Financny porjad Domowiny – Zwjazka Łužiskich Serbow z.t.

Wobzamknjenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny z dnja 27.06.2015

 

Za spjelnjenje programa a dźěłowych směrnicow Domowiny – Zwjazka Łužiskich Serbow z.t. so při wobkedźbowanju slědowacych podłožkow:

  1. wustawkow Domowiny
  2. lětnych hospodarskich planow Domowiny
  3. postajenjow z přizwolenjow přiražkow (hlej płaćace zakonje)

tutón financny porjad schwali.

1. Zawod

Financny porjad Domowiny je dźěłowy zakład za přesadźenje nadawkow na financno-hospodarskim polu zarjada třěšneho zwjazka a RCW w nošerstwje Domowiny, wolenych gremijow třěšneho zwjazka kaž tež njezapisanych župow a towarstwow po jednotnym rjadowanju.

Hospodarjenje z financami je wusměrjene na zlutniwosć a efektiwne wužiwanje pjenježnych srědkow na zakładźe lětnych hospodarskich planow jednotliwych wotrjadow.

Za požadanja rewizijow maja so wuměnjenja za dohlad do podłožkow tworić.

2. Hospodarski plan

2.1. Zasady hospodarskeho planowanja

· Hospodarski plan słuži k zawěsćenju a zarunanju financneje potrjeby při spjelnjenju programa a dźěłowych směrnicow Domowiny. Dochody a wudawki su jednotliwym wěcnym nadawkam přirjadowane. Wotličenje hospodarskeho plana informuje wo financnym połoženju Domowiny.

· Zestawa hospodarskeho plana rjaduje so we wothłosowanju z přizwolenjemi po Sakskich hospodarskich směrnicach. Hospodarski plan Domowiny wopřija titulne skupiny: hłowny zarjad; Rěčny centrum WITAJ, internat Budyšin, internat Chośebuz, młodźinske a socialne dźěło. Wudawki a dochody planuja a knihuja so w titulach (kontach) za kóždu titulnu skupinu.

· Zasadnje ma so wobkedźbować, zo njemóže so žadynžkuli planowany projekt z próstwu wo spěchowanje bjez přizwolenja realizować.

2.2. Zdźěłanje hospodarskeho plana

· Na zakładźe přidźěłow wotrjadnikow wudźěła so w zamołwitosći wotrjadnika za hospodarstwo/zarjadnistwo hłowneho zarjada naćisk za lětny hospodarski plan. W naćisku su woprawdźite wudawki předchadźaceho lěta wupokazane.

· Čłonske towarstwa maja hač do 31.3. zdźělić, kotre wulkoprojekty (kaž na př. Dudakowy festiwal abo župne zjězdy) chcedźa w přichodnym planowym lěće w swójskej zamołwitosći jako dźěl hospodarskeho plana třěšneho zwjazka realizować.

· Wudźěłany naćisk hospodarskeho plana předpołoži so dwulětnje hłownej zhromadźiznje a mjez hłownymaj zhromadźiznomaj zwjazkowemu předsydstwu k schwalenju.

2.3. Přesadźenje hospodarskeho plana

· Na zakładźe schwaleneho hospodarskeho plana a přizwolenych srědkow maja społnomócnjeni za titul prawo wužiwanja srědkow za institucionelne kaž tež projektowe zaměry.

* Za titul „Skupinska pawšala a župne projekty” maja Domowinske skupiny resp.

towarstwa kaž tež župy hač do 31. měrca kóždeho lěta próstwy na zarjad

Domowiny zapodać. Financny wotrjad zarjada Domowiny pruwuje, hač tute

płaćiwym směrnicam wotpowěduja. Na tutym zakładźe rozsudźi prezidij

zwjazkoweho předsydstwa wo přizwolenju spěchowanskich srědkow.

· Zasady wobhospodarjenja srědkow maja so, kaž w přizwolenjach zapisane, wobkedźbować.

· Při potrjebje schwali prezidij za jednotliwe titule wosebite porjady za wobhospodarjenje.

2.4. Zličbowanje a rozprawa wo wužiwanju financow

· Zamołwitaj za financy mataj jednaćelej resp. nawodźe RCW kwartalnje wo stawje wužiwanja financow rozprawjeć. Při wjetšich wotchilenjach k planej so hnydom informuje.

· Wotrjad hospodarstwo/zarjadnistwo ma prezidijej połlětnje staw přetrjeby financow w přirunanju z přizwolenymi srědkami předpołožić.

· Spočatk noweho lěta zestaji so w zamołwitosći wotrjadnika za hospodarstwo/zarjadnistwo hłowneho zarjada wotličenje předchadźaceho hospodarskeho lěta. Woprawdźite dochody a wudawki so z planowanymi přirunaja. Zamóženje a wotewrjene žadanja so zwěsća a dokumentuja.

· Wo wužiwanju financow ma so na dwulětnje na hłownej zhromadźiznje rozprawjeć.

2.5. Předpłatk

· Předpłatk płaći so jenož za słužbne naležnosće we wobłuku schwaleneho hospodarskeho plana a projektow (na přikład za nakup materiala, za wjacednjowske słužbne jězby, popłatk za konferency atd.).

· Předpłatk ma so najpozdźišo 3 dźěłowych dnjow po zarjadowanju/słužbnej jězbje wotličić.

2.6. Inwentarizowanje

· Domowinske swójstwo, kotrež hodźi so dlěje hač jedne lěto wužiwać a přesahuje sumu 410,00 Euro ma so inwentarizować.

· Inwentarizowane swójstwo ma so w zarjedźe kaž tež w regionalnych běrowach ze zapiskom wjesć. Wšitke dalše nastroje a wěcy kiž su w hódnoće pod 400,00 Euro maja so z wosebitym zapiskom wjesć.

· Domowinje spožčene wěcne dary maja so registrować.

· Dwulětnje maja so inwentury přewjesć a rezultat rewizijnemu wuběrkej předpołožić. Wšitke wotchady z inwentara maja so wopodstatnić a dochody z móžneho předaća w hospodarskim planje wupokazać.

2.7. Ručne kasy

· Wjedźenje ručneje kasy postajitaj zamołwitaj za financy.

· W ručnej kasy su znajmjeńša 100 € a maksimalnje 1000 €. Wuwzaća so při wobhospodarjenju wosebitych projektow dowola.

· W padźe zastupowanja ma so protokol wo přepodaću/přewzaću ručneje kasy zhotowić.

3. Zamołwitosće

3.1. Powšitkowne zasady

· Wšitcy społnomócnjeni čłonojo a přistajeni Domowiny su w swojim dźěłowym wobłuku (po organigramje resp. po wopisanju dźěłoweho městna) za nałožowanje financnych směrnicow, wosebje za zaměrne a zlutniwe wužiwanje k dispoziciji stejacych financnych a materielnych srědkow, kaž tež za dodźerženje zakonjow, wustawkow Domowiny a wobzamknjenych financnych planow zamołwići.

· Financne posłužby zarjada za čłonske towarstwa rjaduja so přez wosebite zrěčenja.

3.2. Materielna zamołwitosć

· Přeńdźe-li so přistajeny abo społnomócnjeny čłon jedneho towarstwa we wobchadźe z financnymi abo materielnymi srědkami přećiwo financnemu porjadej, ma po přepruwowanju za nastatu škodu napřećo třěšnemu zwjazkej a wotpowědnje zakonskim postajenjam zawinowar wosobinsce rukować.

3.3.. Zamołwitosće a prawo k podpisanju

· Społnomócnjeni za titul (konto) podpisaja za wěcnu/ličensku prawosć na financnych podłožkach. Połnomóc postajitaj jednaćel resp. nawoda RCW.

· Zamołwitaj za financy mataj połnomóc za připokazanje k titulam we wobłuku swojich titulnych skupinow a z tym za podpismo „Zur Zahlungsanweisung”.

· Wšitke zrěčenja, kiž wujednaja społnomócnjeni, maja so do podpisanja zamołwitymaj za financy předpołožić.

· Prawo podpisanja za banku postaja k zastupowanju Domowiny woprawnjene wosoby. Podpisanja woprawnjene wosoby su pola banki zapisane.

· Financne podłožki za sebje samoho abo přiwuzneho njesmě społnomócnjeny podpisać.

· Njepodpisane financne podłožki so njewobdźěłaja.

· Za projekty přidatnje k hospodarskemu planej postajitaj jednaćel resp. nawoda RCW społnomócnjeneho.

4. Rewizija

· Rewizijny wuběrk pruwuje po planje abo njepřizjewjeny wjedźenje financow, wjedźenje kasy a dodźerženje hospodarskeho plana.

· Wuslědki rewizijow so protokoluja a zwjazkowemu předsydstwu předpołoža.

5. Płaćiwosć financneho porjada

Financny porjad je za wšitkich přistajenych a społnomócnjenych čłonow Domowiny zwjazowacy.

Dotalne financne porjady RCW a Domowiny zhubja z tym swoju płaćiwosć.

Změnjeny financny porjad nabywa płaćiwosć ze swojim schwalenjom dnja 27.06.2015.

Dawid Statnik
předsyda