

Protokol se pśepodajo po schwalenju we wuběrku po potrjebje pśedsedarjoju a jadnarjoju Domowiny.

7. Wobźělone na jadnanju

Wobźělone na wustnem jadnanju su pšosbaŕ a w pšosbje ewtl. pomjenjony pśeśiwnik. Na pisnu pšosbu wot jadnogo z njeju směju se dalšne na jadnanju wobźěliś. Wo tom rozsuźijo wurownański wuběrk. Wurownański wuběrk smějo dalšnych do jadnanja zapśěgnuś,jolic pšosbaŕ a jogo pśeśiwnik tomu pśigłosujotej.

Su-lic na jadnanju wobźělonegremije abo organy Domowiny, mogu se te we wustnem jadnanju maksimalnje wot dwěju cłonkowu zastupowaś daś.

Wobźělonym smějo w jadnanju jadna wosoba k pomocy byś.

8. Wobzamknjenja wurownańskego wuběrka

Wurownański wuběrk jo z pśibytnosću wětšyny cłonkow wobzamknjenjazamožny.

Rozsudy, to groni naraźenja za wurownanje konflikta w zmysle artikla 14, wotrězk 3 wustawkow Domowiny, tworiju se z wětšynu pśibytnych.Wobzamknjo se zjawnje ze zwignjenim ruki, dalokož to wustawki hynac njepostajaju.

Pśedsedaŕ wurownańskego wuběrka informěrujo pśedsedarja Domowiny a jadnarja wo wobzamknjenju wurownańskego wuběrka.

9. Wustne jadnanje

Wurownański wuběrk rozsuźijo wo swojom doporucenju we wurownańskem jadnanju na zakłaźe wustnego wobradowanja. Jano w dorozměśu pšosbarja a jogo pśeśiwnika smějo se mimo wustnego wobradowanja wurownański rozsud (naraźenje za wurownanje konflikta) tworiś.

Pśedsedarka/ pśedsedaŕ wurownańskego wuběrka postajijo městno a cas wustnego wobradowanja.

Pisne pśepšosenje wobźělonym na jadnanju ma wopśimjeś:

městno a cas wobradowanja
- mjenja cłonkow wurownańskego wuběrka
- wurownański porěd a
- powucenje wo pšawje, wěste cłonki wurownańskego wuběrka wotpokazaś směś

Pšosbaŕ a pśeśiwnik smějotej se we wopšawnjonem paźe zastupowaś daś. Wuměnjenje za zastupowanje jo pisna połnomoc.

Pśedsedarka/ pśedsedaŕ wurownańskego wuběrka nawjedujo wustne wobradowanje a wuźělijo pšawo powědanja.

Njewobźělijo se jaden z wobźělonych daniž na drugem wustnemwobradowanju, smějo se wono w jogo njepśibytnosći pśewjasć.

Wobradowanja wurownańskego wuběrka njejsu zjawne.

Ewentualne elektroniske nagrawanje protokola jo možne. Take nagrawanje pomina se pśigłosowanje na jadnanju wobźělonych. Wužywanje techniskich rědow pomina se dowolnosć wurownańskego wuběrka.

Wustne wobradowanje se zakońcy ze stojnišćom wobźělonych. W końcnem wozjawjenju smějo se pšosba precizěrowaś. Slědne słowo ma pśeśiwnik pšosbarja.

Wurownański rozsud twori se wot wurownańskego wuběrka w potajmnem wobradowanju ned po zakońcenju wustnych wobradowanjow.

Wurownański rozsud jo na pšosbu wězany. Won smějo se jano zepěraś na we wurownańskem jadnanju pśedlažecy material/ podłožki (?) a na wuslědki wustnych wobradowanjow.

Wurownański rozsud a wobzamknjenje wurownańskego jadnanja smějotej se , ma-lic wurownański wuběrk dalšnu potrěbnosć k jadnanju, na pśiduce zmakanje pśesuwnuś, dalokož se to znjaso z wopśimjeśim pšosby.

Wurownański rozsud (naraźenje za wurownanje konflikta) se wozjawijo ned po wobzamknjenju hyšći w zmakanju pšosbarjoju a pśeśiwnikoju z wustnym wobtwarźenim. Wobzamknjenje a wobtwarźenje matej w běgu 14 dnjow pisnje pśedlažaś a se podpisaś wot pśedsedarki/ pśedsedarja a dalšneju cłonkowu wurownańskego wuběrka, kotarejž stej se na jadnanju wobźěliłej. Rozsud se z wobtwarźenim tak malsnje ako možno , wobźělonym posćelo.

10. Nachylny rozsud

Wurownański wuběrk smějo, jolic nalažnosć chwata, tworiś nachylny rozsud we wěcy a mimo porědnego jadnanja.

Nachylny rozsud ma se w běgu 6 tyźenjow w porědnem jadnanju wobkšuśiś, howac buźo njepłaśecy.

11. Pšawniske srědki

Pśeśiwjenje pśeśiwo rozsudoju wurownańskego wuběrka ma se w běgu 4 tyźenjow po wozjawjenju rozsuda pisnje zapodaś.

Za pśeśiwjeńske jadnanje płaśe pšawidła wurownańskego porěda.

12. Nowe wobjadnanje wotzamknjonego jadnanja

Wurownański wuběrk možo wotzamknjone jadnanje na pšosbu doněntejšnych wobźělonych wot nowego zachopiś, jolic se pśedpołožyju fakty, kenž njejsu za cas wobzamknjenja znate byli.

Jadnanja, kenž su se mimo wobzamknjenja pśez slědkwześe pšosby zakońcyli, njamogu se wot nowego zachopiś.

Po pśichadanju pšosby wo nowe wobjadnanje pśespytujo wurownański wuběrk, lěc su za to wuměnjenja dane.

13. Kosty

Wurownański wuběrk se wot wobźělonych (pšosbaŕ a pśeśiwnik) narownanje kostow njepomina.

Wobźělonym se nastate kosty pśez wurownański wuběrk njezarownaju.

Což nastupa wudawki (jězbne kosty, posejźeńske pjenjeze) su cłonki wurownańskego wuběrka rownostajone cłonkam zwězkowego pśedsedarstwa.

Materielne a financne srědki za statkowanje wurownańskego wuběrka maju se pśez zarěd garantěrowaś.

Městnosć zmakanjow wurownańskego wuběrka jo Serbski dom w Budyšynje. Wuwześa su možne.

14. Końcne postajenja

Pśedlažecy wurownański porěd nabywa płaśiwosć 21. maja 2005.

Po potrjebje jo změna toś tych wustawkow pśez wurownański wuběrk kuždy cas možna. Wo płaśiwosć tych změnow rozsuźijo zwězkowe pśedsedarstwo abo głowna zgromaźina Domowiny.

Pśistup ku aktam maju cłonki wurownańskego wuběrka, pśedsedaŕ a jadnaŕ Domowiny a sekretaŕ wurownańskego wuběrka.

Podłožki jadnotliwego cłonka wurownańskego wuběrka su wobsejźeństwo Domowiny. Z nimi ma se dowěrliwje wobchadaś. Pśi zakońcenju jogo sobuźěła maju se te podłožki wrośiś.


Facebook Button