Wólby kandidatow Rady za serbske naležnosće w Sakskej

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je na swojim wurjadnym posedźenju dnja 30.10.2019 w Chrósćicach přewjedło tajne wuzwolenje štyrjoch kandidatow za wólby čłonow Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska na dobu 2019-2024.

Wozjewjenje wólbneho wuslědka

Wólbna komisija wozjewi, zo su so z 22 wólbokmanych 21 hłosowanskich lisćikow wotedali. Wšitke lisćiki su płaćiwe.

Nyča, Julian 21 hłosow

Šołćina, Diana 18 hłosow

Statnik, Dawid 17 hłosow

Suchy, Marko 16 hłosow

Mjena nominowanych je Domowina na prezidenta Sakskeho krajneho sejma dale dała, zo by Sakski krajny sejm jich a zastupjerja gmejnow serbskeho sydlenskeho teritorija do Serbskeje rady wolił.
Termin tuchwilu hišće njeje znaty. (staw: 28.11.2019).