Župne předsydstwo župy Wojerecy so konstituowało

Župne předsydstwo župy „Handrij Zejler“ Wojerecy je wčera wječor na swojim skonstituowacym posedźenju pod nawodom noweho župana Marcela Braumana klětuše předewzaće wobjednało, kotrež chce župa sama přewjesć resp. podpěrać. Planowane su mjez druhim župny wulět do Čěskeje, drastowa dźěłarnička, serbski domizniski dźeń a projektny dźeń za šulerjow w Hornim Hajnku. Jako stajneho poradźowarja w kulturnych naležnosćach je župne předsydstwo Jurja Łušćanskeho, předsydu Maćicy Serbskeje, powołało. W srjedźišću prócowanja župy steji, tak praješe župan, „rozšěrjenje žiweje serbšćiny w centralnych serbskich kónčinach Łužicy“. Župnemu předsydstwu tež čłonka „serbskeho sejma“ přisłuša, kotraž je wo aktualnej dźěławosći tutoho gremija informowała. W župnym předsydstwje knježi přezjednosć, zo ma Domowina jako třěšny zwjazk wšěch Serbow tež w „sejmje“ angažowanych ludźi na bazy praktiskeho dźěła zapřijeć.