select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Dawid Statnik / Jan Budar: Serbske institucije chcedźa při wabjenju dorosta a marketingu wušo kooperować – wuslědki zetkanja

 

Dźensa su so na přeprošenje předsydy Domowiny, Dawida Statnika, zastupjerjo serbskich institucijow na žurli Budyskeho Serbskeho domu schadźowali. Poslednje posedźenje běše loni w meji. Přichodnje chcedźa so prawidłownje dwójce na lěto zetkawać. Paralelnje su dźěłowe skupiny jednotliwych institucijow wo aspektach wšědneje dźěławosće witane, tak Statnik na wotpowědny namjet noweho jednaćela Ludoweho nakładnistwa Domowina, Symana Pětra Cyža. Wuměnjenja pandemije dla je so zetkanje drje w Budyšinje wotměło, bórze pak chcedźa tež w srjedźnej a Delnjej Łužicy wuradźować.

Wuhódnoćiwši wuskutki korony su woni na jednym boku pospěšenje digitalneho wuwića w Serbach zwěsćili, na druhim boku wulke straty: Na přikład je 70 předstajenjow w Serbskim ludowym ansamblu wupadnyło, Serbskemu muzejej wosebje wopytowarjo z wukraja pobrachuja. Sabina Siegowa, naměstnica direktora Załožby za serbski lud w Choćebuzu, na to skedźbnješe, zo njeje hišće wuhotowanje zjawnych wjerškow nazymu dorozrisane, wona so prašeše: Su swjedźenje zmysłapołne, jeli dyrbja ludźo za swojim blidom sedźo wostać?

Kak móhli institucije z intensiwnymi kursami požadarjow wo dźěłowe městna rěčnje wukmanjeć, běše wažna tema wobšěrneje wuměny. Dr. Christiana Piniekowa (Źěłanišćo za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz, ABC) powědaše wo praktiskich nazhonjenjach swojeje institucije w Delnjej Łužicy – nowy přistajeny, kiž derje dosć serbsce njemóže, ma na wot dźěłodawarja podpěrowany rěčny kurs chodźić a na kóncu pruwowanje z certifikatom złožić. Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud, mysl zhromadneho wabjenja dorosta předstaji.

Dalše temy běchu mjez druhim zhromadny marketing, serbskosć internetnych stron institucijow, Lěto župow 2021/2022, Lěto Zejlerja a Kocora 2022 a stopnjowanje atraktiwnosće serbšćiny.

Dawid Statnik, předsyda Domowiny: „My tworimy zhromadnje inistitucielny rjap serbskeho zjawneho žiwjenja, wšojedne hač so jednotliwe institucije ze srědkow załožby abo z druhich žórłow financuja. Zdobom so w nich wšelakorosć regionow wotbłyšćuje, kotraž steji tež w srjedźišću ,Lěta župow’ 2021/2022. Smy sej přezjedni: Trjebamy po cyłej Łužicy lěto a wjac profesionelnych rěčnych kursow za dorosćenych, tež za tučasnych a přichodnych přistajenych institucijow, zo bychmy dołhodobnje dosć fachowsce a zdobom rěčnje kwalifikowany dorost zaručeli.”

Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud: „Chcemy wothłosowanje mjez zamołwitymi za zjawnostne dźěło wožiwić a zhromadny marketing wšěch serbskich institucijow sylnić. Při tym dźe wo zmištrowanje praktiskich wužadanjow, tak namjetujemy jako nowy start dalekubłanje w socialnych medijach. Prawidłowna wuměna je dale a wažniša, dokelž jenož ze zjednoćenej kompetencu mjezsobneje syće móžemy dźeń a razantniše wuwiće načasneje komunikacije na dobro serbskeho swěta nałožować.”

Direktor załožby informowaše wo stawje hospodarskeho plana, dojednanja zaměrow institucijow a rěčnym planowanju. Na njedawnej klawsurje serbskich radźićelow załožboweje rady su so woni na to dojednali, zo dyrbja srědki załožby přichodnje prěnjotnje na wutworjenje rěčnych rumow w regionach wusměrjene być.

Foto: Zetkanje zastupjerjow serbskich institucijow na žurli Serbskeho domu w Budyšinje. Foto: Domowina

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button