Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

WUPISANJE ZA 37. SOKOŁSKI WOLEJBULOWY TURNĚR WO POKAL DOMOWINY w Radworju

 

termin turněra: 02.03.2019

městnosć: sportowa hala "SLAVIA" w Radworju
(nic w Budyšinje)

čas: 8 do 16 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowar: Sokoł Budyšin z.t., Škit Budyšin, Mustwo 1296

kontaktna adresa: serbski-sokol(at)gmx.de

zaměr turněra: Pod sokołskim hesłom “Sportej a narodej - zdar!” chcemy so zetkać k lóštnemu sportowanju a wjesołej zabawje. Zdobom chcemy styki mjeze serbskimi wolejbulistakmi a wolejbulistami a dalšimi sportowčemi a sportowcami skrućić a k popularizowanju Serbskeho Sokoła přinošować.

přeprošene mustwa: Na turněr su witane mustwa dotalnych turněrow a nowačcy. Wolejbulowe cyłki z wukraja znowa přeprosyć njebudźemy. Kóždy/a wolejbulist/ka, kotryž/až so do jednoho mustwa zarjaduje, njech so w swójbje sportowcow derje čuje.

woprawnjeni hrajerjo: Turněr je ludosportowe zarjadowanje. Tohodla smědźa so na nim prěnjorjadnje hrajerjo/hrajerki ludosportoweje a wokrjesneje klasy wobdźělić. W jednym mustwje smě tež nastupić jedyn aktiwny nadwokrjesneje runiny. To płaći tež za wolejbialistow, kiž su hižo raz na wobwodnej runinje abo wyše hrali. Za hrajerjow nad 45 lět njeje wobmjezowanja, za hrajerki pak scyła žane. Hrać smědźa wšitcy nad 16 lětami. Zawěsćić pře njezboža ma so kóždy wobdźělnik sam.

zestawa mustwow: Wobkedźbować ma so, zo přisłuša kóždemu mustwu znajmjeńša pjeć (wšitcy pjećo dyrbja na hrajnišću stać a hrać), maksimalnje dźesać hrajerjow, zo su měšane mustwa mužow a žonow dowolene, zo smě jednotliwc w běhu turněra nastupić jenož w jednym mustwje, a zo je zapłaćenje startoweho pjenjeza we wysokosći 20€ na konto Serbskeho Sokoła zdobom zwjazowace přizjewjenje mustwa (konto: Kreissparkasse Bautzen, IBAN: DE31 8555 0000 1000 0983 77 / SWIFT-BIC: SOLADES1BAT, mějićel konta: Serbski Sokol z.t. / pola wužiwanskeho zaměra prošu takle pisać: mjeno mustwa, zamołwity, mailowa adresa zamołwiteho), šulerske cyłki startowy pjenjez płaćić njetrjebaja

modus wubědźowanja: Konkretny modus je wot ličby přizjewjenych mustwow wotwisny a so při wulosowanju skupinow wozjewi. Na čas so hrać njebudźe, kaž hižo loni na dypki. Městna so do poslednjeho wuhraja. Wysokosć saka: 2,43m

sudnicy: plan sudnikow/sudniskich cyłkow so z hrajnym planom wupowěsnje

hruby wotběh: Hala je wot 8 do 18 hodźin skazana. Zahajimy turněr 08.15 hodź. z witanjom, předkoło započnje so 8.30 hodź. Po turněrje stej mytowanje dobyćerjow a zhromadna bjesada zaplanowanej. Za ćělne zastaranje budźe wšo spřihotowane.

termin přizjewjenja: 31. december 2018. Při přepokazanju startoweho pjenjeza prošu pola Verwendungszweck zamołwiteho za mustwo podać a mailowu adresu zamołwiteho.

termin wulosowanja: so hišće poda, na kóždy pad do zymskich prózdnin 2019

Milan Funka, starosta Serbskeho Sokoła